Door Rudolf Bosch op 31 maart 2016

PvdA Drenthe vraagt en krijgt betere notitie Sociaal Beleid

De Drentse Staten bogen zich op 30 maart over de notitie Sociaal Beleid. De PvdA-fractie was er niet tevreden over. Vorm, inhoud en het proces kunnen beter. Gedeputeerde Henk Jumelet zegde een verbeterde versie voor de zomer van 2016 toe.

De commissie FCBE van het Drents Parlement boog zich op 30 maart over de notitie Sociaal Beleid 2016-2019. Onze fractie was bij monde van woordvoerder Rudolf Bosch blij dat de notitie is geschreven, omdat onze provincie zich gesteld ziet voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken: krimp, vergrijzing, zorg, taalachterstanden, onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. Weliswaar heeft de provincie geen wettelijke taken meer in het sociale domein (die liggen nu vooral bij de gemeenten), dat betekent niet dat haar rol volledig is uitgespeeld. Daarom heeft onze fractie bij het coalitieakkoord en de begrotingsbehandeling in najaar 2015 gevraagd om een heldere notitie Sociaal Beleid. De taken die de provincie dan nog wél heeft, moeten hierin uiteengezet worden. De provincie heeft een coördinerende en agenderende rol en houdt het overzicht over zorg- en welzijnsinitiatieven binnen de gemeenten (‘monitoring’).

In de eerste versie van de notitie ontbreekt een heldere visie op deze rol, zo oordeelde onze fractie. Teveel los zand en gebouwd op losstaande Lego-steentjes, zonder veel samenhang – de notitie schiet alle kanten op. Ook bij de manier waarop de notitie tot stand is gekomen plaatsten wij de nodige vraagtekens. Zo is onduidelijk of en hoe de Drentse gemeenten hierin goed zijn meegenomen. Daarom deden wij het uitdrukkelijke verzoek aan het College van GS uitgaan om met een betere uitwerking van dit belangrijke beleidsonderwerp te komen.

“Terechte kritiek”
Gedeputeerde Henk Jumelet trok zich de kritiek aan en nam het inhoudelijke deel van de notitie terug; er komt voor de zomer van 2016 een verbeterde versie. Daar is onze fractie verheugd over. Tijdens de statenvergadering van 13 april wordt wel alvast de financiële uitwerking vastgesteld, om de betrokken maatschappelijke instellingen hiermee niet in problemen te brengen. Hoewel het niet de koninklijke weg is, kon onze fractie hiermee instemmen. We zijn blij met het feit dat er een beter visiedocument is toegezegd door de gedeputeerde.

 

Lees ook het artikel op de website van het Dagblad van het Noorden.

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch