Door op 9 november 2016

Uitvoering Collegeakkoord: provincie is op stoom

Bij de Commissie FCBE van woensdag 26 oktober j.l. werd onder meer de Tweede Bestuursrapportage 2016 besproken. Dit document geeft aan hoe het staat met de uitvoering van het Collegeakkoord. Statenlid Ronald Koch gaf er namens onze fractie zijn visie op. Zijn conclusie: de uitvoering loopt voorspoedig.

De Tweede Bestuursrapportage 2016 meet de voortgang van de uitvoering van het collegeakkoord. Conclusie: het College van Gedeputeerde Staten, dat gevormd wordt door VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA, is goed op stoom. Onze financiële woordvoerder Ronald Koch: ‘Kijk naar de uitvoering van de Investeringsagenda, de opgestelde visies en de plannen die nu richting uitvoering gaan. Hoe het inhoudelijk en financieel loopt komt goed naar voren in de sterk verbeterde opzet van de Bestuursrapportage. In totaal tellen we met betrekking tot de resultaten 355 groene vinkjes, 20 gele uitroeptekens en slechts 4 rode kruisjes. Voor bijna 94 procent van de gewenste resultaten liggen we op koers.’

Van de begrote lasten van ruim 371 miljoen euro is inmiddels ruim 241 miljoen euro uitgegeven, oftewel bijna 58 procent. ‘En dat is voor een stand tot en met juli dit jaar uitstekend.’ Inzake het programma Economisch Drenthe heeft Ronald Koch opnieuw aandacht gevraagd voor de verwerving door de noordelijke provincies van 50 procent van de aandelen in de NOM. Hoe staat het met de uitvoering van de motie inzake de ondersteuning van sociale ondernemingen door de NOM? Zit daar al schot in? En, weer naar aanleiding van een andere motie, hoe staat het met de notitie inzake sociale ondernemingen? Op deze vragen kon gedeputeerde Henk Brink aangeven (tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 9 november) dat het College van GS hier volop mee bezig is, maar nog wat meer tijd nodig heeft. Wordt vervolgd dus.