Bedrijvigheid

De PvdA Drenthe wil een Drentse economie met meer banen, eerlijk werk en een inkomen dat loont. We streven naar een goede aansluiting bij sterke economische regio’s zoals de Kop van Overijssel, Groningen-stad, Twente-Hardenberg en Duitsland. En we zoeken samen met Friesland en Groningen naar nieuwe economische impulsen zoals de energietransitie die veel nieuwe banen gaat opleveren. Het Noorden blijft wat ons betreft koploper op het gebied van energievoorziening, bijvoorbeeld met het uitrollen van groene waterstofproductie.

Uitdaging: bestaanszekerheid voor iedereen!

In een sterk en sociaal Drenthe kan iedereen naar vermogen bijdragen aan onze samenleving. Werk en een fatsoenlijk inkomen dat voorziet in bestaanszekerheid vormen de basis voor een zelfstandig leven. De afgelopen vier jaar heeft de Drentse economie zich voorzichtig hersteld. De werkgelegenheid in Drenthe zit in de lift. Maar vruchten van groei en welvaart moeten eerlijk worden verdeeld. Bovendien moet goed gekeken worden naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Onze banen veranderen en er moeten nog steeds banen bij om iedereen passend werk te kunnen bieden. De uitdaging is in een snel veranderende economie ervoor te zorgen dat iedereen meedeelt in de welvaart.

Wat vindt de PvdA ervan?

Meer banen, eerlijk werk voor iedereen, en een inkomen uit werk dat loont. Drenthe is gebaat bij een goede aansluiting bij sterke economische regio’s. We vinden dat de overheid actief moet zijn en daar waar nodig steken we de helpende hand uit naar mensen die hulp nodig hebben. We hebben praktisch én theoretisch opgeleide mensen nodig. Voor beide willen we bestaanszekerheid. Armoede (ook onder werkenden) en uitzichtloosheid is voor ons onacceptabel. We zien kansen in het versterken van economische regio’s. Stevige netwerken zijn noodzakelijk, daarmee kan Drenthe aanhaken bij het succes van andere Europese regio´s. Bestuurlijke samenwerking is van belang: alleen lopen we sneller, samen komen we verder. We staan voor het behoud van de Rijksdiensten in het Noorden als werkgever.

Wat gaan we doen?

• De samenwerking met onze buurprovincies en onze Duitse buren zetten we krachtig op de kaart.

• We bieden ruimte aan vernieuwende, kleinschalige starters en stimuleren sociaal ondernemerschap.

• We steunen ontwikkelingen in de ondernemersfabrieken1, maar ook in leegstaande panden in dorpen of binnensteden.

• We ondersteunen succesvolle arbeidsmarktprogramma´s. Zo creëren we kansen in sectoren die veel werk bieden (zoals de maakindustrie, de zorg en de vrijetijdseconomie) hun kennis, kunde en producten af te stemmen op de vraag van de toekomst.

 

Uitdaging: zeker van goed onderwijs.

Hoe zorgen we ervoor dat onze loodgieters en elektriciens van de toekomst het naadje van de kous weten van zonnepanelen, warmtepompen en domotica2, maar ook nog steeds de lekkende kraan kunnen repareren? Door digitalisering, robotisering en verduurzaming verandert de economie, en daarmee ook de eisen aan werknemers. Er zullen banen van nu verdwijnen, maar er komen andere voor terug – banen van de toekomst. Onderwijs en opleiding vormen de basis om mee te komen op de arbeidsmarkt. Bij- of omscholing worden steeds belangrijker, zodat werknemers de technologische ontwikkelingen kunnen bijbenen. Een flexibele arbeidsmarkt is geen eenrichtingsverkeer: overheid en werkgevers bieden de mogelijkheid voor bij- en omscholing. Voor de komende jaren wordt de uitdaging onderwijs en de veranderende vraag naar arbeid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Wat vindt de PvdA ervan?

Iedereen heeft het recht op een leven lang leren. Werken is meer dan je inkomen verdienen, het is ook een vorm van zingeving, het gevoel dat je een zinvolle bijdrage levert. De ontwikkelingen in de economie zijn risico’s maar ook kansen voor mensen die mee willen en kunnen gaan in de veranderingen. Opleiding gaat over jongeren, maar ook over het bijscholen van oudere werknemers om ´fit´ te blijven voor de arbeidsmarkt. Het ontschotten (samenvoegen) van fondsen van verschillende bedrijfstakken kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Financiële, fysieke of sociale drempels mogen geen belemmering zijn voor je verdere ontwikkeling. Daarmee doorbreken we ook de armoede die een deel van onze bevolking erfelijk op achterstand zet.

Wat gaan we doen?

• We stimuleren samenwerking tussen scholen en bedrijven, onder meer door het ondersteunen van leerwerktrajecten.

• Er komt een provinciaal gildefonds. Een ‘overbruggingskrediet’ daaruit stelt werkgevers in staat jonge werknemers in dienst te nemen voordat kennis en kunde van oudere werknemers verdwenen is.

• Bij- of omscholing maken we mogelijk met voucher (bon)-regelingen, voor een laagdrempelige omscholing of oriëntatie op ander werk.

• Met het beroepsonderwijs maken we een agenda voor toekomstgerichte programma’s. Daarmee stemmen we de opleidingscapaciteit tussen onderwijs en bedrijfsleven af.

• We stimuleren vakgericht Duits-onderwijs, zodat taal geen barrière is bij een baan over de grens en blijven werken aan de erkenning van Nederlandse diploma´s in Duitsland.

 

Uitdaging: zeker geen laaggeletterdheid!

In Drenthe hebben 45.000 mensen moeite met lezen en schrijven. Dit heeft gevolgen voor hun kansen op werk en leidt tot schooluitval, armoede en gezondheidsproblemen. Er zijn al veel initiatieven waarmee het probleem van de laaggeletterdheid wordt aangepakt, op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. De uitdaging is door een gestructureerde aanpak te bereiken dat het aantal laaggeletterden van nu gaat dalen én dat er geen nieuwe laaggeletterden bijkomen door kinderen voldoende geletterd van school te laten komen.

Wat vindt de PvdA ervan?

Het onvoldoende kunnen lezen en schrijven is een grote belemmering voor het kunnen meedoen in de samenleving. Dat is onacceptabel.

Wat gaan we doen?

• We houden de bibliotheekfunctie overeind, (zie ook Cultuur) ook voor het opzetten en behouden van Taalhuizen.

• We vergroten de aandacht van onderwijs voor voldoende lees- en schrijfvaardigheden bij het afronden van een opleiding.

• Werkgevers stimuleren we actief binnen hun bedrijven laaggeletterdheid te signaleren en extra opleiding aan te bieden.

• Er komt extra aandacht voor het vergroten van digitale vaardigheden en weerbaarheid van zowel ouderen als jongeren.

• We bieden voor minimaal 5000 mensen een traject om hun taalvaardigheden te verbeteren.