Economie: inzet PvdA

De PvdA wil goed werk voor iedereen. Dat vraagt om een sterke regionale economie. In het huidig economisch klimaat vraagt dat in Drenthe om duidelijke keuzes. Die keuzes wil de PvdA maken. De PvdA Drenthe gaat voor werkgelegenheid, waarbij kennisinnovatie en duurzaamheid belangrijk zijn. De provincie kan dit niet alleen, natuurlijk werken we samen met andere provincies, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ruimte voor kleine en startende bedrijven is noodzakelijk voor innovatief ondernemerschap.

http://pixabay.com/nl/users/geralt-9301/

Economie draait om mensen. Een stabiele en duurzame economische ontwikkeling geeft kansen en zorgt voor behoud en stijging van welvaart. De economische ontwikkeling kent een grillig verloop en de verdeling van het verdiende geld verloopt niet eerlijk. De PvdA vindt dat de verdeling van inkomen eerlijker moet. Een actieve overheid is daarvoor noodzakelijk; om uitwassen te voorkomen en gewenste ontwikkelingen te stimuleren. De economie gaat ons allemaal aan en is te belangrijk om helemaal aan de markt over te laten. Een zwaarwegend onderdeel van de economie is de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Drenthe heeft een aantal zwakkere regio’s die extra stimulansen goed kunnen gebruiken. Maar voor Drenthe als geheel geldt vooral: er moeten banen bijkomen. En dat vooral in het MKB, de draaiende motor van onze provincie. We moeten er voor waken dat in onze samenleving reguliere banen worden verdrongen door niet-betaalde arbeid. Eerlijk werk moet eerlijk beloond worden.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogrmma 2015-2019, pag  6