Door op 13 juli 2016

CDA en PvdA maken bezuiniging bibliotheken voor kleinere gemeenten ongedaan

De leefbaarheid in Drenthe is belangrijk en bibliotheken leveren hier een essentiële bijdrage aan. Niet alleen door het uitlenen van boeken en andere materialen, maar ook door het terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale vaardigheden. In veel kernen zijn de bibliotheken bovendien plekken van ontmoeting en voor culturele activiteiten. De Statenfracties van CDA en PvdA vinden dat deze brede bibliotheekfunctie behouden moet blijven voor álle Drenten, ook in niet-stedelijke gebieden en in kleinere gemeenten. Daarom hebben zij een motie ingediend om een voorgenomen herverdeling van provinciale middelen anders in te vullen.

Deze herverdeling pakt vooral nadelig uit voor de kleinere gemeenten in Drenthe. Daarnaast komt de ondersteunende rol die Biblionet voor het bibliotheekwerk in de kleine gemeenten kan bieden onder druk te staan. CDA en PvdA hebben het college van GS daarom opgeroepen de herververdeling voor deze gemeenten te compenseren. Zo wordt de toegankelijkheid van bibliotheekvoorzieningen voor iedereen in Drenthe gegarandeerd. Bovendien kan Biblionet haar innovatieagenda voor alle Drentse gemeenten de komende jaren duurzaam vorm geven.
Verder hebben de twee fracties het college van GS gevraagd om met betrokken partners zoals gemeenten, Biblionet en de Koninklijke Bibliotheek, werk te maken van een integrale visie op toekomstbestendige bibliotheekvoorzieningen in dunbevolkte gebieden. Het sociaal-culturele klimaat in krimpgebieden wordt hiermee versterkt.

De fracties van Christen Unie, VVD, SP, 50PLUS en GroenLinks steunden de indiening van de motie – uiteindelijk was er statenbrede steun. Gedeputeerde Cees Bijl nam de motie over; er zijn fricties ontstaan door de andere verdeling van provinciale gelden. In goed overleg met de gemeenten wordt dat nu hersteld. Dat is goed nieuws voor onze inwoners en Biblionet.

Lees hier het artikel van RTV Drenthe, met de eerste reacties.