Door op 2 september 2015

Drentse Staten komen in actie tegen uitkleden rechtbank in Assen

De statenfracties van PvdA en ChristenUnie hebben het initiatief genomen tot een politiek breed gedragen actie voor het behoud van het huidige takenpakket en de huidige personele bezetting van de rechtbank in Assen. Provinciale Staten van Drenthe hebben gezamenlijk  vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het uitkleden van de rechtbank in Assen en zullen deze vragen ook naar Tweede Kamer en kabinet sturen. Alle partijen in de Drentse Staten vinden het verkleinen van het takenpakket en het verplaatsen van een groot deel van het personeel van de rechtbank in Assen naar Groningen onacceptabel, en komen daarom nu in actie, ook richting Den Haag.

 

Zoveelste klap

Na het mogelijke vertrek van de Belastingdienst uit Emmen, de dreigende sluiting van de kazerne in Assen én het potentiële verlies van de kantoorbanen bij de rechtbank in Assen vorig jaar, is de maat voor de Drentse Staten vol. Provinciale Staten van Drenthe willen deze rijksdienst en de banen die deze biedt behouden. Het verlies van een groot aantal banen bij de rechtbank in Assen zou de zoveelste klap voor de werkgelegenheid in Drenthe betekenen. Dit komt bovenop de zware klap die de Drentse werkgelegenheid als gevolg van de crisis kreeg en krijgt, onder meer door de mogelijke sluiting van Philips in Emmen, de ontslagen in de Drentse zorg en de aangekondigde ontslagen bij Friesland Campina in Beilen.

Bovendien zet het verkleinen van het takenpakket van de rechtbank in Assen de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van de rechtspraak in Drenthe, één van de hoekstenen van onze rechtsstaat, onder druk. De partijen in de Provinciale Staten van Drenthe vinden dat juist een rechtbank in de buurt de binding tussen burger en overheid vergroot, en dat schaalvergroting in dit geval zal leiden tot minder zichtbaarheid van de rechterlijke macht in de regio. Het moet niet zo zijn dat Drentse burgers voor het halen van hun recht lange reizen moeten maken naar Groningen. Ook Commissaris der Koning Jacques Tichelaar heeft om deze reden forse kritiek geuit op het besluit en heeft opgeroepen tot gezamenlijk optreden van politiek, advocaten, rechters en bestuurders om het besluit terug te draaien.

Kamermotie

De mogelijke sluiting van de rechtbank in Assen vormt een onderdeel van een landelijke bezuiniging op de rechtspraak van 120 miljoen euro. Provinciale Staten vinden dat de provincie een maximale inspanning moet doen richting Tweede Kamer en kabinet om de rechtbank in Assen in de huidige vorm te behouden. Daarbij kan gewezen worden op de motie De Vries c.s. waarin de voltallige Kamer uitgesproken heeft dat de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg bij de reorganisatie van de Rijkdienst niet onevenredig hard getroffen mogen worden. Toch moet Drenthe keer op keer vechten voor het behoud van verschillende Rijksdiensten.