Door op 6 december 2015

Gescheperde schaapskuddes in Drenthe: meer ruimte voor cultureel erfgoed

PvdA Drenthe is positief over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de jaarlijkse provinciale bijdrage voor het in stand houden van de gescheperde schaapskuddes in Drenthe te verruimen. Zo krijgt dit mooie stukje culturele erfgoed de waardering die het verdient: als cultuurhistorisch element in het Drentse landschap hebben de kuddes een belangrijke meerwaarde, als toeristische trekpleister en als onderdeel van de natuurbeleving in Drenthe. Bovendien hebben de kuddes een belangrijke rol bij duurzaam natuurbeheer. 

Meer weten? Kijk hier naar mijn bijdrage aan de discussie van afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering.

Daarnaast was ik afgelopen zaterdag te gast bij het radioprogramma ‘Cassata’ van RTV Drenthe voor een discussie rondom de positie van de gescheperde schaapskuddes in Drenthe. Luister hier de discussie terug!

 


 

Nieuwe regeling

De tien Drentse kuddes, waarvan de meeste bestaan uit het traditionele Drentse heideschaap, worden sinds 2012 niet meer door het Rijk maar door de provincie financieel ondersteund. In het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt het structurele subsidiebedrag voor de kuddes verhoogd van 240.000 naar 336.000 euro. Daarmee wil gedeputeerde Henk Jumelet een ´duurzame, toekomstbestendige regeling’ creëren voor het voortbestaan van de schaapskuddes in Drenthe. Afgelopen woensdag behandelde de statencommissie FCBE dit voorstel al, voordat er op 16 december een beslissing genomen wordt in de vergadering van Provinciale Staten. Daarbij werd ook de reactie van de stichting Behoud Drentse schaapskuddes meegenomen. Deze stelde dat de voorgestelde regeling op zich goed is en de verhoging van het subsidiebedrag een mooie eerste stap is, maar dat het nog steeds te weinig is om de kuddes uit de brand te helpen: zij hebben jaarlijks een tekort. Zij verzochten de Staten per brief om het bedrag structureel met 75.000 euro te verhogen. In dit licht heb ik de gedeputeerde gevraagd hoe het college de genoemde toekomstbestendigheid definieert in het licht van de berichten in de media ten aanzien van de financiële problemen van de Drentse kuddes.

Meer inzicht

Alhoewel de PvdA het behoud van dit belangrijke immateriële culturele erfgoed hoog in het vaandel heeft staan, vindt het dat er eerst meer inzicht moet komen in de problematiek van de kuddes. Hoe zitten inkomsten en uitgaven precies in elkaar, en welke mogelijkheden voor cofinanciering en inverdienmogelijkheden zijn er bijvoorbeeld? De PvdA wil in de aanloop naar de voorjaarsnota en de nieuwe Cultuurnota van de provincie goed kijken naar alle ontwikkelingen rondom de schaapskuddes. Zo wil de partij de uitkomsten van een lopend onderzoek bij het Wageningse onderzoeksinstituut Alterra over de bekostiging van schaapskuddes kunnen betrekken in de afweging om eventueel extra middelen ter beschikking te stellen. Ook wil het meer inzicht in de exploitaties en begrotingen van de schaapskuddes, terwijl de PvdA ook hoopvol is over de berichtgeving dat het ministerie van Economische Zaken in gesprek wil met de provincies over de bekostiging van de schaapskuddes in Nederland. Hierover werd deze week ook gediscussieerd tijdens de behandeling van de landbouwbegroting in de Tweede Kamer. Ik heb daarom ook contact gelegd met Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, die zich namens de partij in Den Haag sterk heeft gemaakt voor de schaapskuddes.

Aanbestedingen

De PvdA is verder van mening dat in het programma van eisen, dat voor de nieuwe provinciale regeling zal worden opgesteld, wordt opgenomen dat voor begrazingsopdrachten van onder meer Drents Landschap en Staatsbosbeheer, die de kuddes inhuren om heidevelden te laten begrazen, langjarige contracten moeten worden verkozen boven openbare aanbestedingen. Deze activiteiten vormen een belangrijke inkomstenbron van de kuddes. Door dergelijke aanbestedingen wordt de positie van de traditionele, kleinere Drentse gescheperde kuddes aangetast door grote, commerciële kuddes, waardoor de Drentse kuddes in de problemen kunnen komen en een belangrijk element van ons Drentse culturele erfgoed verloren zou kunnen gaan.