Door op 27 augustus 2015

PvdA-statenfractie stemt in met fusie waterschappen

De PvdA-statenfractie heeft tijdens de extra Statenvergadering van afgelopen woensdag uiteindelijk toch ingestemd met de voorgenomen fusie van de waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland in het nieuw te vormen waterschap Drents Overijsselse Delta.

Tijdens de voorgaande Statenvergadering op 1 juli had de PvdA-fractie op basis van het voorliggende fusierapport sterke twijfels bij het nut en de noodzaak van deze fusie. Vooral het verdwijnen van het waterschapskantoor uit Meppel, het opnieuw verdwijnen van banen uit Drenthe en de onduidelijkheid over de effecten hiervan op de indirecte werkgelegenheid en de economische dynamiek in Meppel maakte dat de fractie niet met de fusieplannen kon instemmen. Nadat werd besloten om het besluit hierover aan te houden heeft tijdens het zomerreces bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Commissarissen der Koning, gedeputeerde Ard van der Tuuk en bestuurders van het waterschap. Ook de PvdA-fractie heeft, net als alle andere Drentse Statenfracties, tijdens de vakantie overleg gevoerd met het waterschapsbestuur.

Verhelderend
Dit gesprek heeft verhelderend gewerkt en heeft tal van vraagtekens bij de statenfractie weg kunnen nemen. Zo is de PvdA blij met de toezeggingen over de herbestemming van het kantoorpand op Blankenstein en de inspanningen die het nieuwe waterschap zal doen om hierdoor nieuwe werkgelegenheid naar Meppel te trekken. De PvdA heeft voorgesteld om via het projectbureau van de provincie Drenthe de inspanningen vanuit de gemeente Meppel, het waterschap en de provincie Overijssel voor het aantrekken van innovatieve start-ups in het kantoorpand in Meppel te ondersteunen. De PvdA wil dit proces de aankomende periode scherp in de gaten blijven houden. Dit is de winst die het aanhouden van de besluitvorming door de kritische houding van de PvdA-fractie heeft opgeleverd.

Kritisch
Wel blijft de PvdA-fractie kritisch over het door het waterschap gevolgde proces en de gebrekkige informatievoorziening vanuit het waterschap. Ook heeft de PvdA getracht om het aantal geborgde zetels via een amendement te verlagen om het democratisch proces binnen het waterschap te versterken. Het feit dat het nieuwe waterschap statutair in Meppel gevestigd zal worden heeft helaas slechts een symbolisch karakter. Maar voor de PvdA heeft het nut en de noodzaak van de fusie uiteindelijk de doorslag gegeven om uiteindelijk toch voor te stemmen: op de lange termijn zijn de inwoners van Meppel en Drenthe het meest gebaat bij droge voeten en schoon water voor een redelijke prijs. De PvdA is van mening dat een fusie van beide waterschappen dit ook voor de toekomst kan waarborgen.

Wilt u de discussie terugzien? Klik dan hier voor het videoverslag van de Statenvergadering van 26 augustus.