Door op 15 oktober 2015

PvdA staat achter reactie Gedeputeerde Staten op ontwerp-inpassingsplan

Op 14 oktober j.l. stond tijdens een extra ingelaste Statenvergadering het ontwerp-inpassingsplan voor het windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën en de reactie daarop door de provincie ter discussie. Tijdens dit debat heeft Roelie Goettsch namens de PvdA-fractie met heldere bewoordingen de door het college van Gedeputeerde Staten geformuleerde reactie op het door het ministerie van Economische Zaken voorgelegde plan onderschreven.

De PvdA-statenfractie onderschrijft de visie van het college dat het ontwerpplan van minister Kamp te weinig recht doet aan de in een eerdere brief van januari dit jaar geformuleerde bezwaren van de provincie. Die kwamen erop neer dat te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de inwoners van het gebied. De scherpe bewoordingen van de reactie op het inpassingsplan voor het nieuwe windpark kunnen op volledige bijval van de PvdA rekenen. Zo vindt ook de PvdA de dubbele lijn die gepland is bij Drouwenermond onacceptabel. Ook is de PvdA met het college van mening dat lusten en lasten beter verdeeld moeten worden, en dat er grotere afstanden worden aangehouden ten opzichte van de bewoning.

Juridische strijd
Door de oppositiepartijen in de Drentse Staten werd een motie ingediend waarmee de provincie werd opgeroepen om samen met de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze een juridische procedure tegen het Rijk te beginnen. De PvdA heeft, net als de andere coalitiepartijen, tegen deze motie gestemd: het lijkt de PvdA beter dat beide wegen worden bewandeld, en dat de provincie vanuit een scherpe bestuurlijke dialoog met betrokken partijen en met harde eisen een bemiddelende rol kan spelen voor maximaal resultaat. Mochten de gemeenten via de rechter gelijk krijgen ten aanzien van de onrechtmatigheid van het inzetten van de Rijkscoördinatieregeling, dan ontstaat een geheel nieuwe situatie.

Lees hier de volledige bijdrage van Roelie aan het debat, of kijk het debat terug via de website van het Drents Parlement.