Financiën

Geld is geen doel op zich. De PvdA ziet de geldmiddelen van de provincie als een middel om ontwikkelingen te stimuleren die anders niet tot stand komen.

Zo stimuleer je met geld natuurontwikkeling, te renoveren stadswijken en een energietransitie naar meer duurzaam opgewekte elektriciteit. Ook ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, stimulering van vakmanschap en nieuwe technologische ontwikkelingen kunnen, met een financieel duwtje van de Provinciale overheid, gaan lopen.

Maatschappelijk rendement

De PvdA wil niet alleen redeneren in termen van financieel rendement maar ook van maatschappelijk rendement. Dit punt raakt aan een kroonjuweel van de PvdA Drenthe en dat is solidariteit. Maatschappelijk rendement is de toegevoegde waarde van een project voor de gehele Drentse samenleving. Het geeft antwoord op de vraag hoe de kosten van een project zich verhouden tot de maatschappelijke baten, waarbij de baten dat zijn waar je het, als provincie allemaal voor doet. Bijvoorbeeld: de verbetering van de werkgelegenheid, de gezondheid van de inwoners of de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. Gelukkig is de begroting mede dankzij de PvdA Drenthe in duurzaam financieel evenwicht gebracht, een hele prestatie in de huidige tijd. Sociaaldemocraten staan voor een degelijk en betrouwbaar begrotingsbeleid.

Mogelijkheden in Brussel 

Drenthe is geen vermogende provincie. Dat vraagt om een creatieve aanpak bij de besteding van de schaarse geldmiddelen. In plaats van geld in de vorm van subsidies maar één keer uit te kunnen geven, willen we door het opzetten van meer revolving funds geld meerdere keren kunnen uitgeven. De provincie verstrekt veel subsidies, maar er zijn ook met name in Brussel mogelijkheden om zelf subsidies te verwerven. We willen deze mogelijkheden beter in kaart hebben om ook beter van deze mogelijkheden te kunnen profiteren. Ook willen we nadrukkelijker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om andere, private partijen te betrekken bij de financiering van grote projecten (publiek private partnerships). Bij kleine(re) projecten kan ook worden gedacht aan crowdfunding/volksaandelen. In het kader van de solidariteit tussen bewoners van de verschillende provincies is de PvdA Drenthe voorstander van het vereffenen en nivelleren van de vermogens van de verschillende provincies tot aanvaardbare verschillen.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 20