Door Rudolf Bosch op 29 juni 2016

Krimp, leefbaarheid en sociaal beleid: de rol van de provincie

Tijdens de vergadering van de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) van 29 juni kwam de ‘Visie op krimp en leefbaarheid 2016-2020’ aan de orde. De Nota Sociaal Beleid is hier een belangrijk onderdeel van, mede op aandringen van onze statenfractie. Ons Statenlid Rudolf Bosch benadrukte het belang van sport, mantelzorg, toegankelijkheid en de aanpak van laaggeletterdheid. Dorpshuizen++ en bibliotheken spelen daar een stevige rol in.

Bevolkingskrimp heeft ingrijpende gevolgen voor onze leefbaarheid. Hoe kan de provincie met haar beleid de gevolgen daarvan zo goed mogelijk opvangen? Het sociale beleid van de provincie speelt daar zeker een rol in. Over een eerdere versie van de Nota Sociaal Beleid (die deel uitmaakt van dit beleidskader) had onze fractie nog de nodige kritische opmerkingen. Het college van GS heeft deze ter harte genomen. Goed om te zien dat er nu een stevig beleidsfundament is gebouwd, waarmee de provincie haar rol wil oppakken in de opgave die voor ons ligt – ook rond het sociaal beleid. Hoewel de gemeenten met de decentralisaties in het sociaal domein in eerste instantie aan zet zijn, kan de provincie eveneens een bijdrage leveren. Belangrijke thema’s zijn sport (zeker ook voor ouderen), mantelzorg en de bestrijding van laaggeletterdheid. Tegen de achtergrond van onder druk staande voorzieningen kunnen dorpshuizen++ en de bibliotheken op deze terreinen een belangrijke rol vervullen. Toegankelijkheid hoort daar zeker ook bij: wij willen dit thema graag terug zien in de visie op leefbaarheid, met als expliciete doelstelling om van Drenthe binnen drie jaar de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken.

In een reactie gaf gedeputeerde Henk Jumelet aan dat hij de punten vanuit onze fractie onderschrijft. De uitvoering van de Nota Sociaal Beleid wordt direct na de zomer opgepakt. Ook de genoemde onderwerpen komen zeker terug in de verdere beleidsuitwerking en –uitvoering.

Lees hier de bijdrage van Rudolf Bosch: Behandeling visie krimp en leefbaarheid FCBE 20160629

 

 

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch