Begroting 2020: de eerste inbreng van de PvdA-fractie

Door Hendrikus Loof op 1 november 2019

In de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van woensdag 30 oktober kwam de Begroting 2020 aan de orde. Onze fractie bestudeerde deze aandachtig en kwam – vooruitlopend op de behandeling in het Drents Parlement op 13 november – alvast met een aantal vragen en opmerkingen. Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof voerde het woord. Hij stond onder meer stil bij de stikstofproblematiek.

Hendrikus begon zijn betoog met een verwijzing terug in de tijd: vorig jaar tijdens de behandeling van de begroting in deze commissie vroeg de PvdA aandacht voor de PAS (Programma Aanpak Stikstof). Op dezelfde dag van die behandeling namelijk, kwam het Europese Hof met een uitspraak over het minimale ambitieniveau en de resultaten van de PAS. ‘Wij hebben daar destijds onze zorgen over uitgesproken en die werden voorzichtig gedeeld door het College: “Laten we even afwachten, was de reactie. De berichten zijn zowel positief als negatief.” Inmiddels is duidelijk geworden – wat al ver vóór 2018 werd gevreesd – dat het vergunningenkader niet houdbaar zou zijn en inderdaad veel te weinig oplevert om stikstofuitstoot terug te dringen.’ Dat er wel vaker iets op een en dezelfde dag gebeurt bleek ook weer op 29 mei van dit jaar: ‘Het nieuwe College treedt aan en presenteert het programma “Drenthe, Mooi voor Elkaar”. Ook op 29 mei zet de Raad van State een streep door de PAS. En daar gaat het collegeprogramma… Om Drenthe Mooi voor Elkaar te krijgen is er dus meer werk aan de winkel dan voorzien. In onze beschouwing op 13 november zullen we hier nader op ingaan.’

Hierna maakte Hendrikus Loof een aantal opmerkingen per programma van de Begroting. Hij wees onder meer op de wens van het College dat het Rijk nu snel met de beloofde miljarden voor de dag komt. ‘Dat onderschrijft onze fractie van harte. Ik heb bij de behandeling van de Voorjaarsnota eerder jaar niet voor niets de penibele financiële situatie bij veel Drentse gemeenten aangehaald, met name in het sociaal domein’.

Verder vroeg de PvdA Drenthe onder meer aandacht voor inwonersparticipatie, sociaal ondernemerschap en de voortgang van de Universiteit van het Noorden. Bij het onderwerp Klimaat & Energie ziet de PvdA, tegen een relatief gering budget, veel plannen en ambities. ‘We missen echter aandacht voor de verduurzaming van sport- en dorpshuizen, zoals bekend een belangrijk onderwerp voor ons.’

Bij het begrotingsprogramma Levendig & Sociaal stond Hendrikus Loof stil bij laaggeletterdheid. ‘Afgelopen zomer verschenen de eerste onderzoeksresultaten van het onderzoek naar de laaggeletterdheid in Drenthe. Professor De Greef zegt daarin dat het beleid in Drenthe goed is geformuleerd en het nu op uitvoering aankomt. Wat is de reactie van de gedeputeerde hierop en hoe staat het met de uitvoering? In het verlengde daarvan: in 2017 hebben we per motie gepleit voor het instellen van een lectoraat. Is hier iets over te melden?’

In zijn reactie gaf gedeputeerde Cees Bijl (Financiën) aan dat de financiële positie van de provincie Drenthe in evenwicht is, ook op de langere termijn. De ruimte voor nieuw beleid is beperkt, mede door lagere uitkeringen van het Rijk: ‘Daar zijn inmiddels de gesprekken met het Kabinet over gaande.’ Mogelijk dat de Drentse Investeringsagenda van 50 miljoen wel kan helpen om aan een aantal wensen vanuit de fracties in het Drents Parlement tegemoet te komen. De komende maanden geven we de Investeringsagenda gezamenlijk met u vorm en inhoud en dan kunnen we spijkers met koppen slaan.’

Op 13 november staat de Begroting 2020 op de agenda van het Drents Parlement (vanaf ’s ochtends 9.00 uur te volgen op www.drentsparlement.nl).

 

[Afbeelding van angelo luca iannaccone via Pixabay]

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof