Begroting 2019: meer aandacht voor toegankelijkheid in provinciaal beleid en voor functieverbreding Drentse dorpshuizen

Door Rudolf Bosch op 14 november 2018

Op woensdag 14 november heeft de Statenfractie van PvdA Drenthe twee moties ingediend bij de begrotingsbehandeling van de provincie Drenthe. Zo gaat de provincie voortaan in haar beleid en bij het verstrekken van subsidies rekening houden met toegankelijkheid, als vaste ‘check’. Daarnaast vroeg de PvdA aandacht voor de functieverbreding van Drentse dorpshuizen: dat is goed voor de leefbaarheid. De provincie gaat een inventarisatie uitvoeren om de wensen en de mogelijkheden in beeld te brengen. Beide moties kregen een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Bij de behandeling van de Begroting 2019 gaf fractievoorzitter Roelie Goettsch aan tevreden te zijn over de samenwerking met andere partijen in het Drents Parlement: ‘Met elkaar hebben we de afgelopen jaren goede resultaten bereikt.’ De PvdA diende twee moties in, waarvan de eerste betrekking had op toegankelijkheid in onze provincie voor mensen met een beperking. Statenlid Rudolf Bosch hierover: ‘De provincie kan een belangrijke bijdrage hieraan leveren, door de manier waarop zij haar eigen taken uitvoert en subsidies verleent aan uitvoeringsorganisaties, op tal van terreinen. De PvdA roept daarom het College van Gedeputeerde Staten op om nog voor het einde van deze collegeperiode in de provinciale subsidieverordening toegankelijkheid als apart aandachtspunt op te nemen, en bij nieuwe aan- of uitbestedingen het thema toegankelijkheid in de toetsing mee te laten wegen.’

In de tweede motie vroeg de PvdA aan het college van GS om te inventariseren hoe de Drentse dorpshuizen geschikt kunnen worden gemaakt voor uiteenlopende functies, zoals zorg, cultuur en bibliotheken. Gemeenten zijn daarvoor in eerste instantie aan zet – zeker op het Drentse platteland – maar de provincie kan de dorpshuisbesturen die hierover nu al nadenken een extra steun in de rug geven. Met experimenteergeld voor een aantal pilots wordt verkend wat op dit gebied de provinciale ‘plus’ kan betekenen.

Het College van Gedeputeerde Staten kon goed uit de voeten met beide moties. Gedeputeerde Bijl gaf aan dat de provinciale subsidieverordening kan worden aangepast, met meer aandacht voor toegankelijkheid. Gedeputeerde Jumelet kon zich vinden in de hernieuwde aandacht voor dorpshuizen: de motie biedt prima kansen om hierover met de Drentse gemeenten (de nieuwe colleges van BenW) en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan.

 

Lees hier het artikel over de dorpshuizen op de website van RTV Drenthe.

En hier het artikel van DvhN over de toegankelijkheid.

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch