Gedeeltelijke verdubbeling N34: PvdA pleit voor besluitvorming in stappen

Door Hendrikus Loof op 22 september 2018

Twee jaar geleden heeft Provinciale Staten aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd te onderzoeken hoe de de verbinding tussen  Emmen en Groningen geoptimaliseerd kan worden. Onze fractie heeft daarbij nadrukkelijk verzocht om ook de treinverbinding te onderzoeken. Een uitgebreid onderzoek plus kosten-baten analyse heeft vorig jaar een meerderheid van Provinciale Staten (PS) doen besluiten om vooral in te zetten op een aanpak van de N34 en verbetering van het OV. Een treinverbinding bleek onbetaalbaar. Met het vaststellen van een ‘startnotitie’ om de uitwerking van een gedeeltelijk (partieel) te verdubbelen N34 nader te onderzoeken gaat nu een meerjarig proces van start, waarin ook de omwonenden nauw betrokken worden. 

Onze fractie zette aanvankelijk dus in op een betere verbinding van Emmen en Groningen per trein; dat zou het autoverkeer in belangrijke mate kunnen terugbrengen. De kosten daarvan bleken echter te hoog. Als tweede keus wordt nu gekeken door de provincie naar het gedeeltelijk verdubbelen van de N34, zodat bijvoorbeeld inhalen veiliger kan plaatsvinden. De PvdA vindt deze veiligheid het allerbelangrijkste; qua vermindering van reistijd hebben de voorgestelde maatregelen geen effect. Belangrijk punt dat ons Statenlid Hendrikus Loof aanhaalde: de inpassing van de weg. ‘We willen wel dat in de uitwerking veel zorg uitgaat naar het landschap maar zeker ook naar de belangen van om- en aanwonenden zoals in Schipborg. We willen ook dat de uitvoering geen nasleep oplevert en discussies met gemeenten en omwonenden over geluidhinderproblemen en de aanleg van geluidschermen, zoals rond de N33 het geval is geweest.’

Gedeputeerde Henk Brink zegde in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid toe dat hij de besluiten over de aanpak van de weg in stapjes aan Provinciale Staten zal overleggen. Een goede zaak, vindt onze fractie. ‘De looptijd van dit project N34 beslaat vele jaren en in die tijd staat de wereld niet stil en zullen nieuwe technieken hun intrede doen. Die willen we voortdurend meewegen in de besluitvorming zodat we, indien nodig, bijtijds kunnen bijsturen.’

De uitwerking moet volgend voorjaar, na de Statenverkiezingen, gereed zijn. Een nieuwe PS neemt vervolgens een definitief besluit.

Lees hier het artikel van RTV Drenthe over de discussie in de Statencommissie.

[beeld: Pixabay]

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof