Door op 8 februari 2015

PvdA Drenthe steunt nominatie werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid

Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen vormen de bakermat van de Maatschappij van Weldadigheid. Provincie Drenthe en de gemeenten Westerveld en Noordenveld werken er hard aan om ervoor te zorgen dat deze Drentse Koloniën in 2018 geplaatst worden op de werelderfgoedlijst van de Unesco. Samen met de Koloniën uit Overijssel en België.

 

Verzorgingsstaat 

PvdA Drenthe vindt dat voor dit streven, ook na de provinciale verkiezingen op 18 maart 2015, veel aandacht moet zijn. De Koloniën vormden feitelijk de voorloper van de Nederlandse verzorgingsstaat, zoals die in de vorige eeuw, mede dankzij de PvdA, in heel Nederland is uitgebouwd.

Daar werd begonnen met: sociale tewerkstelling, goed onderwijs voor iedereen en een verplichte zorgverzekering. Tegelijk was er aandacht voor huisvesting, armoedebestrijding en oudedagsvoorzieningen.

De sociale tewerkstelling ging samen met nieuwe, grootschalige vormen van landontginning en landinrichting. Die vormen zijn nu nog duidelijk in het landschap herkenbaar. Dat geldt ook voor de altijd herkenbare architectuur van woningen, boerderijen en andere gebouwen uit die periode. Dit herkenbare landschap verdient het in stand gehouden te worden.

Rozegeur en maneschijn 

De Koloniën vormen een belangrijk onderdeel van de collectieve geschiedenis van Nederland. Eén op de zestien Nederlanders heeft nu nog voorouders, die in één van de Koloniën zijn opgegroeid.

Het was er zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er waren vrije en onvrije koloniën en er hebben ook misstanden plaatsgevonden.

Maar de Koloniën hebben, zowel letterlijk als figuurlijk, belangrijke sporen in Drenthe en in Nederland nagelaten.

De economische betekenis van de werelderfgoedstatus kan aanzienlijk zijn. We moeten ons uiteraard inspannen om enerzijds bestaande functies (justitie, ambachtelijke bedrijven, landbouw en wonen) te behouden. Anderzijds moeten nieuwe functies worden toegevoegd, bijvoorbeeld: zorg, wellness en dienstverlenende bedrijfjes.

Er zullen meer toeristen komen, dat kan betekenen dat het museum wordt uitgebreid en dat er meer aan educatie gedaan zal worden. En natuurlijk moeten er recreatieve en toeristische meerdaagse arrangementen ontwikkeld worden. Dat alles zal ook een positief effect op de verblijfsrecreatie en de horeca hebben.

Restauratie en verbouw van beeldbepalende panden leveren ook werkgelegenheid en behoud van vakmanschap op. Voordat besloten wordt tot restauratie moeten er wel goede bestemmingen zijn voor de te restaureren panden.

Trekpleister 

PvdA Drenthe vindt het belangrijk dat bewoners en omwonenden van de Drentse Koloniën betrokken worden bij de verdere plannen. Vanuit de gebieden zelf komen initiatieven van de grond; van bedrijvigheid tot herbestemming. Daarnaast zijn er culturele en maatschappelijke initiatieven die goed aansluiten bij de werelderfgoednominatie.

Als die nominatie slaagt, behouden we een belangrijk stuk Drentse wereldgeschiedenis en krijgen we er een toeristische trekpleister van formaat bij.

Kortom, zowel vanuit economisch als vanuit cultuurhistorisch perspectief steunt PvdA Drenthe de nominatie tot werelderfgoed van de Drentse Koloniën.