Ruimtelijke omgeving

In 2014 is de Omgevingsvisie geactualiseerd. Daarom richten we ons in de komende vier jaar vooral op de uitvoering ervan.

Foto: Van der Laan fotografeert (cc)We zullen zowel bij wonen, detailhandel, bedrijventerreinen en recreatieparken uitgaan van zorgvuldig ruimtegebruik. Met een grote nadruk om bestaande en (enigszins) verouderde locaties te vernieuwen. Minder weilanden bestemmen voor wonen en werken, maar vooral de kern van stad en dorp vitaal houden. Drenthe is binnen Nederland de provincie van dorpen. De grens tussen rood bebouwd en groen buitengebied is in belangrijke mate getrokken. Dat geldt ook in hoofdzaak bij de steden. Het komt nu vooral aan op stads- en dorpsvernieuwing van het bestaande. Er is een dringende noodzaak voor een forse impuls voor deze vernieuwing. Hierbij gaat het onder meer over het realiseren van meer wooneenheden in boerderijen. Juist voor de revitalisering van het Veenkoloniale gebied en Zuidoost Drenthe is dit wezenlijk.

Aandacht voor herbestemming 

In onze provincie hebben we te maken met hele goede recreatievoorzieningen, maar soms is er een kwaliteitsimpuls nodig. We zoeken daarbij naar maatwerk. Het bestemmen als woonwijk bij een stad of dorp is daarbij één van de oplossingen. Daarnaast zijn ook andere invullingen mogelijk zoals bijzondere woonvormen en zorgconcepten of de verantwoorde en tijdelijke huisvesting van buitenlandse werknemers.

We stimuleren de in het Drentse landschap passende bouw van nieuwe boerderijen met goede landschappelijke inpassing. We hebben aandacht voor herbestemming van leegstaande boerderijen. Daarbij hoort ook een passende schaal en maat van bedrijvigheid. De ruimte-voor-ruimte-regeling is bedoeld om het buitengebied mooier te maken door het slopen van ontsierende agrarische bebouwing. De eigenaar krijgt de mogelijkheid een woning te bouwen.

PvdA Drenthe Verkiezingsprogramma 2015-2019, pag 15