5 juli 2016

Investeringen in cultuur, steun voor vijf instellingen

Na de zomer komt de Cultuurnota aan bod, vorige week bogen Provinciale Staten zich al over de steun voor vijf grote instellingen. Dit in het kader van de Investeringsagenda. Onze fractie kon hiermee instemmen: deze instellingen zijn belangrijke pijlers onder de cultuuraanbod in onze provincie.

In de Investeringsagenda die het college van GS heeft opgesteld (van in totaal 45 miljoen euro) wordt ruim 4 miljoen euro toebedeeld aan vijf culturele instellingen. Het gaat om het Hunebedcentrum, het Nationaal Gevangenismuseum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de Maatschappij van Weldadigheid en het Drents Museum. Ook wordt geld gestoken in initiatieven met betrekking tot Kunstenaarsabrieken. Het plan kon op instemming van onze Statenfractie rekenen, zo gaf Statenlid Rudolf Bosch aan. ‘De PvdA vindt een goede culturele hoofdstructuur, gedragen door de grotere culturele instellingen, van groot belang voor het cultuuraanbod in Drenthe. En daarmee ook voor de vrijetijdseconomie, waar veel van onze inwoners hun brood in verdienen. Met de hier voorgestelde investeringen kunnen de instellingen hun aanbod verder verbeteren en toekomstbestendig maken.’

Rudolf Bosch legde nog wel de verbinding naar een ander onderdeel in het provinciaal cultuurbeleid: ‘Wij vinden het belangrijk dat er, vanuit de budgetten die via de nog vast te stellen Cultuurnota beschikbaar komen, ook ruimte blijft om cultuurparticipatie en “cultuur van, voor en door de mensen” te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld bibliotheken, theaters en andere podia de ruimte te geven dergelijke projecten te realiseren. Cultuurinvesteringen blijven zo niet beperkt tot de grote spelers in het veld, maar laten ook ruimte voor cultuuruitingen die de diversiteit van het cultuuraanbod in Drenthe verbreden en brede groepen van de samenleving weten te bereiken.’

In een reactie gaf gedeputeerde Cees Bijl aan het in deze agenda om de grote bedragen gaat, voor de instellingen die hun positie moeten behouden c.q. versterken. ‘Daarin moeten we blijven investeren, de concurrentie elders in dit land zit niet stil.’ Dat gaat echter niet ten koste van initiatieven van onderop: deze komen via de lijn van de Cultuurnota zeker nog aan bod.

Lees ook het artikel op RTV Drenthe.

 

Paardenstal

Het Drents Museum (foto: www.drentsmuseum.nl)