Algemene Beschouwingen 2018: PvdA blijft inzetten op een sociaal Drenthe

6 juni 2018

In het Drents Parlement werd de Voorjaarsnota 2018 besproken. De partijen gaven daarbij hun ‘algemene beschouwingen’: hoe kijken zij tegen Drenthe aan en de ontwikkelingen die onze inwoners raken? Waar andere partijen zich toelegden op allerlei moties, koos onze fractie er juist voor Drenthe op sociaal gebied in beeld te brengen. Wat loopt er goed en wat kan er beter?

Onze fractievoorzitter Roelie Goettsch opende haar beschouwingen met de constatering dat er een verschuiving gaande is in onze samenleving. Aan de ene kant groeit de kloof: tussen bewoner en overheid, rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, Nederlander en vluchteling, man en vrouw, mensen met en zonder beperking. Aan de andere kant zien we allerlei initiatieven die bewoners nemen in hun dorpen en buurten en die laten zien dat er een nieuwe vorm van solidariteit groeit. ‘In de eigen omgeving, bij de voedselbank, het vluchtelingenwerk, een taalmaatje voor iemand die beter wil leren lezen en schrijven, het opkomen voor kwetsbare mensen en minderheden in onze samenleving. Da’s nou sociaal Drenthe.’

De PvdA vraagt blijvende aandacht voor de investeringen die van groot belang zijn voor de samenleving in sociaal opzicht: voor laaggeletterdheid, armoedebestrijding, toegankelijkheid en diversiteit. Goettsch: ‘Het gaat om sociaal-maatschappelijke problemen die zich niet laten oplossen in één statenperiode. De basis die hiermee gelegd is zien wij graag voor de komende jaren bestendigd vanuit de rol van de provincie.’

Roelie Goettsch noemde voor de komende tijd een aantal punten die belangrijk zijn voor het dagelijks leven van onze inwoners:

– samenwerking tussen opleidingen, bedrijfsleven en instellingen om de vraag naar goed opgeleid personeel te beantwoorden. Ook in verband met de omschakeling naar duurzame energie

– bestrijding van werkloosheid in tijden van groei van de economie

– aandacht voor de opgave in de volkshuisvesting: de vraag naar goed en betaalbaar wonen beter laten aansluiten op het aanbod

– aanpak van de ‘energie-armoede’ (mensen met een kleinere beurs betalen nu teveel voor energie)

– Drentse bedrijven meer laten doen aan verduurzaming (bijvoorbeeld zonnepanelen op bedrijfsdaken leggen)

– het verder ontwikkelen van streekproducten

– het uitwerken van het idee van de Dorpshuizen++: veel voorzieningen samen onder één dorpsdak

– openbaar vervoer voor scholieren: een goede spreiding en het goed laten aansluiten van de vervoersnetwerken

– doorgaan met investeren in cultuur (zoals in musea, poppodia, Koloniën van Weldadigheid)

Roelie Goettsch sloot af met een opmerking over toegankelijkheid in Drenthe: ‘Wij roepen het college op om, met ons, van Drenthe de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken.’

 

Lees hier de bijdrage van onze fractie: PvdA Algemene Beschouwiningen op Voorjaarsnota 2018.