Archief Nieuwsbrief Post PS

In december 2015 zijn we begonnen met het publiceren van een digitale nieuwsbrief: de Post PS. Waarbij PS staat voor Provinciale Staten: het Drents Parlement. Binnen en buiten het Drents Parlement is de Statenfractie van PvdA Drenthe volop actief en daarvan wordt in de Post PS (beknopt) verslag gedaan. De nieuwsbrief wordt aan alle leden van de PvdA Drenthe verzonden, alsmede aan de pers en andere belangstellenden. Op de website kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

Op deze pagina een overzicht van de verschenen nieuwsbrieven en de belangrijkste onderwerpen:

Juni 2019:

 • Cees Bijl blikt terug op de verkiezingen
 • Steun voor het coalitieakkoord
 • College GS geïnstalleerd evenals Statenleden en Commissieleden
 • Interview met Roelie Goettsch en Maaike Bakker

Maart 2019:

Opnieuw een Post PS-special: de verkiezingsuitgave! Aandacht voor de programma’s en kandidaten maar ook voor de ‘bestuursverantwoording’ die de PvdA-Statenfractie heeft opgesteld en waarin wordt teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode (2015-2019). Wat heeft de PvdA voor Drenthe en de Drenten bereikt?

Februari 2019:

 • Aftrap campagne in stadion FC Emmen
 • De toekomst van de ziekenhuiszorg
 • Presentatie boek Harm Brouwer
 • Werkbezoek lokaal voedsel in Drenthe

Februari 2019:

Een special van de Post PS: het Jaaroverzicht 2019.

December 2018:

 • Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst vastgesteld
 • Motie voor klimaatbos
 • Bezorgdheid over bodemdaling

November 2018:

 • Kritische vragen over omvang windpark
 • Begroting 2019: meer aandacht voor toegankelijkheid en dorpshuizen

Oktober 2018:

 • Kan de milieubelasting van de bollenteelt omlaag?
 • Veel steun voor PvdA-motie salderingsregeling
 • PvdA blijft aanpak N34 kritisch volgen
 • Omgevingsvisie: PvdA stelt met succes participatieplan verplicht

Juli 2018:

 • Veenhuizen: de gevangenis en meer
 • Fractie enthousiast over Agenderingsrecht
 • Op de bres voor de OV-studenten
 • Cees Bijl verkozen tot lijsttrekker

Juni 2018:

 • Sociaal en toegankelijk Drenthe: de analyse en de voorstellen van PvdA Drenthe
 • Cees Bijl over de Voorjaarsnota 2018
 • Toegankelijkheid van goede zorg: een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

April 2018:

 • Motie in Provinciale Staten: onderzoek of de provincie haar energie lokaal kan inkopen
 • Vragen aan College van GS: leg de platte daken van bedrijven vol met zonnepanelen

Maart 2018:

 • Waarom blijven Drentse bedrijven achter bij verduurzaming?
 • Steun van PvdA voor verbetering van vakantieparken
 • Bestrijdingsmiddelen: wat zijn de gevolgen voor de natuur in Drenthe
 • Drenthe en de Omgevingsvisie: tijd voor een brede maatschappelijke discussie
 • Bezorgdheid over mogelijke sluiting verloskunde Hoogeveen

December 2017:

 • PvdA-Statenfractie bezorgd over sluiting kinder- en verlosafdeling Emmen
 • De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, wat moeten we ermee?

November/december 2017:

 • PvdA enthousiast over Drentse Duitsland Agenda
 • Kan provincie eerder lokale duurzame energie inkopen?
 • PvdA Drenthe verheugd over aanpak ‘energiearmoede’
 • Is héél Nederland klaar voor de Omgevingswet?

Oktober/november 2017:

 • Begroting 2018: staan de wensen van de PvdA erin?
 • Dorpshuizen++: opnieuw op de agenda
 • Steun voor impuls volkshuisvesting
 • Op de bres voor de piratencultuur
 • Vervang oude machines VMBO’s

September 2017:

 • Verbinding Emmen-Groningen: balans tussen natuur, veiligheid en economie

Juli 2017:

 • PvdA en GroenLinks voorstander van edelherten in Drenthe
 • Steun voor collegevoorstel ijsbaan Hoogeveen
 • PvdA Drenthe pleit voor gelijke rechtspositie gedupeerden gaswinning
 • Noordelijke overheden moeten eigen energie duurzaam en lokaal inkopen
 • Begroting OV-bureau: blijven hameren op toegankelijkheid
 • Openbaar vervoer in Drenthe: ook het platteland hoort erbij
 • De toekomst van de landbouw in Drenthe
 • Op de bres voor de weidevogels

Juni 2017:

 • Voorjaarsnota 2017: aandacht voor bestrijding armoede en laaggeletterdheid en goed wonen
 • PvdA wil Drentse ambassade in Duitsland
 • PvdA steunt investeren in Groningen Airport Eelde
 • Jaarstukken 2016: mooie resultaten
 • Herstructureringsfonds om Drenthe mooier te maken
 • Op de bres voor Drenten met bevingsschade

April 2017:

 • Vragen over duurzaamheid: wie betaalt ervoor?
 • Onderzoek WMD: lering uit trekken
 • Waar komt de ijsbaan? PvdA pleit voor zorgvuldigheid
 • Meer aandacht nodig voor toegankelijkheid openbaar vervoer
 • Asbestdaken: versneld vervangen
 • Vragen over Drents oppervlaktewater

Maart 2017:

 • Provinciaal Binnenstadsfonds krijgt vorm
 • Lokaal Duurzaam geeft energie
 • Omgevingsvisie Drenthe aangepast

Januari 2017:

 • Vragen aan GS: kan en moet Drenthe meer doen voor vluchtelingen in de kou
 • Programma ‘Vrouwen Kiezen’ van start
 • Drentse sportclubs kunnen aan de slag met duurzaamheid
 • Windstilte: de visie van PvdA Drenthe op de Tweede Kamer-bezinningsmotie
 • Behoud boerenlandvogels: eerste stap gezet

December 2016:

 • Groningen Airport Eelde: steun van PvdA en Staten voor scenario ‘investeren’
 • Het FOC: PvdA ziet geen ruimtelijke belemmeringen
 • Vragen over bijeenkomsten gebiedsfonds windturbines
 • Vierkant achter ‘Vierkant voor Werk’
 • Fietsensector betrokken bij fietsprovincie nr1

November 2016:

 • Begroting 2017: provincie blijft volop investeren
 • Uitvoering Collegeakkoord: provincie is op stoom
 • Gas- en zoutwinning: worden de risico’s aangekaart bij het Rijk?
 • Zwemmen in de Drentsche Aa?
 • Vrouwen in de politiek: een actueel thema!
 • Drenthe fietsprovincie: hoe wordt het MKB betrokken?
 • Toekomst luchthaven GAE: voorkeur voor ‘investeren’, maar niet zonder meer
 • PvdA-motie binnenstadsfonds levert 13 miljoen op

September 2016:

 • Cultuurnota aangenomen
 • Blijven knokken voor werkgelegenheid rechtbank en gevangenissen
 • Vragen over de bestuurlijke stilte rond de windparken
 • Betere fietspaden, ook voor ouderen en mensen met beperking
 • Werkgroep Toegankelijkheid van start

Juli 2016:

 • De omgeving van vliegveld GAE
 • Krimp en leefbaarheid
 • Aanpak van de Drentse binnensteden
 • Breedband in heel Drenthe
 • De economische koers van de provincie
 • Investeringen in culturele instellingen

Mei/juni 2016:

 • De gevangenissen blijven open
 • Op naar de meest toegankelijke provincie
 • Drenthe is nu Regenboogprovincie!

April 2016:

 • Onze reactie op de notitie Sociaal Beleid
 • Op de bres voor de gevangenissen
 • De investeringsagenda voor Drenthe
 • Ons initiatiefvoorstel voor duurzame sportclubs

Maart 2016:

 • Steun gevraagd voor RTV Drenthe
 • Op de bres voor ondernemers en weidevogels
 • Drenthe veiliger met Buurtpreventie
 • Windenergie vergt goede inspraak
 • Haal drempels weg voor mensen met een beperking

Februari 2016:

 • Windenergie in Drenthe: breng de provincie in stelling!
 • Krimp in Drenthe: betrek de inwoners

December 2015:

 • Erfgoed: steun voor gescheperde schaapskuddes
 •  Verkeer en vervoer: transferium De Punt
 •  Duurzaamheid: motie voor steun energiecoöperaties