PvdA spreekt steun uit voor Voorjaarsnota en hamert op sociaal beleid

Door Hendrikus Loof op 3 juli 2019

In het Drents Parlement vond op woensdag 3 juli de laatste vergadering van Provinciale Staten plaats voor het zomerreces. Belangrijk agendapunt: de Voorjaarsnota. De nota is weliswaar ‘beleidsarm’ maar de fracties konden hun wel hun wensen voor de Begroting 2020 aanreiken. En dat deed de PvdA dan ook. Onze fractievoorzitter Hendrikus Loof reikte onder meer enkele onderwerpen aan die meegenomen kunnen worden in het sociaal beleid van de provincie.

Bij het begin van zijn beschouwing stond Hendrikus Loof stil bij enkele actuele ontwikkelingen die ook invloed hebben op de provincie. Zoals het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat onlangs door de Raad van State van tafel is geveegd: dit heeft mogelijk ook gevolgen voor (bouw)projecten in onze Drenthe, zoals de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur. De gevolgen daarvan worden momenteel in kaart gebracht.

Ook is recent het Klimaatakkoord gepubliceerd: ‘Het akkoord ligt er eindelijk en nu gaat het er de komende tijd om spannen hoe op lokaal en provinciaal niveau handen en voeten wordt gegeven aan het akkoord. We zien in ieder geval uit naar de behandeling hiervan in het najaar.’ Wel alvast een schot voor de boeg: ‘Voor de PvdA telt in het bijzonder een eerlijke verdeling van lusten en lasten, gekoppeld aan draagvlak en participatie. Evenals een woonlastenneutrale uitvoering. We kunnen ons goed voorstellen dat we voor de komende jaren een energietransitiefonds instellen dat ons maar in het bijzonder onze inwoners en het MKB gaat helpen bij de uitvoering van het Klimaatakkoord.’

Ook de financiële positie van de Drentse gemeenten verdient aandacht, vindt de fractie van de PvdA: ‘In gemeenteland worden in deze periode eveneens voorjaars- en perspectievennota’s behandeld en het beeld is op z’n zachtst gezegd niet positief. Enkele gemeentes spreken zelfs van dramatische financiële ontwikkelingen.’ Om die reden pleit de PvdA ervoor de contacten met gemeenten intensief voort te zetten en samen op te trekken richting politiek Den Haag. ‘Volgens ons ligt daar voor een belangrijk deel de sleutel voor het oplossen van de gemeentelijke problemen. Want als gemeentes gedwongen worden om bijvoorbeeld op het sociaal domein, sport of zorg te bezuinigen dan komt de sociale agenda als geheel niet van de grond.’

Bij de invulling van de sociale agenda voor Drenthe gaat het voor de PvdA om verschillende onderwerpen, zoals toegankelijkheid, het blijvend bestrijden van laaggeletterdheid, de bereikbaarheid van medische diensten, sport en cultuur. ‘We komen hier na de zomer uitgebreid op terug.’

 

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof