Cultuur

In Drenthe geven we cultuur de ruimte, letterlijk en figuurlijk. We willen een gevarieerd cultuuraanbod. Een bloeiend cultureel leven is een belangrijke factor voor een fijn woonklimaat. Daarnaast zetten we in op behoud en versterking van onze streektaal, als belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit. De bibliotheek krijgt steun in de aanpak van laaggeletterdheid en het op peil houden van de leefbaarheid in de dorpen.

Uitdaging: cultuur, zeker voor iedereen.

Onze identiteit vinden we terug in onze geschiedenis, ons (im)materiële erfgoed, onze taal en de manier waarop we onszelf zien. Wat we als ‘cultuur’ ervaren is voor iedereen anders: cultuur is meer dan musea, bibliotheken en theaters. Piratenmuziek bijvoorbeeld vormt voor een grote groep inwoners een belangrijk onderdeel van hun belevingswereld. Juist die diversiteit vraagt het cultuuraanbod zo in te richten dat er voor iedereen iets te beleven valt: voor inwoners én voor toeristen die onze mooie provincie bezoeken. De uitdaging is cultuur voor iedereen toegankelijk te houden en daarmee een goed leefklimaat in de eigen regio te versterken. Dit geldt vooral ook voor jongeren: festivals en activiteiten in de buurt zijn voor hen belangrijk in de keuze of ze tijdens of na hun studie in Drenthe blijven wonen of er terugkeren.

Wat vindt de PvdA ervan?

In Drenthe geven we cultuur de ruimte, letterlijk en figuurlijk. We willen een gevarieerd cultuuraanbod. Een bloeiend cultureel leven is een belangrijke factor voor een fijn woonklimaat. We kijken bij het investeren in cultuur verder dan de directe economische opbrengsten. Investeren in cultuur vraagt durf en waardering voor de ‘intrinsieke’ waarde van kunst en cultuur. Kunst kan verbinden, mag af en toe schuren en brengt mensen dichter bij elkaar. Het stimuleert bovendien de creativiteit in mensen, in hun vrije tijd én in hun werk. Cultuur ‘van onderop’ verdient steun. Popcultuur vatten we breed op: behalve muziek, ook dans (zoals streetdance), gaming en digitale kunst. Talent uit de regio en culturele initiatieven vanuit de lokale bevolking verdienen ook ondersteuning.

Wat gaan we doen?

• We koesteren onze grote publiekstrekkers en blijven hen ook de komende vier jaar ondersteunen.

• We investeren in projecten die de verbinding leggen tussen onze geschiedenis, ons culturele erfgoed en het Drentse cultuurlandschap.

• We geven meer ruimte voor het ondersteunen van cultuur ‘van onderop’, en stimuleren popcultuur en festivals die Drenthe laten bruisen – voor jong en oud. Daarvoor stellen we apart geld beschikbaar, dat laagdrempelig beschikbaar komt.

• We zorgen dat door samenwerking er één kernpodium voor pop komt.

• Samen met gemeenten zorgen we voor een goede spreiding van culturele voorzieningen en

activiteiten.

 

Uitdaging: Zeker veur streektaol!

Oonze taol is ien van de belangriekste dragers van wat we ‘identiteit’ nuumt. Het Drents, onderdeel van het Nedersaksisch, kan nog aaltied op veul waordering rekenen. Maor stiet ok slim onder druk, deur de standaardtaol en vremde taolen zoas het Engels. Ok draagt olders het minder over an de kinder. Het Riek en de provincies waor Nedersaksisch spreuken wordt hebt körtleden een convenant ondertekend waor ze ofspreuken hebt heur in te zetten veur dat Nedersaksisch. De uutdaging is de streektaol waor meugelijk te ondersteunen en goed uutvoering te geven an het convenant.

 

Wat vindt de PvdA dervan?

Streektaol is belangriek, het is stark verbunden met oonze identiteit. Het convenant over het Nedersaksisch gef neie kaansen, maor ok verplichtings. De provincie mut samen met Riek en aandere provincies an de gang met het starker maken van oonze streektaol. Onderwies is daorbij slim belangriek.

Wat gaow doen?

• Oonze streektaol bevörder we met ondersteunen van het Huus van de Taol en het lectoraat Tweitaoligheid an NHLStenden.

• We steunt plannen die het gebruuk en de zichtbaorheid van de streektaol anmoedigt.

• Der komp een leegdrempelig Drentstaolig tv-programma richt op taol, cultuur en geschiedenis via RTV Drenthe.

 

Uitdaging: zeker de bibliotheek!

Door teruglopende inwoneraantallen komen bibliotheken onder druk te staan. De digitalisering stelt andere eisen aan bibliotheken als plekken van ontmoeting, educatie en debat. De toegang tot (digitale) boeken, tijdschriften en andere informatie is van belang voor onze inwoners. De uitdaging is de toegang tot informatie en ontwikkeling voor iedereen zo laagdrempelig te maken.

Wat vindt de PvdA ervan?

We vinden dat bibliotheekfuncties voor iedereen toegankelijk moeten blijven, ook in de dorpen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de instandhouding van de lokale bibliotheken, maar de provincie heeft de taak een goede spreiding van bibliotheekvoorzieningen en innovatie te bevorderen. Daarom zien we de samenwerking tussen individuele gemeenten en de provincie als speerpunt. Dat vergt toewijding van beide partijen: extra provinciale middelen zijn geen vervanging van de bijdragen van gemeenten.

Wat gaan we doen?

• We investeren in (flexibele) servicepunten. De provincie blijft innovatie en digitalisering van bibliotheekvoorzieningen ondersteunen.

• We geven bibliotheken een forse steun in de rug bij de aanpak van laaggeletterdheid. Dat doen we door programma’s zoals het succesvolle ‘Letter voor letter’ en het ondersteunen van taalpunten en taalcoaches. Daarbij is ruimte om de ‘digitale weerbaarheid’ van jongeren én ouderen te versterken.