Toegankelijkheid

De PvdA Drenthe vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan onze Drentse samenleving. We willen drempels wegnemen bij de toegang tot voorzieningen, tot informatie en tot een passende baan. We willen kortom dat Drenthe de meest toegankelijke provincie wordt.

Uitdaging: zeker van zorg.

De ontwikkelingen in Drenthe – ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen- geven reden tot zorg. Ziekenhuizen die samenwerken of samengevoegd worden, afdelingen die sluiten of verhuizen naar een andere locatie, acute zorg die uitgekleed wordt. De beschikbaarheid van zorg staat onder druk, door krimp, de verandering van de samenstelling van de Drentse bevolking, maar ook door de (on)aantrekkelijkheid van het platteland als vestigingsplaats. Minder specialisten, huis- en tandartsen betekenen grotere reisafstanden en langere wachttijden. De uitdaging is de zorg in Drenthe toegankelijk te houden: redelijke reisafstanden, financieel en fysiek bereikbaar en kwalitatief goed.

Wat vindt de PvdA ervan?

Iedereen heeft recht op goede, beschikbare en bereikbare zorg. Planbare zorg en acute zorg moeten anders georganiseerd worden om aan een goede zorgplicht te voldoen. Daarnaast geven de veranderingen in de zorg ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld medisch specialisten die spreekuur houden in een gezondheidscentrum, online begeleiding bij medicatie en behandelingen, e-health, zelf metingen doen in plaats van zorgprofessionals. Goede zorg is belangrijk, maar de consumptie ervan zou (uiteindelijk) moeten verminderen door een sterke inzet op preventie.

Wat gaan we doen?

• We ondersteunen organisaties die de belangen van patiënten en de leefbaarheid vergroten. Dit geldt ook voor ontwikkelingen die tot een andere vorm van zorg leiden.

• We bieden in overleg met beroepsorganisaties en opleidingen stimulansen voor jonge medici zich in Drenthe te vestigen, bijvoorbeeld door te helpen bij huisvesting of het vinden van banen voor partners.

• Ook zoeken we uit of we artsen kunnen helpen bij de financiering van of toetreding tot hun opleiding en/of overnamekosten voor bijvoorbeeld een huisartspraktijk.

• In navolging van het Nationaal Preventieakkoord formuleren we met onze inwoners én zorgpartijen haalbare ambities op Drents niveau ter vermindering van zorgconsumptie.

Uitdaging: zeker van toegang.

Toegankelijkheid betekent dat iedereen makkelijk een kantoor of winkel binnenkomt, of een evenement kan bezoeken. Iedereen moet websites moet kunnen lezen of kunnen horen, ook als je slechtziend of slechthorend bent. We zijn een eind op weg dat waar te maken. Toch ervaren we in de praktijk dat aandacht voor toegankelijkheid regelmatig wegebt. De uitdaging is blijvend aandacht voor toegankelijkheid te houden en waar nodig te borgen.

Wat vindt de PvdA ervan?

Iedereen moet mee kunnen doen aan onze Drentse samenleving, inwoners én bezoekers. We willen geen belemmeringen bij toegang tot voorzieningen, informatie, een passende baan. Daarom willen we dat Drenthe de meest toegankelijke provincie wordt.

Wat gaan we doen?

• De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door provinciale gebouwen toegankelijk te maken. Door taal te gebruiken die iedereen kan begrijpen. Door elk jaar in het Drents Parlement te bespreken hoe ver we zijn met die meest toegankelijke provincie.

• De provincie stelt een adviesraad in van mensen die uit ervaring weten hoe je de provincie toegankelijker maakt. Met die adviesraad overlegt de provincie tenminste twee keer per jaar.

• Bij verstrekken van subsidies is toegankelijkheid een voorwaarde.

 

Uitdaging: zeker van zorg dichtbij.

Langer thuis blijven wonen is voor veel mensen een wens, als ze voldoende en de juiste ondersteuning krijgen. Zorg dichtbij, steeds dezelfde zorgverlener en de menselijke maat zijn hierbij van belang. Er zijn al veel initiatieven de zorg dichtbij te organiseren. Bijvoorbeeld het starten van zorgcoöperaties voor het vergroten van sociale contacten en het leveren van zorg. Deze initiatieven lopen vaak tegen belemmeringen aan door regels en vragen een andere benadering door de (provinciale) overheid. De uitdaging is initiatieven van onderop voldoende ruimte en regelvrijheid toe te kennen zodat ze zich kunnen ontplooien.

Wat vindt de PvdA ervan?

Wij vinden dat mensen de mogelijkheid moeten hebben zo lang mogelijk in hun eigen omgeving/buurt te kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn in de huidige samenleving nieuwe methoden, middelen en werkwijzen nodig. Maar misschien ook “oude” vormen zoals woonvormen met jongeren en ouderen. De komst van meer digitale en technische middelen maken langer thuis blijven wonen makkelijker.

Wat gaan we doen?

• We omarmen nieuwe ontwikkelingen in zorgverlening als ze bijdragen aan het zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen.

• We halen belemmeringen voor het uitrollen van dergelijke initiatieven weg en stimuleren nieuwe initiatieven en dragen dat actief uit.