Sociaal Drenthe in 2018 en verder: de voorstellen van de PvdA (deel 2 van 2)

19 juni 2018

De Voorjaarsnota 2018 is onlangs aangenomen door het Drents Parlement. Hierin staan de plannen van het College van Gedeputeerde Staten voor 2018 en 2019 – met hier en daar al een blik vooruit. De PvdA-fractie legde een tiental punten neer die van belang zijn voor een sociaal Drenthe in de komende jaren. Het College van Gedeputeerde Staten kon de punten onderschrijven: het zijn stuk voor stuk belangrijke ambities, die de provincie via haar beleid wil realiseren.

1 De arbeidsmarkt

Samenwerking tussen opleidingen, bedrijfsleven en instellingen zal nodig zijn om de vraag naar goed opgeleid personeel te beantwoorden. Het stoppen van de gaswinning in Groningen zal voor de werkgelegenheid in Drenthe enorme gevolgen hebben. Een transitie naar duurzame energie met bijbehorende banen ligt voor de hand. Wij moeten hier extra op inzetten en ons voorbereiden op het scheppen van nieuwe vormen van werkgelegenheid.

College van GS: ‘Het zoeken van verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft zeker van belang. De arbeidsmarkt verandert heel snel, kijk bijvoorbeeld naar de robotisering. Daarom wordt ook al budget hiervoor vooruitgeschoven. Dit college doet er alles aan om mensen die aan de zijlijn staan te ondersteunen. Bijvoorbeeld door onze aanpak met de Dutch Tech Zone of door het aangaan van Regiodeals. We zullen u daar zeker in bedienen. De energietransitie heeft inderdaad ook een relatie met onderwijs en arbeidsmarkt. We hebben bijvoorbeeld al gekeken naar de consequenties van het Gasbesluit; binnenkort informeren we u hier verder over. Hier ligt een grote opgave voor heel Drenthe.’

2 Aanpak werkloosheid

Bestrijding van werkloosheid in tijden van groei van de economie: juist nodig voor die mensen die meer nodig hebben om een passende werkplek te veroveren om zelf hun boterham te verdienen. Waarom wordt de inzet op bestrijding van werkloosheid na 2019 niet in beeld gebracht? We zijn hier toch zeker niet klaar mee als we zeggen dat iedereen meedoet in Drenthe?

College van GS: ‘We doen zeker nog veel aan het bestrijden van werkloosheid. Het project Vierkant voor Werk/Dutch Techzone wordt voortgezet. We willen in samenwerking met partners ons blijven inzetten om langdurige werkloosheid te bestrijden.’

3 Goed en betaalbaar wonen

Graag zien we aandacht voor de opgave in de volkshuisvesting. Er is een mismatch tussen de vraag en het aanbod van huur- en koopwoningen. Kopen is voor starters veel lastiger geworden. De gemeenten hebben hier met de corporaties het voortouw maar wij pleiten voor een actieve rol van de provincie. Ons voorstel is om na de zomer een conferentie met gemeente en partners te organiseren om dit vraagstuk in Drenthe goed in beeld te brengen en tot een gezamenlijke aanpak te komen.

College van GS: ‘Een belangrijk onderwerp, alles dat kan bijdragen tot verbetering lijkt ons zinvol om te doen. Wij komen daar op terug!’

4 Bestrijden van energiearmoede

Energiearmoede: de kosten van de energietransitie komen vooral neer bij mensen met een smalle beurs. We willen het college uitdagen om hier concrete voorstellen voor te ontwikkelen. Ook voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. We zijn goed op weg met onze sportverenigingen, maar met bijvoorbeeld scholen kunnen we nog een flinke slag maken. En dan de verduurzaming van grote bedrijven. We hebben hier al schriftelijke vragen over gesteld, maar we vragen nogmaals aandacht dat grote bedrijven ook hier hun opgave in dienen te vullen. In deze economische sterkere tijden moet dit mogelijk zijn. Kan het College dit stimuleren?

College van GS: ‘Energie is primair de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven maar als we daarin kunnen faciliteren zullen we dat doen. In het economisch programma van de provincie hebben we zeker aandacht voor het energieverbruik van bedrijven. Aan de Industrietafel brengen we dit onderwerp ook ter sprake; hier zijn grote bedrijven bij aangesloten. Een aantal bedrijven staat voor grote uitdagingen; zij willen wel maar vinden het vormgeven aan verduurzaming wel lastig. We proberen ze het laatste zetje in de rug te geven, dat zullen we zeker niet nalaten.’

5 Drentse streekproducten

De PvdA-Statenfractie wil graag een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van Drentse streekproducten. Dit draagt bij aan het toeristisch profiel van Drenthe en een korte afstand tussen producent en consument is goed voor het milieu. Bovendien bied lokaal produceren kansen voor de productie van voedsel op maat, een concept dat aan terrein wint in de strijd tegen welvaartsziekten. Het aanjagen van het ontwikkelen van een distributiesysteem en een netwerk tussen boeren en toeristische bedrijven zijn voorbeelden van de rol die de provincie kan pakken. Kunnen we hierover in kleiner verband met elkaar in gesprek gaan?

College van GS: ‘Wij vinden het ook waardevol om het daar verder over te hebben. Er lopen al verschillende acties zoals de Dutch Agrifood Week en Dubbel Drents. Er is aandacht voor en we gaan hier zeker mee door. Prima om hierover met elkaar over door te spreken.’

6 Dorpshuizen++

Leefbaarheid is vooral gebaat bij de beschikbaarheid van voorzieningen, zo blijkt uit de monitor van het Trendbureau. Veel voorzieningen onder één dorpsdak kan een oplossing zijn. Deze ‘Dorpshuizen++’ zijn genoemd in het collegeprogramma: kunnen we dit jaar een pilot verwachten met lokale initiatiefnemers?

College van GS: ‘We hebben aan de gemeenten gevraagd hoe het staat met hun dorpshuizen. Die analyse is nog niet af; zodra dat geval is wordt u hierover nader geïnformeerd.’

7 Overal dichtbij

Openbaar Vervoer voor scholieren: dit belang werd door de scholieren, aanwezig bij ‘Drenthe in Debat’ onderstreept. Bij de aanstaande aanbesteding spelen niet alleen financieel-rationele afwegingen een rol, maar ook de spreiding en het laten aansluiten van de OV-netwerken op verschillende niveaus. Wij zullen daar extra alert op zijn en vragen dat ook van het College.

College GS: ‘Wij hebben daar in de afgelopen periode veel aan gedaan en verschillende programma’s opgezet, zoals Beter Benutten. Kenmerk hiervan is dat initiatieven die van onderop ontstaan, worden ondersteund. Wij zien uw woorden dan ook als ondersteuning van ons beleid en zetten dat voort.’

8 Cultuur centraal

Voorstellingen als het Pauperparadijs hebben Drenthe op de kaart gezet als cultureel en toeristisch aantrekkelijke provincie, evenals de tentoonstellingen in het Drents Museum, de vernieuwing van Kamp Westerbork en het Hunebedcentrum. Ook de poppodia hebben een extra impuls gekregen. De Koloniën van Weldadigheid verdienen onze volledige steun en we zijn in gespannen afwachting van de beslissing over het toekennen van de Unesco werelderfgoed status.

9 Toegankelijk Drenthe

Wij hebben de brief van gedeputeerde Jumelet over de acties om de toegankelijkheid in het provinciehuis te vergroten ontvangen en willen een compliment maken over de voortgang van deze aanpak. Het is goed om zelf het goede voorbeeld te geven op dit gebied. Wij roepen u op om de komende jaren met ons van Drenthe de meest toegankelijke provincie van Nederland te maken.

College: ‘De ambitie onderschrijven we zeker, maar het ligt niet alleen aan de provincie om deze waar te maken. Dat geldt ook voor onderwerpen als armoede en laaggeletterdheid. Het is van belang om hier samen aan te werken. Of we daarmee de meest toegankelijke provincie worden: we hopen dat dat zo is. Maar laten we er vooral hard aan werken met elkaar. Het begin is gemaakt. De brief die naar u toe is gestuurd over de toegankelijkheid van het provinciehuis laat zien dat je ook bij jezelf moet beginnen.’