Duurzame energie

De PvdA wil dat Drenthe in 2035 energieneutraal is. We staan voor een duurzame maatschappij. Een samenleving die zichzelf in stand kan houden, zonder uitputting van grondstoffen, landbouwgronden en arbeidskracht. Dat daarbij ook een andere visie op economische ontwikkelingen hoort, is duidelijk. Veel projecten worden op basis van “oude” inzichten van haalbaarheid en efficiency berekend. Daarbij worden nadelige effecten voor grondstoffen en energie vaak buiten beschouwing gelaten.

CO2 reductie

In projecten van de provincie Drenthe, of die waar zij een sturende rol heeft, wil de PvdA Drenthe een andere haalbaarheid nastreven, waar duurzaamheid en werkgelegenheid nadrukkelijk worden meegewogen. Nederland wil energieonafhankelijker worden. Terugdringing van fossiele brandstoffen en uitbreiding van herwinbare energie moeten daarom gestimuleerd worden. Drenthe heeft daarin haar eigen verantwoordelijkheid te nemen.

De PvdA Drenthe wil bijvoorbeeld geen schaliegas winnen in Drenthe. We moeten en willen de doelstellingen van de CO2-reductie halen, inclusief bijvoorbeeld het tegengaan van veenoxidatie door middel van het vernatten van veengebieden. De wijze waarop moet intelligent, modern en met behulp van iedereen mogelijk gemaakt worden. Of het nu met windmolens, aardwarmte, biomassavergisting of zonnecellen gaat.

Draagvlak 

Drenthe en de Drenten pakken die uitdaging op met een evenwichtige energiemix. Energiebesparing is het belangrijkst. Wat je niet verbruikt, hoef je niet op te wekken. We gaan woningen in Drenthe dan ook energiezuinig maken. Straatverlichting moet aangaan als je in de buurt komt. Dit alles is technisch mogelijk en levert ook nog eens werkgelegenheid op.

De besluitvorming op Rijks- en provinciaal niveau over windmolens in het Veenkoloniale gebied moeten we noodzakelijkerwijs als gegeven beschouwen. Het Rijk heeft in Borger-Odoorn en Aa en Hunze een windpark van 150MW doorgedrukt, groter dan de provincie wilde toestaan. In het gebied is het verzet groot en het draagvlak zeer gering. De windmolens worden door veel inwoners als bedreigend ervaren voor de kwaliteit van landschap en leefomgeving. Er is veel onzekerheid en onduidelijkheid over gezondheid en leefbaarheid.

De PvdA Drenthe wil zich bij de uitwerking en uitvoering tot het uiterste inspannen om in goede samenspraak met de burgers in het gebied de negatieve gevolgen weg te nemen of in ieder geval zoveel mogelijk te beperken. Concreet dient daarom vanuit de provincie onderzocht te worden in hoeverre het mogelijk is om zonnepanelen te realiseren ter vervanging van het aantal windmolens. Als er wel windmolens worden gebouwd, dan is het van belang om de nieuwste technologie toe te passen, waardoor het aantal windmolens kan worden beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal op te wekken Megawatt.

Zoekgebied 

Minder, maar efficiëntere molens in 2020 is ons wat waard. Bij de molens die vervolgens worden gebouwd gaat het er om zo groot mogelijke afstanden te betrachten tot woonbebouwing. Dit met het oog op eventuele geluidsoverlast en slagschaduw, en de noodzakelijke compensatie van waardevermindering van woningen.

Daarbij moeten de dorpen kunnen meeprofiteren van de opbrengsten, bijvoorbeeld via een compensatiefonds. Ook moet de mogelijkheid worden onderzocht om een aantal windmolens door partijen uit de samenleving, bijvoorbeeld in de vorm van energiecoöperaties, te laten exploiteren. De provincie moet daarbij een initiërende en voorwaardenscheppende rol vervullen. Schadevergoedingsregelingen blijken in de praktijk niet toereikend te zijn. Wij zetten ons er voor in om dat te verbeteren. We gaan er vanuit dat er voorlopig geen sprake is van een grotere taakstelling voor windenergie, maar wanneer dat wel het geval is, dan zal deze niet in het huidige veenkoloniale zoekgebied worden gevonden.

De PvdA Drenthe wil dat de ruimte rond de landingsbaan van het vliegveld Eelde gebruikt wordt als een voorbeeldproject op het gebied van zonne-energie. Onderzocht moet ook worden of de oksels van klaverbladen kunnen worden volgelegd met zonnepanelen. Het moet mogelijk zijn als burger hier zonnepanelen te kopen of te huren waartegenover een vergoeding komt te staan. Een dergelijk project kan ook bij het TT-circuit.

Duurzame opwekking 

Een robuust energiesysteem en een sterke energiesector in het kader van Energy Valley is van belang. De PvdA wil dat Drenthe haar partijtje meeblaast in het verkrijgen van een leidende positie in het produceren en aansturen van (duurzame) energie onder meer met slimme meet- en regelsystemen (smart grids). De versterking van de Energy Academy en het opleiden van vakmensen op het e-College ondersteunt de PvdA ook van harte.

De Drentse energie-organisatie (DEO) kan op ondersteuning van de PvdA blijven rekenen. Kleinschalige particuliere initiatieven op het terrein van energieopwekking en -besparing zal de PvdA waar mogelijk ondersteunen, inclusief bijvoorbeeld die van sportverenigingen. We stimuleren projecten van woningbouwverenigingen om nieuwe en bestaande huurwoningen energieneutraal te maken, goed ook voor de lokale economie.

Te beginnen in gebieden waar windmolens geplaatst worden. Voor de opwekking van elektrische energie wordt steeds vaker gedacht aan andere vormen van opwekking en kleine systemen. Dat kan via zonnecellen op het dak (verhuur je dak!). Maar de provincie kan nog veel meer doen. Alternatieve opwekking van energie via het wegdek is er zo een. De opwekking gaat dus meer en meer terug naar de mensen in Drenthe. Energie is van ons allemaal!

Speerpunten

  • Dynamische straatverlichting: Drenthe gaat binnen 4 jaar, alle straatverlichting op haar wegen, koppelen aan een signaleringssysteem. Maximale veiligheid, meer dan 50% besparing op de energiekosten.
  • Aktieplan huurwoningen energieneutraal! De PvdA wil dat de provincie, samen met de corporaties in het kader van 2035 Drenthe energie neutraal, een aktieplan gaan uitwerken om alle huurwoningen energie neutraal te maken.
  • Geen energiebelasting als je bij een windmolen woont! Iedereen betaalt energiebelasting. Maar mensen die vlak bij een windmolen wonen, hebben hier al belasting genoeg van. Daarom wil de PvdA dat Drentse woningen die dicht bij een windmolen staan, vrijgesteld worden van energiebelasting.
  • Drenthe moet in 2035 energieneutraal zijn. Daar is heel veel voor nodig. Verhuur je dak! Wie zijn dak verhuurt, wordt automatisch deelnemer en afnemer van de Drentse Energie Maatschappij en deelt als aandeelhouder mee in het rendement. Als dak-eigenaar hoef je niet te investeren in installaties, je deelt wel mee in het rendement.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 16-17