Door op 22 juni 2017

De toekomst van de landbouw in Drenthe: naar een betere balans

De landbouw is verbonden met Drenthe en met het landschap dat ons omringt. De provincie heeft een visie opgesteld over de ontwikkeling van de landbouw in de komende jaren. Op 21 juni kwam dit onderwerp aan de orde in de Statencommissie Omgevingsbeleid. Namens de fractie van de PvdA gaf Maaike Bakker haar visie. Haar conclusie: ook de boeren moeten een betere balans vinden tussen benutten, beschermen en beleven.

‘De landbouw en agribusiness zijn belangrijk voor Drenthe. Ruim 10% van onze werkgelegenheid zit in deze sector. Bovendien bestaat ruim 70 %  van Drenthe uit landbouwgrond. Landbouw speelt daarmee een belangrijke rol in het leven van iedere Drent en in onze andere belangrijke economische tak, het toerisme.’ Zo begon Maaike Bakker haar betoog. Ze liet er echter direct een waarschuwing op volgen: ‘We hebben onlangs niet voor niets de motie Boerenlandvlinders aangenomen, en de motie weidevogels is in uitvoering, er verschijnen berichten over een verontrustende afname van insecten, de kwaliteit van ons oppervlaktewater en ons grondwater gaat achteruit, en onze natuur lijdt onder een teveel aan stikstof en ammoniak.Helaas speelt daarbij de landbouw een belangrijke rol. En daarom moeten een aantal zaken grondig veranderen, anders staan we binnenkort voor onomkeerbare ontwikkelingen.’

Wat de PvdA betreft moet er nu echt iets veranderen. Het evenwicht moet hersteld worden: de balans tussen beleven, benutten en beschermen. We vragen dat van terreinbeheerders, waarom dan ook niet van de boeren? Duurzaamheid is daarbij van groot belang, aldus Bakker: ‘Dus boeren, tel je knopen en schakel over op duurzame methodes. Beter voor jullie zelf en beter voor de samenleving. Uiteindelijk moeten niet alleen de “koplopers” maar àlle alle Drentse boeren milieuvriendelijk en energieneutraal, en dus toekomstgericht, gaan werken.’

Behalve over de dieren en planten maakt de PvdA Drenthe zich ook ernstige zorgen over ons Drentse landschap. Maaike hierover: ‘Ons Drentse landschap is ons kapitaal, want toeristen komen ook naar Drenthe voor ons prachtige landschap. Bovendien zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat een mooi landschap een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Houtwallen, singels, esbosjes en poelen verdwijnen sluipenderwijs. Enerzijds door schaalvergroting in de landbouw, anderzijds omdat de financiering voor het onderhoud is komen te vervallen. De PvdA gaat er van uit dat ook zorg voor het landschap zal worden meegenomen als we het hebben over verduurzaming van de landbouw.Want een fraai landschap is van groot belang voor Drenthe.’

Gedeputeerde Jumelet bevestigde desgevraagd dat het landschap en het behoud van landschapselementen deel uit maakt van deze duurzaamheidsagenda.