Cultuur en erfgoed

De provincie Drenthe heeft specifieke aandacht voor het (im) materieel cultureel erfgoed en archeologie. Cultuur is een belangrijke drager van de Drentse identiteit. Een stevige culturele infrastructuur vindt de PvdA Drenthe van groot belang. Het is ook een economische factor van belang. De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed, niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies, maar ook op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. Gemeenten en provincie dragen samen verantwoordelijkheid voor de restauratie van (Rijks)monumenten.
Veenhuizen - Orde en Tucht cc Harry_NL

Veenhuizen – Orde en Tucht (foto cc Harry_NL)

Een grote diversiteit van cultuuruitingen voor diverse doelgroepen en een goede verdeling over de provincie is voor de PvdA Drenthe van belang. De PvdA Drenthe ziet de aandacht voor cultuur als een belangrijke voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een wezenlijk onderdeel van de leefbaarheid. Het betekent voor de komende Statenperiode dat:

De PvdA Drenthe zuinig wil omgaan met het cultureel erfgoed;

  • de PvdA Drenthe de activiteiten ondersteunt van de Koloniën van Weldadigheid om in 2018 het predicaat Unesco Werelderfgoed te verwerven. Het gaat hierbij in Drenthe om de koloniën in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen en verder om twee koloniën in Overijssel en twee in België. De betrokken overheden moeten hierin goed samenwerken;
  • prioriteit wordt gegeven aan leegstaand industrieel erfgoed. Dit zou herbestemd kunnen worden voor innovatieve en creatieve bedrijvigheid;
  • Het verhaal van de plek verteld moet worden, dat kan ook digitaal door bijvoorbeeld verleden, heden en toekomst goed met elkaar te verbinden met een doorkijkje volgens een 360° panorama. De centra van Hoogeveen en Coevorden bijvoorbeeld lenen zich daar uitstekend voor;
  • de PvdA Drenthe wil dat Drenthe zich actief bezighoudt met een goede spreiding van (top) voorzieningen voor kunst, sport en cultuur. Samen met gemeenten, kan actief worden gewerkt aan een goede afstemming van (top)sportvoorzieningen, musea en theaters in de provincie;
  • het in standhouden van een provinciebreed aanbod van amateurkunst onze steun krijgt;
  • een blijvende aandacht voor innovatie bij en toegankelijkheid van bibliotheken voor de PvdA Drenthe van belang is;
  • de provinciale ondersteuningstaken voor cultuureducatie en amateurkunst goed op elkaar worden afgestemd ter versterking van de regio. Cultuur is overal!;
  • talentontwikkeling van de PvdA Drenthe volop kansen krijgt;
  • cultureel ondernemerschap wordt gestimuleerd.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 12