Door Hendrikus Loof op 3 februari 2016

Uitspraak windmolens Veenkoloniën: “Hier hebben we allemaal buikpijn van”

Op 4 maart komt het inpassingsplan voor de windmolenparken in Drentse Monden en Oostermoer beschikbaar. Dan kunnen belanghebbenden laten weten wat ze ervan vinden, door bijvoorbeeld een zienswijze in te dienen. Het pleidooi van de PvdA: ook de provincie moet een zienswijze indienen als er onvoldoende aan de voorwaarden van de provincie wordt voldaan! De bewoners in het gebied hebben daar recht op.

De gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben het kort geding dat zij tegen het Rijk hadden aangespannen over de plaatsing van windturbines, verloren. Beide gemeentes waren van mening dat het Rijk ten onrechte een regeling gebruikt om te beslissen over de plaatsing van zo’n vijftig windmolens. Het gaat daarbij om de RijksCoördinatieRegeling (RCR). Liever zien de gemeenten dat de provincie Drenthe de regie krijgt over de plaatsing van de turbines.

Naar aanleiding van de uitspraak werd aan het eind van de vergadering van Provinciale Staten een aantal moties vreemd aan de orde van de dag ingediend, onder meer door de PVV en D66 (verruimen zoekgebied, maar dit zou weer vertragend werken op het energieakkoord). Deze beide moties werden afgewezen.

Aan het eind van het debat werd namens de PvdA, bij monde van Hendrikus Loof, een derde motie ingediend. Daarin roepen we het college op om alsnog met een zienswijze op het inpassingsplan te komen als uit dat plan blijkt dat Kamp onvoldoende heeft geluisterd naar de inhoud van de brief van GS/PS van 15 oktober 2015, waarin de reactie van de provincie op het voorontwerp is verwoord. Deze motie werd met unanieme stemmen aangenomen.

Lees hier de toelichting van Hendrikus Loof op de uitspraak van de rechter, de indiening van de motie en de visie van de PvdA op de vraag: hoe nu verder?

Unanieme steun voor PvdA motie in Staten: Een vlucht voorwaarts.

Een spannende dag vandaag weer in Drenthe. Vanochtend om 10.00 uur velde de rechter zijn oordeel in het kort geding dat de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze hadden aangespannen tegen het Rijk over het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling voor de aanleg van windmolenparken in De Drentse Monden en Oostermoer. Vanmiddag vergadering van de Provinciale Staten waarin het ongetwijfeld weer veel over ‘wind’ zou gaan. Er waren moties aangekondigd door D66 en de PVV. De voorbereiding was dus lastig want het kon alle kanten op. Iets over tienen kwamen de eerste appjes binnen: verloren. Oftewel de Rijkscoördinatieregeling blijft van kracht op deze ontwikkeling. De gemeenten hebben een maand de tijd om in beroep te gaan. Medio februari vergaderen beide gemeenteraden en zij moeten daarover besluiten.

Vanmiddag dus de Statenvergadering en de PVV beet het spits af met een motie waarin gepleit werd voor een time-out: een half jaar niets doen en kijken of het vertrouwen hersteld kan worden. Gegeven de uitspraak van de rechter een onzinnige motie want de provincie kan wel besluiten om een half jaar op haar handen te blijven zitten: ondertussen gaat het Ministerie van Economische Zaken gewoon door. Ik was er dan ook snel klaar mee. In de commissie Omgevingsbeleid van 10 januari was hierover al uitgebreid gesproken en daar had ik ook namens onze fractie nog weer eens uitputtend uiteengezet waar wij voor staan: voor een eerlijke verdeling van de lasten en lusten, voor flinke aanpassingen in het plan van Kamp zoals het schrappen van de dubbele lijn windmolens bij Drouwenermond, aandacht voor volksgezondheidsaspecten, grotere afstand tussen molens en bebouwing. D66 stelde in haar motie voor om het zoekgebied te vergroten. Oftewel: de problemen die er nu in de Veenkoloniën zijn uitsmeren over heel Drenthe. Ook dat is geen haalbare kaart en ook daar wordt door het Ministerie geen ruimte voor geboden, domweg ook omdat in 2020 in Nederland 14% van het energieverbruik duurzaam (dus zonder gebruik van fossiele brandstoffen) moet worden opgewekt. En daar zijn in de visie van het Rijk die molens voor nodig. De tijd begint te dringen en zo langzamerhand zit niemand in Nederland op die dingen te wachten dus veel souplesse lijken we niet te mogen verwachten van het Rijk.

Maar al met al wel een onbevredigend debat. Zowel de motie van de PVV als die van D’66 bevatte ook voor ons positieve onderdelen maar we zitten nu eenmaal niet in de Staten om zoete broodjes te verkopen of om de inwoners een worst voor te hangen die achteraf niet te eten blijkt te zijn. Vanuit die onvrede is onze fractie vervolgens met een motie gekomen om én de provincie meer in stelling te brengen jegens het Ministerie én om de inwoners van de Drentse Monden en Oostermoer het gevoel te geven – ook al is het niet de ultieme oplossing waar velen op zitten te wachten – dat het ook voor Statenleden een onderwerp is waar we buikpijn van hebben. Op 4 maart komt het Inpassingsplan voor de windmolenparken in procedure en wordt het ter inzage gelegd. Dan kunnen betrokkenen zienswijzen indienen. Ook de provincie kan dat. Tot op heden is dat niet eerder gebeurd. In eerdere fasen van de procedure zijn er telkens keurige brieven vanuit Gedeputeerde Staten richting het Ministerie gestuurd waarin de voorwaarden werden opgesomd waar volgens de provincie aan voldoen moet worden bij de aanleg van de parken. In onze motie roepen we het College van GS op om daadwerkelijk gebruik te maken van het instrument zienswijze wanneer blijkt dat in het inpassingsplan onvoldoende rekening is gehouden met de voorwaarden die dus al eerder en herhaaldelijk vanuit de provincie bij het Ministerie kenbaar zijn gemaakt. Na een korte schorsing en overleg werd de motie meteen gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, Sterk Lokaal en GroenLinks. En na de stemming bleek de motie zelfs unaniem te worden gesteund.

Nu kun je je afvragen: wat is hier nou de waarde van? Worden de inwoners hier echt mee geholpen? Die garantie kunnen we niet geven. Wel is het zo dat we ook in de Staten laten zien dat we ons echt zorgen maken over de gang van zaken in de Drentse Monden en Oostermoer. Het mag symbolisch worden genoemd, het mag een signaalmotie heten. Maar het is in ieder geval een poging om bínnen de mogelijkheden die er zijn en die we hebben, ook als middenbestuur te laten zien dat het ons menens is met de pogingen om de plannen voor de windmolenparken bij te sturen.

3 februari 2016, Hendrikus Loof

 

 

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof