Door op 7 november 2016

Zwemmen in de Drentsche Aa?

Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) laat de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater te wensen over. Via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wordt geprobeerd dit te verbeteren; Drenthe ontvangt hieruit 8 miljoen euro. Maar hoe staat het nu met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Drenthe en hoe gaat de provincie in haar eigen beleid hieraan werken? Samen met de statenfracties van D66, GroenLinks en SP heeft de PvdA hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Hoe mooi zou het zijn wanneer er weer veilig en onbezorgd kan worden gezwommen in alle beken, vaarten en kanalen van Drenthe – tot en met de Drentsche Aa aan toe? Op dit moment is daar geen sprake van. De OESO vindt weliswaar dat we in Nederland ons water goed beheren, maar de kwaliteit van het oppervlaktewater laat te wensen over. Nederland ligt in een delta, aan het eindpunt van een aantal grote rivieren. Ook is Nederland dichtbevolkt en wordt het oppervlaktewater vervuild met meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om de situatie te verbeteren, waaronder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Voor Drenthe betekent dit plan dat er 8 miljoen euro beschikbaar is. De vraag is nu, volgens de Statenfracties van D66, GroenLinks, PvdA en SP, wat hiermee concreet gaat gebeuren. Daarover hebben de fracties gezamenlijk vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Hoe staat het met de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland, hoe gaat de provincie de doelen uit het Deltaplan realiseren en is het College van GS bereid hier snel mee aan de slag te gaan via haar Plattelandsontwikkelingsprogramma’s? Dit laatste in goed overleg met andere betrokken partijen, zoals de waterschappen en agrariërs.