Door op 7 juli 2016

Vragen SP over portefeuilleverdeling en nevenfunctie gedeputeerde Bijl

De fractie van de SP wilde in gesprek met Provinciale Staten en het college van GS over een nevenfunctie van gedeputeerde Cees Bijl. Volgens de SP is zijn voorzitterschap (op persoonlijke titel) van de Raad van Toezicht van Stenden Hogeschool strijdig met de provinciale Integriteitscode. De andere fracties bleken die mening niet toegedaan.

Uit de beantwoording van de fracties in het Drents Parlement op de vragen van de SP bleek al snel dat er brede steun was voor de portefeuilleverdeling binnen het college van GS. Gedeputeerde Cees Bijl is alleen specifiek verantwoordelijk voor de portefeuille ‘aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt’ en zal bij onderwerpen die Stenden Hogeschool betreffen niet deelnemen aan de beraadslagingen. Volgens onze fractievoorzitter Roelie Goettsch is er vanaf het eerste begin open gecommuniceerd over deze nevenfunctie van Cees Bijl. ‘Er is onderzocht of er sprake kon zijn van strijdigheid met zijn functie, met zijn functioneren als gedeputeerde en met het provinciaal belang. Daar was geen enkele sprake van.’ Dat Bijl deze nevenfunctie uitoefent is juist een groot goed, net zoals dat voor alle Statenleden geldt: ‘Velen van ons hebben naast het Statenlidmaatschap een baan of zijn anderszins actief in de maatschappij of maatschappelijke organisaties. Voor ons allemaal geldt dat we daar open over moeten zijn. Het is daarom ook prima om elkaar hierover scherp te houden, zoals in dit debat gebeurt.’

Toen de SP tot twee keer toe de portefeuilleverdeling in verband bracht met woorden als ‘trukendoos’ en kwesties als Eurochamp, haakte Roelie Goettsch daar fel op in: ‘Zo wordt een etiket geplakt op de politiek dat daar niet hoort te zijn. Door dit soort bewoordingen te gebruiken geeft de SP het debat een ongewenste lading mee, terwijl het erom gaat dat wij hier als Staten de gezamenlijk de goede afwegingen maken.’

Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Roelie Goettsch in eerste termijn: Bijdrage agendapunt J Nevenfunctie gedeputeerde Bijl.