Leefbaarheid

De PvdA Drenthe wil dat onze provincie een leefbare provincie is en blijft. We bepleiten een inclusieve samenleving waarin ieder naar eigen vermogen de kans heeft mee te doen. We zorgen daarom voor een stevige sociale infrastructuur waardoor niemand de boot mist of er uit dreigt te vallen. We willen ook een sociaal veilig Drenthe.

Uitdaging: zeker van een leefbaar Drenthe.

De veranderende samenstelling van de bevolking heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in onze provincie. Dat is iets wat ons allemaal aangaat: welvaart is meer dan de materiële factoren. Het is ook de manier hoe we met elkaar samenleven en kansen bieden aan iedereen. Hoe we toegang hebben en houden tot de voorzieningen die we met elkaar betalen, zoals zorg, onderwijs en vervoer. Eenzaamheid van met name ouderen vraagt extra aandacht. Bevolkingsafname, vergrijzing en ontgroening vragen veel aandacht. De uitdaging is creatieve oplossingen te bedenken en zo de effecten hiervan het hoofd te bieden.

Wat vindt de PvdA ervan?

Verandering van onze bevolkingssamenstelling vraagt met een andere bril naar voorzieningen te kijken. We bepleiten een inclusieve samenleving, waarin ieder naar vermogen de kans heeft mee te doen. Dat vraagt een stevige ´sociale´ infrastructuur waardoor niemand buiten de boot hoeft te vallen. We willen ook een sociaal veilig Drenthe.

Wat gaan we doen?

• We verbreden de functie van de dorpshuizen. Het wordt nog meer een ontmoetingspunt waar het leggen van verbindingen tussen mensen en functies centraal staat. Met (ambulante) eerstelijnszorg, ruimte voor ontmoeting en activiteiten, voor startende ondernemers en ZZP’ers. Ook voor bibliotheekvoorzieningen zoals een afhaalpunt en digitale faciliteiten (snel internet, maar ook ´coöperatieve´ ICT-voorzieningen).

• We willen dat (lokale) politieposten en andere handhavingsinstanties goed bereikbaar zijn en adequaat reageren op meldingen. Bezuinigingen daarop wijzen we af.

• We bieden financiële ´experimenteerruimte´ voor startende ondernemers en innovatieprojecten die gericht zijn op duurzaam en sociaal ondernemerschap en bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen en wijken van Drenthe.

• Er komt er een knooppunt voor laagdrempelige initiatieven van onderop dat organisatorische en financiële ondersteuning biedt. Zo kunnen dorpen van elkaars plannen en initiatieven leren en kennis delen.

Uitdaging: zeker van digitaal.

Er groeit een generatie op die nooit een telefoon met snoer heeft gezien. Deze generatie redt zich in het algemeen wel, maar er zijn ook negatieve kanten. Vormen van internet- en gameverslavingen nemen toe. Er zijn ook mensen voor wie het te snel gaat. Daarnaast zien we dat vooral op het gebied van volksgezondheid stappen gezet worden die ervoor zorgen dat we langer zelfstandig kunnen blijven en langer gezond zijn. De uitdaging is iedereen in Drenthe in gelijke mate en op gezonde wijze te laten profiteren van de kansen en mogelijkheden die digitalisering beidt.

Wat vindt de PvdA ervan?

Snelle internetverbindingen zijn voorwaarde voor onze sociale en economische ontwikkeling. Anderzijds maken we ons zorgen over mensen die onvoldoende aansluiting vinden bij de ontwikkelingen en over hen die er overmatig gebruik van maken.

Wat gaan we doen?

• We blijven doorgaan met de plannen waarbij heel Drenthe wordt voorzien van snel internet.

• We steunen plannen en initiatieven, onder meer via de dorpshuizen, die ouderen helpen mee te komen in de digitale mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld zorgverlening.

• We gaan samen met gemeenten na wat we kunnen doen om te grote afhankelijkheid terug te dringen.

 

Uitdaging: zeker van acceptatie.

Acceptatie van minderheden is minder vanzelfsprekend dan wij zelf vaak denken. Daar moet hard aan gewerkt worden. Dat geldt voor veel zaken, zoals huidskleur, seksuele geaardheid of herkomst. Drenthe was in 2014 de eerste Regenboogprovincie in Nederland. Met het aannemen van deze motie is een goede stap gezet echter de acceptatie van LHBTI’ers blijft nog steeds niet vanzelfsprekend Dat geldt ook voor Drenten met een andere huidskleur.

Wat vindt de PvdA ervan?

Discriminatie, in welke vorm dan ook, is verwerpelijk. De aandacht om dat te bestrijden blijft ook de komende jaren noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

• Het Meldpunt Discriminatie Drenthe blijven we volop steunen.

• We blijven volop inzetten op LHBTI-beleid met als doel acceptatie, zichtbaarheid, weerbaarheid en veiligheid voor LHBTI’ers een blijvende impuls te geven.