Grensoverschrijdend

Drenthe maakt onderdeel uit van een groter geheel: binnen Noord-Nederland, Nederland en Europa. Grenzen bestaan weliswaar niet meer fysiek maar kunnen altijd nog barrières opwerpen. De PvdA zet zich ervoor in - door samenwerking - dat grensoverschrijdend wonen, werken en ondernemen kansen biedt.

Uitdaging: zeker van goede buren en verre vrienden

Het onderhouden van een goede relatie met de buren is voor Drenthe belangrijk. Het gaat dan om gezamenlijk optrekken in Noordelijk verband richting Den Haag en/of Brussel of met partners van elders. Daarbij speelt het SNN een grote rol. Ook het onderhouden van relaties met het aangrenzende Duitsland is van grote betekenis. De uitdaging is de bestaande samenwerkingsvormen verder te versterken en als dat nodig is nieuwe vormen te zoeken.

Wat vindt de PvdA ervan?

Drenthe moet samenwerken. Dat is voorwaarde om onze belangen op landelijk en Europees niveau te behartigen. We streven naar een nauwe samenwerking daar waar dat wenselijk en noodzakelijk is. Als dat helpt zoeken we andere vormen. Belemmeringen (belastingen, diploma’s) voor werken over de grens moeten we wegwerken.

Wat gaan we doen?

• Wij blijven in gang gezette initiatieven ondersteunen en zoeken vooral aansluiting bij de al bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de Duitslandagenda en EemsDollardregio. Maar we gaan ook zoeken naar nieuwe wegen die van nut kunnen zijn voor de regio.