Door op 12 november 2014

Algemene beschouwingen 2014

Dit zijn alweer de laatste Algemene Beschouwingen van deze Collegeperiode. De tijd vliegt. Als kapstok voor mijn bijdrage wil ik straks het Collegeprogramma uit 2011 gebruiken.

Ik wil echter vooraf in gaan op een actueel maatschappelijk vraagstuk in Drenthe. Het gaat dan om het plaatsen / huisvesten van asielzoekers in onze provincie. Vorige week is over dit thema uitvoerig van gedachten gewisseld in de gemeente Midden Drenthe.
Er gebeuren vreselijke dingen in de wereld. Voor de PvdA staat buiten kijf dat wij vluchtelingen in ons land opvangen. Het is ook helemaal niet erg dat in de ene provincie meer vluchtelingen worden gehuisvest dan in een andere provincie of in een ander landsdeel. Belangrijk is dat de mensen worden opgevangen. De gebeurtenissen in Oranje hebben ons wel aan het denken gezet. Het aantal asielzoekers in een dorp behoort wel in balans te zijn met het aantal inwoners. Het is ook wezenlijk om vooraf met de bevolking te spreken, in plaats van achteraf (na het tekenen van contracten). Een situatie zoals in Oranje kan onder de huidige omstandigheden zich morgen weer voordoen in Drenthe. Een handige recreatieondernemer stelt zijn verouderde of niet meer in trek zijnde vakantiepark ter beschikking aan COA. Wij hebben al vaker uitgesproken dat de provincie best een rol kan pakken bij maatschappelijke ontwikkelingen die de hele provincie raken. In onze optiek zou het in dit geval goed zijn als de provincie met de twaalf gemeenten bespreekt hoe we met het vraagstuk in Drenthe omgaan. Waar liggen grenzen ten opzichte van het aantal inwoners van een dorp; is meer spreiding over de provincie wenselijk; hoe halen we met meer draagvlak taakstellingen; meer openheid vooraf; enz. Graag de reactie van uw College hierop.

Dan naar de begroting voor volgend jaar en het Collegeprogramma uit 2011. Één van de pijlers uit het programma was financiën.
Het was in 2011 al duidelijk dat er zwaar financieel weer op komst was en dat onze provincie niet de miljarden achter de hand heeft zoals onze buurprovincies in het noorden en in het zuiden.
Als we dan nu naar de begroting kijken, dan heeft het College een knap stukje werk geleverd.
Het Collegeprogramma is nagenoeg uitgevoerd (ik kom daar zo nog op terug), de financiën zijn op orde en er resteert een mooi bedrag ter invulling door het nieuwe College na de verkiezingen. De provincie staat er financieel nog steeds veel beter voor dan de twaalf gemeenten in Drenthe.
Vorig jaar hebben we al vastgesteld dat Ard van der Tuuk een bekwaam Drents penningmeester is gebleken. Het is ook goed geweest dat wij als Provinciale Staten de afgelopen jaren er middels verschillende scenario’s nauw bij betrokken zijn geweest.
‘’Verbinding’’ is een belangrijk woord in het Collegeprogramma 2011-2015. Terugkijkend zijn het Collegeprogramma, de voorjaarsnota’s en de begrotingen met zeer ruime meerderheden door de Staten aanvaard. Ik concludeer dat er op de inhoud dus nadrukkelijk verbinding is geweest. In het Collegeprogramma wordt overigens ook gesproken over scherper debat. Dat is niet gebeurd, mogelijk heeft dat te maken met de grote overeenstemming op de inhoud.

Economie (‘’werk, werk, werk’’) is één van de speerpunten uit het Collegeprogramma.
We hebben ons de afgelopen periode suf gepiekerd, welke maatregel levert nou zo snel mogelijk het meeste werk op.
Wellicht wil uw College hier straks op in gaan en hier de recente werkloosheidscijfers in Drenthe bij betrekken. De versnellingsagenda en de ondersteuning van het MKB zijn overigens goede voorbeelden geweest de afgelopen jaren.
De Participatiewet is van kracht geworden. WSW bedrijven in Drenthe willen graag overleg met de Provincie. Hoe staat uw College hierin en wat zou dit kunnen opleveren.
Onderwijs en werk kunnen niet los worden gezien. In hoofdstuk 9.2 van de begroting wordt gesproken over een betere aansluiting tussen vraag een aanbod op de Drentse arbeidsmarkt. Is die aansluiting voldoende?
Wij overwegen in de tweede termijn een motie in te dienen om voor dit belangrijke thema extra geld beschikbaar te stellen. Is extra inzet noodzakelijk en hoe dan concreet. We wachten eerst even de reactie van uw College af.
Wat betekent in dit kader de aanwijzing als krimpregio, voor een gedeelte van Drenthe.
De PvdA is er voorstander van om de verlaagde BTW op arbeid te continueren. Belangrijk voor de werkgelegenheid in Drenthe.
Laaggeletterdheid is een hardnekkig vraagstuk in Drenthe. Aandacht mag niet verslappen en berusting in de achterstandsituatie van veel Drenten is voor de PvdA onverteerbaar. We dienen dan ook de volgende motie in.
Een ander punt betreft de Duitse taal. In deze Collegeperiode hebben we twee keer een reis gemaakt naar Duitsland. Werken in Duitsland zou ook vanuit Drenthe veel meer gestimuleerd moeten worden. Goed Duits spreken is dan van belang. Hoe zou in de optiek van uw College de Duitse taal een grotere plek kunnen krijgen in het basis- en middelbaar onderwijs in Drenthe?

Op het natuurdossier in Drenthe is deze periode rust gekomen en dat is toch de verdienste van Rein Munniksma. We herinneren ons allemaal de discussie over het natuurpact (staatssecretaris Bleker).
Het behoud, het beheer, de benutting en de beleving van de natuur in Drenthe lijken toch in belangrijke mate geborgd de komende jaren.
In het Collegeprogramma wordt gesproken over alternatieve financieringswijzen voor natuurbeheer. Dit blijft een actiepunt.
Een ander speerpunt betrof in 2011 Klimaat en Energie. Enorm actueel en terecht. De Verenigde Naties willen dat er in 2100 geen fossiele brandstoffen meer worden gebruikt. De PvdA staat hier achter en we zouden ook in Drenthe wat ambitieuzer kunnen zijn. Waar is bijvoorbeeld het 100.000 woningen plan gebleven? (naar 100.000+ / energiecorporaties).
Een concreet plan is het verduurzamen van sportaccommodaties. We vangen twee vliegen in één klap. De lasten voor sportclubs gaan omlaag en het is goed voor het milieu (energiebesparing). De PvdA dient de volgende motie in.

Tenslotte nog naar een ander belangrijk punt uit het collegeprogramma: mobiliteit. Wij stellen voor om voor het openbaar vervoer in Drenthe extra budget beschikbaar te stellen. Dit is dan ter overbrugging van het overgangsjaar in verband met de nieuwe concessie. Samen met het CDA dienen we de volgende motie in.
Over Groningen Airport Eelde wordt in het programma 2011-2015 gezegd dat het vliegveld zo snel mogelijk op eigen benen moet staan. We zijn nog wel benieuwd hoe het staat met het voornemen van het situeren van de traumahelikopter, gecombineerd met overige diensten, op Eelde.
Dit zou namelijk ook gevolgen kunnen hebben voor de infrastructuur. Wat ons betreft overigens een betere aanpassing van het asfalt dan het beoogde transferium waar we nut en noodzaak niet van inzien.

Voorzitter, ik rond af. Dit was voor mij persoonlijk de twaalfde en laatste keer dat ik namens de PvdA hier het woord voerde tijdens de Algemene Beschouwingen.
Jammer, maar veel belangrijker is de reactie van het college op onze bijdrage en het draagvlak in de staten voor onze moties.

U kunt de hele vergadering hier terugzien.