Door op 18 maart 2016

PvdA Meppel wil vast dienstverband voor werknemers Reestmond

De PvdA-fractie in Meppel wil dat de tijdelijke dienstverbanden van de 72 medewerkers van Reestmond alsnog worden omgezet in vaste dienstverbanden. De PvdA komt tot dit besluit op basis van de evaluatie van het beleid van afgelopen jaar tijdens de commissievergadering van afgelopen 10 maart. Dit beleid was gericht op het vinden van een reguliere werkplek voor de mensen uit de WSW bij bedrijven en organisaties in Meppel.

Na een jaar, zo bleek uit de evaluatie, hebben slechts 10 van de eerste 23 personen bij een externe werkgever een werkplek gevonden. De evaluatie toont volgens de PvdA aan dat alle inspanningen die tot nu toe door de gemeente gedaan zijn om deze groep aan regulier werk te helpen te weinig resultaten heeft opgeleverd.

Aanvankelijk had de PvdA goede hoop dat de nieuwe Participatiewet ook voor deze groep mogelijkheden bood om aan het reguliere arbeidsproces te gaan deelnemen. Uit de evaluatie blijkt nu dat de instrumenten die de Participatiewet gemeenten biedt, te weinig effect hebben om voor deze groep een goede plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. De evaluatie geeft volgens de PvdA bovendien weinig hoop op verbetering ten aanzien van de situatie voor de mensen met een tijdelijk dienstverband.

Het ontwikkelen en inzetten van het juiste instrumentarium, zo blijkt uit de evaluatie, heeft nog tijd nodig. De onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt is juist voor deze kwetsbare groep, die gebaat is bij structuur en zekerheid, niet bevorderlijk. Daarom vindt de PvdA dat deze mensen nu alsnog via een vast dienstverband zekerheid geboden moet worden. De PvdA zal hiertoe, samen met ChristenUnie, een motie indienen.

De PvdA-Statenfractie is blij met deze ontwikkeling. Statenlid Rudolf Bosch: “De PvdA staat voor bestaanszekerheid voor iedereen, en zeker voor de zwakkere groepen in de samenleving. Dat deze mensen nu zekerheid en uitzicht wordt geboden is belangrijk voor ons streven naar zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle mensen binnen onze Drentse samenleving. Het ligt volledig in lijn met waar we ook in de provincie voor staan, namelijk een beleid dat de sociale samenhang van onze samenleving stimuleert en niemand uitsluit.”