Door op 9 maart 2016

PvdA wil aparte status voor RTV Drenthe

De Statenfractie van PvdA Drenthe heeft met het CDA vragen gesteld over de mogelijke bezuinigingen op de regionale omroepen. Deze kunnen ook RTV Drenthe treffen. Daarmee komt de positie van de omroep in gevaar, als bron van onafhankelijke journalistiek. GS wordt opgeroepen een aparte status voor RTV Drenthe te bepleiten.

 

Bij de behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer op 1 maart 2016 werd de regering opgeroepen om een aparte status te creëren voor Fryslân door het instellen van een Mediaraad. Deze Mediaraad bundelt onafhankelijke kennis en deskundigheid en borgt daarmee de Friese taal, cultuur en identiteit. In het verlengde daarvan wordt bovendien de positie binnen het geheel van de Regionale Publieke Omroep (RPO) verzekerd. De motie roept de regering verder op deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met deze posities en belangen. Daaronder vallen onder meer het instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur van Omrop Fryslân en de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop, alsmede een zwaarwegend advies bij de middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, televisie en internet.

Belangrijkste argument daarbij was dat het Fries door het Europees Handvest in 1997 erkend is als een minderheidstaal. De Statenleden Bart van Dekken (CDA) en Rudolf Bosch (PvdA) zijn van mening dat een dergelijke uitzondering ook voor RTV-Drenthe zou moeten gelden, omdat het Nedersaksisch eveneens als minderheidstaal is erkend. Daarom wordt het college van GS opgeroepen in Den Haag te pleiten voor een bijzondere positie voor RTV Drenthe.

Kijk hier naar de tv-uitzending van 8 maart, met daarin het item over RTV Drenthe en het interview met Rudolf Bosch:
http://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/10/Drenthe-Nu/aflevering/7449

Het nieuwsbericht is hier terug te lezen:
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/106630/RTV-Drenthe-moet-bijzondere-positie-krijgen-in-Mediawet