Nieuwe impuls in aanpak laaggeletterdheid: onderzoek, monitor, kennis

24 januari 2018

Een mooi bericht over de aanpak van laaggeletterdheid in Drenthe, dat nog steeds een groot probleem is. Onze gedeputeerde Cees Bijl meldt dat Gedeputeerde Staten het voornemen hebben hiervoor 218.120 euro beschikbaar te stellen. De bijdrage wordt gebruikt voor onderzoek, het opzetten van een monitor en het bundelen van kennis. De Universiteit van Maastricht neemt daarin het voortouw, in samenwerking met het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. De subsidieaanvraag wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten voor eventuele wensen en bedenkingen.

Cees Bijl licht toe: ‘Met kennis en onderzoek helpen we gemeenten en andere partijen om laaggeletterdheid terug te dringen. Daar is in het werkveld behoefte aan. Voor laaggeletterden vergroot een effectieve Drentse aanpak de kansen op deelname aan cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt.’ Het College van GS geeft hiermee invulling aan een motie de PvdA Statenfractie in juni 2017 indiende. PvdA-Statenlid Michel Berends licht toe: ‘De motie richtte zich op het instellen van een lectoraat of “practoraat” ter bestrijding van laaggeletterdheid, bedoeld om kennis over dit onderwerp te ontwikkelen. Uit het onderzoek dat de provincie heeft uitgevoerd blijkt dat de partners van het Bondgenootschap voor een geletterd Drenthe (gemeenten, kennisinstituten, scholen, Biblionet, Stichting Lezen en Schrijven en anderen) de uitgangspunten achter de motie delen, maar op dit moment vooral meerwaarde zien in het bijeenbrengen van kennis, onderzoek en het opzetten van een monitor. Dat heeft geleid tot deze aanpak. Wij zijn als PvdA daar enthousiast over. Het is een prima extra stap in de bestrijding van dit hardnekkige maatschappelijke probleem.’