• De PvdA in de Provinciale Staten

    PvdA Drenthe zet zich via de fractie in de Provinciale Staten van Drenthe in voor werk, duurzaamheid en een leefbaar Drenthe.

    Volg ons ook op Facebook! >
  • Leefbaarheid

    In Drenthe wonen de gelukkigste mensen. Toch heeft het platteland te maken met krimp. Houd dorpen vitaal: goede basisvoorzieningen, bereikbaarheid en zorg dichtbij. Digitale ontsluiting van Drenthe via breedband internet biedt kansen voor leren en werken, ook in de dorpen.

  • Duurzaamheid

    Heldere keuzes, daar gaat het om! Duurzame energie heeft de toekomst. Niet alleen windenergie, maar ook andere vormen van energieopwekking zoals zonne-energie. Ook zetten we in op de verduurzaming van woningen en bedrijven.

PvdA Drenthe over GAE: voorkeur voor investeren, nu op zoek naar draagvlak en dekking

door Ronald Koch op 30 november 2016
Foto Pixabay

In de Statencommissie FCBE is vandaag opnieuw gesproken over de toekomst van Groningen Airport Eelde (GAE). Ons Statenlid Ronald Koch gaf eerder een aantal belangrijke aandachtspunten aan, waar nader zicht op moet komen. Op deze punten tekenen zich nu positieve ontwikkelingen af. Reden voor de fractie om het College van GS te steunen in het

lees verder »

PvdA Drenthe vierkant achter ‘Vierkant voor Werk’

door Rudolf Bosch op 30 november 2016

Vandaag heeft het Drents Parlement gesproken over de bedrijvenregeling ‘Vierkant voor Werk’. Met deze regeling stimuleert de provincie Drenthe de werkgelegenheid in het gebied tussen de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen. 5,5 miljoen euro wordt hiervoor uitgetrokken door de provincie. De PvdA-Statenfractie is enthousiast: Zuidoost Drenthe wordt hiermee vooruitgeholpen. In haar verkiezingsprogramma heeft PvdA

lees verder »

PvdA Drenthe ziet geen ruimtelijke belemmeringen in komst FOC bij TT-terrein

door Hendrikus Loof op 23 november 2016

In de Commissie Omgevingsbeleid van Provinciale Staten werd vandaag uitgebreid stilgestaan bij het plan om in het TT-gebied in Assen een Factory Outlet Centre te realiseren. Onze Statenfractie was en is voorstander en ziet geen redenen het FOC op ruimtelijke argumenten te weigeren. Er zijn zelfs argumenten-pro bijgekomen: zo is de ontwikkelaar van plan om

lees verder »

Steun voor Retailagenda Drenthe

door Hendrikus Loof op 23 november 2016
Foto Provincie Drenthe, overhandiging Retailagenda aan gemeenten

Vorig jaar heeft het ministerie van EZ de ‘Retailagenda’ gepresenteerd: de visie van het Rijk op het winkelen in de toekomst. Op winkelgebied zijn veel ontwikkelingen gaande, met ingrijpende gevolgen – zoals een toenemende leegstand. Overheden, marktpartijen en ondernemers moeten samen aan de slag. Voor Drenthe is nu een provinciale Retailagenda opgesteld. Onze Statenfractie is

lees verder »

College GS: fietsensector wordt betrokken bij ambitie fietsprovincie nr1

door Hendrikus Loof op 23 november 2016
Foto Pixabay

Bij de MKB-Tour van PvdA Drenthe kwam naar voren dat de fietsenbedrijven tot nu toe nog niet zijn betrokken bij de plannen om Drenthe als fietsprovincie te promoten. Daarop hebben onze Statenleden Hendrikus Loof en Peter Zwiers vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten: hoe kan deze betrokkenheid wordt verbeterd? Het College geeft aan

lees verder »

Gebiedsfonds windturbines: waarom werden twee Dorpsbelangenverenigingen niet uitgenodigd?

door Peter Zwiers op 22 november 2016
Foto Pixabay

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft vandaag vragen gesteld over de bijeenkomsten rond het gebiedsfonds windturbines. Dit fonds komt ten goede aan de leefbaarheid in de Drentse gemeenten waar de komende tijd windturbines worden geplaatst. Niet alle dorpsbelangenverenigingen zijn echter hiervoor uitgenodigd, zo bleek bij de eerste bijeenkomst van 15 november. De fractie wil opheldering

lees verder »

De column uit het rode hart van Peter Zwiers: Wij zijn zelf de draad kwijt!

door Peter Zwiers op 13 november 2016

Deze week werd Donald Trump gekozen tot de 45e president van de Verenigde Staten. Voor velen een grote verrassing, maar eigenlijk kijk ik er niet van op. Grote groepen Amerikanen, met name op het platteland, voelen zich in de steek gelaten. De oplossingen van de centrale overheid passen niet meer bij de zorgen waar deze

lees verder »

De column uit het rode hart van Rudolf Bosch: krimpregio’s vooruit! Met onderwijs, cultuur en burgerschap

door Rudolf Bosch op 13 november 2016

De PvdA zet zich vanuit haar kernwaarden in voor gelijke kansen en een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Daarom is het des te zorgelijker dat er op allerlei gebied tweedelingen ontstaan in onze samenleving. Kansarm tegenover kansrijk, autochtoon en allochtoon, jong versus oud. Maar net zo goed de ‘booming’ Randstad tegenover de meer perifere krimpregio´s. We

lees verder »

Uitvoering Collegeakkoord: provincie is op stoom

door Ronald Koch op 9 november 2016
Foto Pixabay

Bij de Commissie FCBE van woensdag 26 oktober j.l. werd onder meer de Tweede Bestuursrapportage 2016 besproken. Dit document geeft aan hoe het staat met de uitvoering van het Collegeakkoord. Statenlid Ronald Koch gaf er namens onze fractie zijn visie op. Zijn conclusie: de uitvoering loopt voorspoedig. De Tweede Bestuursrapportage 2016 meet de voortgang van

lees verder »

Begroting 2017: provincie blijft volop investeren

door Ronald Koch op 9 november 2016

De PvdA-Statenfractie is tevreden over de Begroting 2017, de eerste die door onze gedeputeerde Cees Bijl naar het Drents Parlement is gebracht. De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota zijn prima vertaald, vindt onze fractie. Ronald Koch: ‘De uitvoering van de plannen moet ertoe bijdragen dat ook in Drenthe iedereen merkt dat het

lees verder »