Bereikbaarheid

De PvdA Drenthe staat voor een economisch florerend én aantrekkelijk Drenthe. Daarom willen wij onze provincie goed bereikbaar houden voor onszelf en onze bezoekers. We investeren bij voorkeur in slimme, toekomstbestendige en betaalbare oplossingen zonder de schoonheid van Drenthe aan te tasten.

Uitdaging: zeker van verkeersveiligheid.

Drenthe is een verkeersveilige provincie. Dat is belangrijk voor onze provincie die relatief dunbevolkt is maar het hoogste autobezit van het land kent. Toch kennen we knelpunten op het gebied van doorstroming, veiligheid op N-wegen en het veranderende fietsverkeer. Soms is het verkeerskundig noodzakelijk maatregelen te nemen en het wegennet uit te breiden. Technologische ontwikkelingen komen in snel tempo op ons af. Zelfrijdende auto’s en zelfrijdend vrachtvervoer zijn geen utopie meer. De uitdaging is de verkeersveiligheid in het verkeer én bereikbaarheid naar en binnen onze provincie in balans te brengen en te houden.

Wat vindt de PvdA ervan?

We vinden dat Drenthe de veiligste auto-, fiets- en wandelprovincie moet zijn en blijven. Verbeteringen blijven altijd nodig en zoeken wij veelal in innovatieve oplossingen. De fiets heeft daarbij een streepje voor. En net als in de rest van Nederland moet de fietser in Drenthe op rotondes binnen bebouwde kom dezelfde voorrang krijgen als het snelverkeer.

Wat gaan we doen?

• We experimenteren met innovatieve en duurzame oplossingen en infrastructuur die de verkeersveiligheid verbeteren. We steunen initiatieven die daar een bijdrage aan leveren.

• Bomenkap langs wegen staan we slechts bij hoge uitzondering toe.

• We richten de provincie goed in voor de vele vormen van fietsverkeer.

 

Uitdaging 19: zeker van bereikbaarheid.

Het wonen op het platteland heeft charme maar soms is een leefbaar platteland nog geen goed bereikbaar platteland. Zeker voor wie aangewezen is op hulp schiet het bestaande openbaar vervoer soms tekort. En aan burenhulp zitten ook grenzen. Of je nu de dokter, het ziekenhuis of het theater wilt bezoeken: je bent altijd aangewezen op een vorm van (collectief) vervoer. De uitdaging is dat iedereen in Drenthe kan wonen waar hij of zij wil en tegelijk in staat is andere plaatsen en voorzieningen te bereiken wanneer dat gewenst of nodig is.

Wat vindt de PvdA ervan?

We vinden dat hoe en waar je woont ten opzichte van de voorzieningen waar je gebruik van wilt of moet maken, geen rol mag spelen. In het ideale geval lost een (kleinschalige) gemeenschap de eigen vervoersproblemen op. Nieuwe technologieën komen hierbij goed van pas. Waar nodig moet de overheid helpen. En geen snelle verbindingen zonder tussenstop in Drenthe.

Wat gaan we doen?

• We gaan per kern of gemeenschap steeds weer na waar behoefte aan is en bedenken daar passende oplossingen voor. Experimenten daarvoor steunen we, ook met geld als dat nodig is.

• Er komen meer experimenten die ook goed voor het milieu zijn zoals vormen van autodelen (steden) en autonome voertuigen (platteland).

• We voeren een witte E-bike fietsenplan in (een voorziening waarmee gedeeld openbaar gebruik van elektrische fietsen mogelijk wordt.

• Voor leerlingen uit de buitengebieden zorgen we voor goede fiets- of openbaar

vervoersvoorzieningen naar de scholen.

 

Uitdaging: Zeker van een goede verkeersstructuur.

De vraag naar meer asfalt zal de komende jaren aanhouden. Aanpassingen of uitbreidingen van infrastructurele werken voor autoverkeer zijn duur en tijdrovend. En vaak creëren ze meer aanbod en soms geen echte oplossingen. Maar innovatie en anders denken en doen krijgen ook hier effecten. Natuurlijk blijven er verkeersknelpunten die de ontwikkeling van Drenthe negatief beïnvloeden. En we willen zowel de economische (stedelijke) centra als het platteland bereikbaar houden. De uitdaging is verkeersproblemen (filedruk) op te lossen zonder daarbij het ruimtelijk karakter en de schoonheid van Drenthe ernstig aan te tasten.

Wat vindt de PvdA ervan?

We willen reële, betaalbare en duurzame oplossingen voor problemen met betrekking tot bereikbaarheid en doorstroming van gemotoriseerd verkeer. We zijn terughoudend in het aanleggen van meer asfalt.

Wat gaan we doen?

• We investeren alleen daar waar het absoluut noodzakelijk is en natuur en milieu voldoende worden gecompenseerd. Openbaar vervoer en snelle fietsverbindingen hebben onze voorkeur.

• We zetten in op verbetering en eventueel uitbreiding van spoorverbindingen. Zowel voor Drenthe en het Noorden als nationaal (snelle oost-west verbinding) en internationaal (Duitsland, Scandinavië).