Door op 7 april 2017

Waar komt de kunstijsbaan? – PvdA Drenthe pleit voor zorgvuldigheid

Een agendapunt dat maar liefst vijf uur in beslag nam, dat mag bijzonder genoemd worden. De Commissie FCBE van het Drents Parlement boog zich 5 april jl. over de procedure rond een nieuwe kunstijsbaan voor Drenthe. Daar is veel discussie over ontstaan. Ons Statenfractielid Ronald Koch benadrukte dat zorgvuldigheid en een goede financiële en kwalitatieve beoordeling van plannen belangrijk is.

‘De komst van een kunstijsbaan leeft in Drenthe’, zo opende Ronald Koch zijn betoog. Er zijn namelijk ontzettend veel reacties gekomen op een enquête van DvhN over de vraag waar de kunstijsbaan moet komen: Hoogeveen of Assen. Op vrijdag 31 maart zou de beslissing vallen. ‘De verwachting was dat gedeputeerde Jumelet, om in Friese schaatstermen te spreken, zou aangeven: it giet oan in Hoogeveen of it giet oan in Assen. Maar nee, beide plannen zijn als “onvoldoende robuust” beoordeeld.’ De beide gemeenten, achtereenvolgens Hoogeveen en Assen, zijn hierover op die vrijdag geïnformeerd en kregen te horen dat eventueel wel robuuste plannen ‘op volgorde van binnenkomst’ zullen worden behandeld door het college van Gedeputeerde Staten (GS). Hoogeveen sprong daar snel op in en liet de gemeenteraad nog diezelfde vrijdagavond een garantie van 9,7 miljoen euro toezeggen. Voorgaande leidde in Assen tot ongeloof en woede. ‘Dat onder meer via de pers de spanningen zo hoog worden opgespeeld achten wij als PvdA-fractie niet verstandig. Laten we alsjeblieft met zijn allen enigszins de rust bewaren.’

Toetsing op geld en kwaliteit

Het besluit om niet eenvoudig beide aanvragen af te wijzen en het bedrag van 5 miljoen euro voor andere doeleinden te gebruiken, werd door Ronald Koch als positief beoordeeld. ‘Wij onderstrepen het belang van een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe.‘ Voor onze fractie was echter niet duidelijk waarom beide gemeenten niet extra tijd hebben gekregen om met een aangepast plan te komen. De spelregels leken te zijn veranderd, zo gaf Ronald Koch aan: ‘Waarom is ervoor gekozen om een andere benadering, aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordelen, te kiezen, zonder overigens beide gemeenten hiervan tegelijkertijd op de hoogte te stellen? Maar is het nu echt “wie het eerst komt wie het eerst maalt” of niet?’ Over die laatste vraag ging de meeste discussie in het Drents Parlement. Ronald Koch benadrukte daarbij het belang van zorgvuldigheid en gaf ook aan dat de toetsing van plannen op financiën en kwaliteit niet van tafel mag gaan.

PS beslissen uiteindelijk

Voor de beoordeling van het Hoogeveense plan, dat overigens nog niet compleet was bevonden, geldt conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) een termijn van uiterlijk 13 weken – met de mogelijkheid van een verlenging. Door gedeputeerde Jumelet werd aangegeven dat een eventueel Assens plan ook in behandeling kan worden genomen, afhankelijk van wanneer dat wordt ingediend. In een brief van de gemeente Assen wordt de datum van 18 mei genoemd. Vervolgens gaf gedeputeerde Jumelet aan dat indien beide plannen als voldoende robuust worden beoordeeld, het college van GS aan Provinciale Staten (PS), conform de gehanteerde procedure van aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordelen, zal voorstellen om de subsidie te verstrekken aan Hoogeveen. Overeenkomstig de regels van de Investeringsagenda, van waaruit de subsidie beschikbaar moet worden gesteld, beslissen echter uiteindelijk PS of en voor welk plan de subsidie zal worden verstrekt. Ronald Koch vatte dat heel kernachtig samen: ‘Is het nu wel of niet wie het eerst komt? Zoveel is duidelijk: het college van GS behandelt de plannen op volgorde van binnenkomst, PS doen de besluitvorming en beslissen waar het geld naar toe gaat.’