Duurzaamheid

De PvdA Drenthe wil een schone wereld achterlaten voor onze opvolgers. De manieren waarop we dat kunnen doen zijn heel divers en ontwikkelen zich snel. Bij de keuze voor onze toekomstige energiebronnen laten we ons leiden door een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Onze voorkeur gaat uit naar coöperatieve vormen van energieopwekking.

Uitdaging: zeker van een duurzame toekomst.

Klimaatverandering gaat sneller dan veel mensen denken. In 2015 is in Parijs afgesproken dat de temperatuur op de aarde met maximaal twee graden mag stijgen. Om dat te bereiken moet er veel gebeuren. Daarom zijn andere energiebronnen nodig zoals herwinbare biobrandstoffen, zon en wind, en ook waterstof. Daarnaast moet de vraag naar energie worden beperkt en dat gaat iets betekenen voor onze manier van leven. De energietransitie is voor iedereen ingrijpend, en dat gaat om meer dan centen. De uitdaging is de lusten en lasten van de energietransitie op een eerlijke wijze te verdelen.

Wat vindt de PvdA ervan?

We hebben geleerd van de gang van zaken rond windenergie. We willen dat geen tweede keer. Dat houdt in dat we baas willen blijven over onze eigen duurzaamheidsopgave. Het benutten van het landschap voor energieopwekking (zonnepanelen, windmolens) moet zo gebeuren dat enerzijds de gevolgen voor omwonenden en landschap acceptabel blijven en anderzijds zo worden georganiseerd dat de samenleving er ook positief door wordt gestimuleerd. Iedereen moet kunnen profiteren van de “gratis” energiebronnen. Daarbij moet er vooral samen worden gewerkt om de immense opgave het hoofd te bieden. Denk aan de inzet van coöperaties of andere collectieve voorzieningen zoals dorpsmolens. Omwonenden participeren op deze manier in de energievoorziening in hun leefomgeving. Iedereen moet kunnen deelnemen in projecten als zonneakkers en windturbines.

Wat gaan we doen?

• Waar mogelijk en verantwoord maken we experimenten voor nieuwe vormen van energieopwekking mogelijk.

• Er komt onderzoek naar de gevolgen voor flora en fauna van de aanleg van grootschalige zonneparken. Vooral het gebruik van daken voor zonne-energie steunen we.

• Als coöperaties worden opgericht die zelf energie opwekken en onderlinge kennis en middelen gebruiken en zo elkaar verder helpen steunen we dat. Als dat geen oplossing is, dan biedt de oprichting van een overheidsbedrijf met een laagdrempelige toegang kansen.

Uitdaging: zeker van een veilige ondergrond.

Onze bodem is voor een belangrijk deel leverancier van alles wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Voedsel, water en deels ook energie. Door een groeiende wereldbevolking en toenemende economische activiteiten staat de toekomst van een veilige ondergrond onder druk. De verleiding is groot om veel van wat wij overbodig vinden of waar we last van hebben, in de grond te stoppen. De voortdurende discussie over CO2 opslag is hiervan een bekend voorbeeld. De uitdaging is met de Drentse bodem zodanig om te gaan dat er geen schade en gevaar voor toekomstige generaties ontstaat.

Wat vindt de PvdA ervan?

We vinden het begraven van afvalstoffen geen adequate oplossing. Industrie en landbouw in Drenthe moeten inzetten op het opwaarderen en hergebruik van afvalstoffen.

Wat gaan we doen?

• We werken op geen enkele manier mee aan de ondergrondse “opslag” van afvalstoffen.

• We zetten in op het verwerken van afvalstoffen inclusief CO2 tot nieuwe grondstoffen. Samen met waterschappen en gemeenten willen we de kansen daarin verzilveren door innovaties op dat gebied te ondersteunen.