Door Anneke Lubbers op 14 november 2013

Statenvergadering 13 november 2013

Deze dag begint de Statenfractie van de PvdA aan een lange vergaderdag; o.a. de begroting voor 2014 staat op de agenda.

We beginnen, zoals gewoonlijk, met een fractievergadering voorafgaand aan de Statenvergadering. Zeer nodig, want er zijn de afgelopen dagen veel moties en inbreng van fractieleden heen en weer gegaan. Even afstemmen dus.

De belangrijkste punten die aan de orde komen deze dag:

– Verzoek van de heer G. de Kleine (voormalig DvhN journalist) tot opheffing geheimhouding en openbaarmaking van het archief van de provinciale onderzoekscommissie Eurochamp.

De bijdrage van de PvdA-fractie (met als woordvoerder Eddy Veenstra):

Het verzoek van de heer De Kleine tot opheffing van de geheimhouding van het Eurochamp-dossier en tot openbaarmaking van het archief, inclusief alle onderliggende stukken, van de onderzoeks-commissie Eurochamp heeft tot een zorgvuldige en gedegen afweging in onze fractie geleid. Een groot gedeelte van onze fractie was ook al lid van PS in de vorige statenperiode en heeft aldus van nabij de hele gang van zaken meegemaakt. Het Eurochamp-dossier heeft politiek en persoonlijk veel losgemaakt en dan zeg ik het voorzichtig. Een lid van onze fractie was lid van de onderzoeks-commissie Eurochamp destijds en dat maakte een zorgvuldige afweging en bespreking nog noodzakelijker.

Wij kunnen begrijpen dat betrokkene (de heer de Kleine) er alles aangelegen is geheimhouding op te heffen. Uit zijn verzoek aan PS blijkt hoe hij persoonlijk verweven is met de hele kwestie. De onderzoekscommissie Eurochamp heeft destijds een vraag (het lek) proberen te beantwoorden en heeft gerapporteerd aan PS. Destijds zijn spelregels afgesproken en konden mensen die gehoord zijn door de commissie erop vertrouwen dat deze spelregels (vertrouwelijkheid) zouden worden gerespecteerd. Dit weegt voor ons heel zwaar. Wat ons betreft houden wij ons aan gemaakte afspraken.

Alvorens echter het belang van betrokkene kan worden afgewogen ten opzichte van het belang van gemaakte afspraken, dient aan de orde te komen of betrokkene daadwerkelijk belanghebbende is en als zodanig kan worden aangemerkt. In het voorliggende statenstuk wordt hier op ingegaan. Hoe zeer de neiging bestaat om de persoonlijke omstandigheden van betrokkene hierin te betrekken, moeten we dit zuiver beschouwen. In onze optiek is betrokkene niet in zijn belangen geschaad door het rapport van de Eurochampcommissie en de gepresenteerde conclusies. Er is geen enkel oorzakelijk verband tussen wat hem is overkomen en het werk van de onderzoekscommissie. In onze optiek is hij dan ook geen belanghebbende, kunnen we aan het verzoek niet voldoen en stemmen wij in met het statenstuk.

Opmerking: Het blijkt dat 4 jaar na dato deze kwestie nog steeds emoties oproept bij alle betrokkenen. Bij de onderzoekscommissieleden, bij de aanwezige verslaggever de heer de Kleine, bij overige fracties en ook natuurlijk binnen onze fractie. De fractie heeft er daarom ook uitgebreid over gepraat. Wij stemmen er dan ook niet mee in om de vertrouwelijkheid op te heffen: destijds hebben ambtenaren in dit vertrouwen hun verhaal gedaan aan de onderzoekscommissie. Of de heer de Kleine wel of geen belanghebbende is, laten we graag over aan het oordeel van een rechter.

Deel van een citaat van de website van RTV Drenthe: De dossiers van de onderzoekscommissie in de Eurochamp-affaire blijven geheim. Dat bleek woensdag na een debat in Provinciale Staten.

Oud-verslaggever Gerard de Kleine van het Dagblad van het Noorden had om openbaarmaking van de stukken gevraagd. Hij verloor zijn baan bij de krant vanwege de affaire. Daarbij ging het om mogelijke fraude bij Eurochamp, een organisatie die sportevenementen organiseerde. Het onderzoeksrapport hierover kwam via een lek bij de krant terecht.

Volgens het college van Gedeputeerde Staten is De Kleine geen belanghebbende, omdat hij niet door de provinciale onderzoekscommissie is gehoord. De oppositie is het daar niet mee eens, maar een meerderheid steunt die opvatting dus wel

– Vaststelling structuurvisie ondergrond.

De bijdrage van de PvdA-fractie (met als woordvoerder Ruud Fokkens):

In de Statencommissie OGB heeft de PvdA het standpunt ingenomen dat er voldoende duidelijk in de stukken is toegelicht dat er geen sprake is van voornemens tot CO2 opslag in Drenthe gelet op een aangenomen motie. Het voorstel van Ruud die als bijlage toe te voegen aan de bodemvisie heeft de gedeputeerde overgenomen. De SP trok in de Statencommissie de vergelijking met kernafval. Dat is echter van geheel andere orde, daar heb je het over veiligheid risico’s die zich uitstrekken over honderdduizenden jaren. Deze bodemvisie geldt tot 2020 en is nu op onderdelen geactualiseerd waar dat nodig was (nieuwe TNO kaarten, nieuwe gebruiksfuncties zoals geothermie etc.). En er is duidelijk toegelicht dat er geen sprake is van co2 opslag in de toelichting bij de Beleidsbrief van het ontwerpbesluit.

Het verlenen van vergunning voor alle activiteiten in de bodem dieper dan 500 meter is een bevoegdheid van het Rijk (Mijnbouwwet). Het is wel heel goed dat bij voorbaat al een zienswijze is vastgelegd van de provincie Drenthe zoals die nu in de structuurvisie ondergrond is neergelegd. In technisch opzicht is wel aangegeven waar natuurkundig gezien CO2 opgeslagen zou kunnen worden. Maar beleid is om dat niet te doen, als niet aangetoond is dat het veilig kan, en mits er draagvlak voor is.

Opmerking: De SP brengt een motie in stemming om opslag van CO2 te verbieden. Deze motie haalt het niet (3 voor – 35 tegen), want de Staten stemmen met grotere meerderheid in met de structuurvisie ondergrond.

– Actualisatie regiovisie Groningen-Assen.

De bijdrage van de PvdA-fractie (met als woordvoerder Ruud Fokkens):

De hoofdlijn van het besluit van dit statenstuk is de voortzetting van de regionale samenwerking. Daar was en is de PvdA warm voorstander van, qua vormgeving, werkwijze en inhoud uiteraard rekening houdend met de nieuwe realiteit (recessie) en de gehouden evaluatie. Het is goed om samen te werken in goede en in slechte tijden. Frappant om te weten: het standpunt van de VVD raads- en Staten- fracties was om uit de samenwerking te willen stappen.

De VVD brengt een amendement in stemming: hierin wordt gevraagd om eerst het beoordelings-kader vast te stellen voordat de stuurgroep uitgaven mag doen ten laste van het investerings-programma Regionale projecten.

In de Statencommissie heeft Ruud gezegd dat het goed is om ontwikkelingen van onderop een kans te geven (=van centrale plannings planologie naar decentrale ontwikkelingsplanologie te gaan zoals ook het beleid is), en dat de stuurgroep voldoende houvast heeft om hier verstandig mee om te gaan. Het gaat om een investeringsprogramma van rond 8 miljoen tot en met 2020. Anderzijds hebben de Staten altijd al de mogelijkheid bij te sturen op basis van de jaarlijkse beleidsplannen en verantwoording.

Opmerking: Wij stemmen tegen het amendement van de VVD. Inhoudelijk geheel overbodig en gezien onze inbreng tot nu toe is het ook niet logisch om mee te ondertekenen (ook als signaal naar de gemeenten). Wij steunen het (geamendeerde) voorstel actualisatie regiovisie Groningen Assen.

Na al deze onderwerpen geeft de voorzitter (CdK Jacques Tichelaar) het sein voor de lunchpauze. Iedereen kan genieten van een heerlijke voedzame en gezonde lunch de fractieleden maken gebruik van de mogelijkheid om even informeel met de Collega’s te overleggen.

– Begroting 2014.

De bijdrage van de PvdA-fractie (met als woordvoerder Roelie Goettsch):

Voorzitter, de PvdA fractie wil het college complimenteren met een solide begroting in een periode van economische neergang.

De PvdA wil een aantal aanbevelingen doen als aanvulling op het ingezette werkgelegenheidsbeleid , onderwerpen die we ook bij de behandeling van de voorjaarsnota en bij de algemene beschouwingen hebben genoemd:

– Wij zien in de brief over de arbeidsmarkt in Hoogeveen dat er een breed plan wordt opgesteld. Een onderdeel daarvan is de bestrijding van laaggeletterdheid met een budget van 250.000 euro. Wij juichen dat toe, het is een probleem dat nog lang niet hoog genoeg op de agenda staat. Hierbij de oproep om bij de uitvoering aan te sluiten bij de kennis van de beide Drentse ROC’s Alfa college en Drenthe College die een gezamenlijke aanpak ontwikkeld hebben om laaggeletterdheid te bestrijden. Hoe is het mogelijk dat het Werkplein UWV uit Hoogeveen vertrekt!?

Antwoord gedeputeerde: Het College komt met extra geld om iets aan dit probleem te doen. Blij met toezegging!!!

– Wil het college met een aanzet komen tot ondersteuning van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in samenwerking met Meppel en Hoogeveen. Een soort RSP+, wat kan dit bijdragen aan werkgelegenheid in deze gemeenten.

– Wij vragen het college een toezegging om te onderzoeken met de partners onderwijs en ondernemers of de GOA constructie ( gemeenschappelijke opleidings activiteit) banen kan opleveren voor BBL-ers. Want nu stokt het op het punt dat werkgevers (MKB) geen leerlingen in dienst kunnen nemen. Dit samen oppakken kan dat doorbreken. Maar ook een bredere insteek van deze aanpak, niet alleen voor BBL, maar ook oudere werkzoekenden willen we daarbij betrekken.

– U stelt voor in programma 9 om partijen met elkaar in verbinding te brengen in een in te richten projectbureau. Het gaat om het samen ontwikkelen van projecten die leiden tot meer mensen aan het werk. Prima! Voor de doelstelling hebben wij dat bedrag van 5 ton wel over. Maar wij horen graag nog een onderbouwing hoe de relatie is tussen deze toch forse investering en de te bereiken resultaten voor de werkgelegenheid.

– Er komen ingrijpende veranderingen voor een andere groep op de Drentse arbeidsmarkt. Wajongers en WSW’ers. De gemeenten zullen hun positie in de gemeenschappelijke regelingen moeten heroverwegen. Wat gaat dit betekenen voor een grote groep kwetsbare mensen in Drenthe?

– Wij zijn van mening dat de provincie op dit sociaaleconomische terrein de rol van aanjager en verbinder moet oppakken en nu al snel in gesprek moet gaan met de gemeenten. Graag uw reactie daarop.

– Ook het creëren van werkgelegenheid in combinatie met duurzame energie willen wij naar voren brengen. Zonnepanelen op schoolgebouwen in Drenthe? Kan veel werkgelegenheid bieden. Wij zien dit als een taak voor DEO. Ook willen wij bewerkstelligen dat de DEO-werkwijze wordt aangepast zodat er een groter effect ontstaat voor de werkgelegenheid.

Gedeputeerde v.d.Boer: 2 gemeenten gaan in ieder geval actief bezig met het plaatsen van zonnepanelen op scholen.

En verder gewoon deurdoen met alles wat al versneld of intensief in gang is gezet. Het heeft behalve die inspanningen ook tijd nodig voordat investering rendement kunnen opleveren om deze crisis te boven te komen.

Voorzitter, de stofkam heeft bijna niets opgeleverd. We zijn financieel opgeruimd in dit huis. De PvdA is niet overtuigd dat er binnen programma’s geen bedragen blijven “hangen” die niet zijn besteed en eigenlijk kunnen terugvloeien naar de algemene reserve. We laten dit onderwerp nu rusten maar willen daarop terug komen bij de behandeling van de jaarstukken.

Tot slot

– Mw van Schreven heeft een heldere presentatie gegeven over haar visie op de organisatie ontwikkeling. Zij bouwt voort op wat in gang is gezet maar zet ook zeker een eigen accent en werkt naar een adaptieve netwerkorganisatie. Prachtig woord, vraagt nog veel van alle mensen in de organisatie om dat te realiseren.

– Wij hebben bij de algemene beschouwingen gesproken over de cultuuromslag die nodig is om de maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Los van de taakstelling voor de personele organisatie zullen de komende jaren ongetwijfeld kwalitatieve vraagstukken naar voren komen. Wij blijven graag op de hoogte van de voortgang en stellen voor om rond de voorjaarsnota 2014 nog eens bijgepraat te worden door de directeur.

Aldus de bijdrage van de PvdA in de persoon van Roelie Goettsch.

De VVD dient tijdens haar bijdrage een Motie in: breedband aanleggen in heel Drenthe. Een paar korte punten uit deze motie:

– een kennisloket op te starten en daarbinnen een subsidieregeling te op te zetten voor gemeenten, bedrijvenkoepels, bewonersorganisaties en coöperaties;

– Voor ondersteuning bij en financiering van voorbereidingsactiviteiten voor de aanleg van breedband (NGA), bestaande uit onderzoek, coördinatie, inhuur van specialistische kennis, ondersteuning bij aanvraag Europese subsidies en de organisatie/realisatie van vraagbundeling;

– Met een totale omvang van maximaal 1,5 miljoen euro, te financieren uit de Reserve Vitaal Platteland; met als doel om binnen twee jaar geheel Drenthe ondersteund te hebben bij de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel (leidend tot aanleg in héél Drenthe);

Deze motie geeft veel aanleiding tot het maken van interrupties; veel statenleden verdringen zich rondom de interruptiemicrofoon. Reactie van de PvdA hierop (woordvoerder Maaike Bakker): deze motie komt te vroeg, graag eerst discussie in de Commissie OGB van 27 november, bedrag veel te hoog en ongefundeerd.

Meerdere fracties waren het eens met deze mening van Maaike en de VVD heeft, in 2e termijn, dan ook besloten de motie aan te houden. Eerst wordt de nut en noodzaak van breedband in Drenthe uitgebreid besproken in de Commissievergadering Omgevingsbeleid van 27 november.

Ook af en toe een vrolijke noot: De SP heeft het in zijn betoog over de noodzaak van schone toiletten, o.a. in het provinciehuis. Hierop kan Roelie Goettsch het niet laten om te interrumperen. Zij vraagt zich af, als een iets oudere vrouw, of de SP met een motie komt (in het kader van de werkgelegenheid) om de toiletgebouwen langs snelwegen goed schoon te houden. Helaas voor Roelie…………

Henk Klaver ging aan het eind van de vergadering nog verder en bood Roelie geen wc-eend, maar een bad-eend aan. Hiermee symboliserend om samen de paarse krokodil te lijf te gaan.

Uiteindelijk, rond 18.00 uur, stemt een zeer ruime meerderheid van de Statenleden in met de begroting voor 2014. Helaas was de portefeuillehouder, onze gedeputeerde Ard van der Tuuk, (ivm familieomstandigheden) niet aanwezig, maar wij complimenteren hem met de begroting.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Nieuwe Rijksweg 33 9481 AP Vries

Meer over Anneke Lubbers