Door op 1 juni 2014

Jong PvdA Drenthe kritisch over akkoord sociaal leenstelsel

Het Netwerk Jong PvdA Drenthe staat kritisch tegenover de invoering van het sociaal leenstelsel, waarover afgelopen woensdag een akkoord is bereikt. De jonge PvdA´ers vrezen dat het leenstelsel betekent dat met name jongeren wiens ouders het minder breed hebben, niet gaan studeren.

Het kabinet wil van Nederland een kenniseconomie maken. Jong PvdA Drenthe is van mening dat dit alleen lukt, als onderwijs voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Dus: onderwijs zonder financiële drempels en gelijke kansen voor iedereen die zich via goed onderwijs wil ontwikkelen.

Met de ongewijzigd hoge collegegelden en torenhoge kamerhuren voor studentenkamers worden studenten straks gedwongen om aanzienlijke studieschulden op te bouwen. Dit staat in schril contrast met het streven om de particuliere én overheidsschulden in Nederland terug te dringen. Een bijkomend probleem vormen de onzekere perspectieven voor pas-afgestudeerden op de huidige arbeidsmarkt. Tijdelijke contracten of werkloosheid kunnen het regelmatig aflossen van de schulden én het opbouwen van een zelfstandig bestaan (bijvoorbeeld het kopen van een huis, het stichten van een gezin) in de weg staan en de koopkracht van toekomstige generaties aantasten.

Weliswaar hebben onderhandelingen geleid tot positieve aanpassingen van het oorspronkelijke plan, onder meer een hogere inkomensafhankelijke aanvullende beurs, de verlenging van de aflossingsperiode voor studieschulden van 20 naar 35 jaar én de handhaving en verruiming van de OV-studentenregeling voor álle studenten, maar deze wegen niet op tegen de negatieve gevolgen die de invoering van het sociaal leenstelsel met zich meebrengt. De Jonge PvdA’ers vinden dat ook jongeren uit gezinnen met een lager inkomen zonder financiële drempel moeten kunnen studeren.
Daarnaast wordt het volgen van een tweede studie of doorstuderen na het behalen van een MBO- of HBO-diploma (en dus het verdiepen en verbreden van kennis binnen onze samenleving) met het handhaven van het instellingscollegegeld (dat kan oplopen tot 18000 euro per jaar) voor veel jongeren financieel onhaalbaar. Daarmee gaat veel potentieel verloren, een ontwikkeling die volledig haaks staat op de ambities van het kabinet om van Nederland een kenniseconomie te maken.