Door Hendrikus Loof op 31 december 2016

Windstilte?

Vlak voor het kerstreces nam de Tweede Kamer twee belangrijke moties aan die van grote invloed kunnen zijn op de aanleg van het windmolenpark in de Veenkoloniën. Bij beide moties speelde de PvdA een belangrijke rol. Ons Statenlid Hendrikus Loof licht ze toe en geeft ook aan wat de PvdA Statenfractie van Drenthe ervan vindt.

Met de eerste motie, ingediend door PvdA en SP,  wordt het kabinet opgeroepen om in de nieuwe Omgevingswet een nieuw schadevergoedingsartikel op te nemen ter compensatie van de waardevermindering van woningen die in de nabijheid van windturbines staan. Er bestaat al een planschadevergoedingsregeling, maar die wordt als onvoldoende gezien om de echte schade te vergoeden. Vandaar het initiatief tot deze motie, waar ook nog de PvdA-fractie van Aa en Hunze en onze Statenfractie nauw bij betrokken zijn geweest. De motie is kamerbreed aangenomen op 22 december 2016. Een mooi succes, ook voor de PvdA.

De tweede motie is nog veel indrukwekkender en die werd enkele dagen eerder met een ruime meerderheid aangenomen. Opnieuw een motie van PvdA en SP. In de motie wordt gesteld ‘dat de onrust en wanhoop in en rond de Drentse Veenkoloniën rond de voorgenomen bouw van het windmolenpark al lange tijd ernstig is en niet vermindert.’ Om te vervolgen met ‘dat de plaatsing van de turbines grote schade (fysiek en reputatie) toebrengt aan Astron’. Daarom moet er, volgens de opstellers van de motie ‘een periode van bezinning worden ingelast en in die periode moet een zoektocht naar alternatieven worden gestart die dezelfde hoeveelheid duurzame energie oplevert.’

Uitgezonderd de PVV – die tegen elke vorm van gesubsidieerde duurzame energie is – hebben alle fracties in de Tweede Kamer met de motie ingestemd. En toen was iedereen nieuwsgierig wat de verantwoordelijk minister Kamp met deze Kameropdracht zou gaan doen. Kamp liet zich echter niet verleiden tot een uitspraak en komt er na het kerstreces op terug. Inmiddels hebben de colleges van B&W van Stadskanaal, Aa en Hunze en Borger-Odoorn in een gezamenlijke reactie Kamp al laten weten blij te zijn met deze motie en graag willen meewerken aan de uitvoering ervan.

Ook de PvdA Statenfractie is blij met deze laatste motie. Wij zien zeker ook ruimte voor alternatieven. Liever hadden we wel gezien dat de motie eerder in de procedure was ingediend, maar goed: de motie ligt er nu. In de fractie is er uitgebreid over gesproken en ook in coalitieverband is dat het geval geweest. Belangrijk hierbij om te beseffen is de positie van de provincie in deze: de aanleg van het windmolenpark is een verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ, die daartoe de rijkscoördinatieregeling van toepassing heeft verklaard.

De PvdA Statenfractie is op dit moment nog niet uit de vraag wat nu verstandig is om te doen. We denken na over allerlei mogelijke scenario’s die zich voor kunnen doen. Als Kamp de motie overneemt, is het volgens ons belangrijk dat de provincie snel een actieve, trekkende rol oppakt. Wat echter te doen als Kamp de motie niet overneemt of de motie voorlopig links laat liggen? In hoeverre spelen de verkiezingen een rol?

Op 11 januari 2017 zal gedeputeerde Stelpstra in de Statencommissie Omgevingsbeleid de stand van zaken toelichten met betrekking tot de ‘bezinningsmotie’, zoals deze al wordt genoemd. Waarschijnlijk ligt er dan nog geen reactie van Kamp, maar het is wel een gelegenheid om het er met elkaar over te hebben en om te verkennen wat er vanuit de provincie ondernomen zou kunnen worden.

Hendrikus Loof

Hendrikus Loof

Mooiste plek in Drenthe? Bij Kralo rechtsaf… Word blij van… Het voorjaar. In de politiek door? Brede interesse in mens & samenleving en door Joop den Uyl. Morgen invoeren! Verstandige klimaatmaatregelen waar ook de mensen met een smalle beurs van profiteren. Mijn favoriete artiest Neil Young & Crazy Horse. Eerlijke politiek is… Goed luisteren, helder

Meer over Hendrikus Loof