Door op 8 juni 2016

PvdA Drenthe bepleit inzet NOM voor sociale ondernemingen

Een dag waarop een belangrijk besluit is genomen: de provincie Drenthe verwerft 16,67 procent van de aandelen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). De provincies Friesland en Groningen doen hetzelfde, waardoor de regionale economie nog beter gestimuleerd kan worden. Met een motie vroeg PvdA Drenthe om meer aandacht daarbij voor sociale ondernemingen, die commercie én een maatschappelijke bijdrage weten te combineren. Het NOM-investeringskapitaal moet ook voor hen ter beschikking komen. De motie kreeg brede steun en werd omarmd door het college van Gedeputeerde Staten.

Een belangrijk en wellicht zelfs historisch besluit, zo noemde ons statenlid Ronald Koch de overdracht van aandelen van het ministerie van EZ aan de drie noordelijke provincies. ‘Daarmee verwerven zij een totaal aandelenbelang in de NOM van 50 procent en daarmee tevens doorslaggevende zeggenschap over het investeringsbeleid van de NOM. Daarmee zal de NOM als instrument beter ingezet kunnen worden voor een belangrijke kerntaak van de noordelijke provincies, te weten het stimuleren van de regionale economie. De PvdA-fractie stemt dan ook van harte in met de voorgestelde aandelenverwerving.’

In het kader van de overdracht vroeg onze fractie bijzondere aandacht voor sociale ondernemingen. Dat zijn ondernemingen die commercie koppelen aan het genereren van maatschappelijke waarde. Op de website www.social-enterprise.nl zijn hier inspirerende voorbeelden van te vinden, ook van bedrijven die in het noorden werkzaam zijn. Waar zij soms nog tegenaan lopen is het moeilijk kunnen verkrijgen van investeringskapitaal. Juist hier kan de NOM een belangrijke bijdrage leveren, zo gaf Ronald Koch aan – in aansluiting op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin dit knelpunt ook is gesignaleerd.

Met een motie die werd gesteund door VVD, CDA, SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks kreeg het college van Gedeputeerde Staten de opdracht mee om de sociale ondernemingen bij de NOM onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Henk Brink omarmde de motie en zegde toe de uitvoering ervan – na de overdracht van de aandelen – ter hand te nemen.

Lees hier Motie M 2016-15 Sociale ondernemingen1.