Inzet van de PvdA Drenthe

De PvdA is een partij met idealen. Voor ons is het samenleven in welvaart en welzijn van waarde. De PvdA zet zich in voor bestaanszekerheid, goed werk en solidariteit tussen de inwoners van ons land. Bij alle keuzes staat het gezamenlijk belang voorop, het belang van de gemeenschap.

MJJ-20150110-PvdADaarbij is solidariteit niet alleen een kwestie van eerlijk verdelen van de lusten en de lasten tussen (kans)rijk en (kans)arm, maar ook een kwestie van solidariteit tussen de generaties van nu en de generaties van straks. Hoe wij nu omgaan met werken, wonen, zorg, energie en natuur heeft gevolgen voor toekomstige generaties. Voorop staat dat ook voor hen de lusten en lasten in evenwicht moeten zijn. Publieke voorzieningen moeten uitblinken door toegankelijkheid, kwaliteit en wederkerigheid. Principieel uitgangspunt is dat de politiek daarvoor verantwoordelijk is.

Grote waarde

Wie voorzieningen aanbiedt is geen principekwestie. Het aanbod door de (lokale) overheid (of markt) staat onder druk door bezuinigingen en taakveranderingen. Toegankelijkheid, ongeacht inkomen, is voor de PvdA van groot belang. Zeker in Drenthe ligt er een taak voor het provinciale bestuur om, in samenwerking met gemeenten en het maatschappelijk middenveld, de toegankelijkheid en kwaliteit van voorzieningen te waarborgen. Daarbij zijn organisaties en voorzieningen die in omvang nog gemakkelijk benaderbaar zijn en gesteund worden door de bevolking, van grote waarde voor de gemeenschap.

De komende jaren is het stimuleren van de regionale economie en werkgelegenheid dé opgave voor de provincie Drenthe. Intensieve samenwerking met de lokale overheid, werkgeversen werknemersorganisaties en het onderwijs is daarvoor noodzakelijk. We doen het samen voor Drenthe!

Houd Drenthe mooi, sociaal en bruisend!

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 5