Omgevingsvisie: PvdA stelt met succes participatieplan verplicht

Door Hendrikus Loof op 8 oktober 2018

De Omgevingsvisie en –verordening van Drenthe wordt aangepast. Hierin geeft de provincie Drenthe aan hoe de ruimte ons heen wordt ingericht. Een belangrijk document dus. In de nieuwe versie wordt onder meer veel aandacht besteed aan de gevolgen van de ‘energietransitie’. Oftewel: we gaan energie uit duurzame bronnen halen, maar wat heeft dat voor gevolgen voor onze steden, dorpen en ons landschap? De PvdA Drenthe pleitte er met succes voor dat bij nieuwe projecten de initiatiefnemer eerst een participatieplan moet opstellen. De omgeving moet aantoonbaar bij de plannen worden betrokken.

Het was een lange zit in het Drents Parlement over de aangepaste Omgevingsvisie en –verordening; eerst in de Statencommissie Omgevingsbeleid en later in Provinciale Staten (PS). Veel mensen hebben ingesproken en uiteindelijk werden door de verschillende partijen vijf moties en acht amendementen (wijzigingsvoorstellen) ingediend. Samen met CDA en ChristenUnie stelde onze Statenfractie voor om een participatieplan verplicht te stellen wanneer in onze gemeente een project met ‘hernieuwbare’ energie wordt ontwikkeld.

Ons Statenlid Hendrikus Loof hierover: ‘Het energiebeleid van de provincie Drenthe, zoals voorgesteld in Omgevingsvisie Drenthe 2018, zal grote invloed hebben op de ruimtelijke omgeving in onze provincie. Dat energiebeleid kan echter alleen succesvol worden gerealiseerd wanneer iedereen betrokken is en er een eerlijke verdeling van lusten en lasten tot stand wordt gebracht. Daarom willen wij een voorwaarde stellen: de initiatiefnemer stelt in overleg én in samenwerking met om- en aanwonenden – niet zijnde de grondeigenaren alleen – een participatieplan op. In dat plan worden de verschillende maatregelen die bijdragen aan participatie opgenomen. Om- en aanwonenden worden daadwerkelijk uitgenodigd en mogelijkheden geboden om deel te nemen aan het project, te denken valt aan financiële participatie. Om- en aanwonenden hebben daarbij ook zelf de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het uiteindelijke participatieplan.’

Het College van Gedeputeerde Staten kon zich vinden in de tekst van het amendement en PS nam het voorstel over. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen.

Lees hier het artikel in DvhN over de behandeling van de Omgevingsvisie in het Drents Parlement.

[beeld: Pixabay]

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof