Toekomstbestendigheid

Drenthe is een provincie voor iedereen maar vooral voor ons, Drenten. We wonen met bijna een half miljoen mensen in één van de mooiste provincies van Nederland. Een provincie met een rijke historie. Wij zijn trots op onze provincie en dat is geen reden om op onze handen te gaan zitten. Want het kan altijd beter. Samen met jou zorgen we ervoor dat Drenthe een mooie provincie blijft om in te werken, te wonen of te recreëren. Landschap, schoon water en natuur zijn dichtbij.

Uitdaging: zeker van een toekomstbestendig landschap.

Wie naar Drenthe kijkt ziet vooral een samenhangend landschap. Duizenden jaren van menselijke invloed hebben Drenthe gevormd. Was dat vele eeuwen redelijk met elkaar in balans, we komen de steeds vaker tot de conclusie dat de balans doorgeslagen is ten koste van onze -ook mee door mensen gevormde- natuurlijke rijkdommen. Dan gaat het over uitputting van de bodem, intensieve agrarische activiteiten, achteruitgang van biodiversiteit, bijvoorbeeld de achteruitgang van het insectenstand en de weidevogels, en de gevolgen van de klimaatverandering. Herstel van die balans is nodig. De kansen voor andere vormen van energieopwekking, een duurzamer gebruik van de bodem, het beter borgen van een goed waterbeheer, het versterken van de natuurnetwerknederland NNN en Natura 2000 gebieden en het vergroten van de biodiversiteit dienen voorop te staan. Kansen die ook mogelijkheden bieden voor werkgelegenheid en die de aantrekkelijkheid van ons landschap vergroten. De uitdaging voor de komende jaren is een stevige impuls te geven aan herstel van ons landschap zodat het een waardige erfenis is en blijft voor hen die na ons komen.

Wat vindt de PvdA ervan?

Voor ons staat de balans tussen beheren, behouden, benutten en beleven van landschap en natuur voorop. Het waterbeheer moet in goed overleg met waterschappen, waterwinbedrijven en gebruikers opnieuw worden bekeken. Uitbreiding van agrarische activiteiten kan alleen in gebieden waar deze past. Wij kiezen daarbij voor een strikt grondgebonden veeteelt. Het boerenbedrijf ontwikkelt zich mits er meer grond bij dat bedrijf wordt betrokken. We moeten het gebruik van lokaal geprodueerd voedsel stimuleren. We vinden dat de stroomdalen van onze beken in goed overleg met de boeren weer natte beekdalen moeten worden met meer blijvend grasland en meer variatie aan natuur. Groot wild (edelhert, zwijn en wolf) zo mogelijk op eigen pootjes is welkom. Belangen van grondgebruikers worden daarbij goed afgewogen.

Wat gaan we doen?

• We versterken waar dat kan het natuurnetwerknederland NNN en Natura 2000-gebieden.

• We versterken de verbinding tussen natuurgebieden.

• We stimuleren, o.a. door middel van kavelruil en gerichte aankopen, de concentratie van grootschalige agrarische activiteiten in de daarvoor aangewezen gebieden. Maatregelen voor het vergroten van de diversiteit van onze natuur steunen we voluit.

• We steunen agrarische ondernemers die hun bedrijf omschakelen naar een ecologisch beheermodel.

• We zorgen voor een goede en snelle afhandeling van schade door de komst van groot wild. Voor de wolf steunen we in het bijzonder die maatregelen die erop gericht zijn schade te voorkomen.

 

Uitdaging: zeker van ons water.

Schoon en voldoende water is van levensbelang. Dat is, ook in Drenthe, geen vanzelfsprekendheid. De effecten van medicijnresten en resistente bacteriën in ons drinkwater vormen een probleem dat de komende jaren aandacht verdient. Bovendien zien we nog steeds te veel negatieve effecten van intensief bodemgebruik op ons oppervlakte- en grondwater. Daarom willen we ons water schoon hebben. En een uitdaging is ons water goed te beheren: genoeg bij droogte, maar tijdige afvoer bij natte perioden.

Wat vindt de PvdA ervan?

Overleg met landbouw- en natuurorganisaties blijft nodig om gezamenlijk de waterkwaliteit aan te pakken. Een goede samenwerking tussen waterschappen en provincie is hierin belangrijk. De drinkwaterbronnen, de WMD gebruikt alleen grondwater, moeten beter en langdurig worden beschermd. We vinden ook dat er kritisch moet worden gekeken naar het steeds maar weer veelvuldig oppompen van grondwater. Er moet een beleid ontwikkeld worden waarmee bij grote neerslaghoeveelheden water wordt vastgehouden, zodat we het bij periodes van droogte weer kunnen inzetten. Dat heeft alles te maken met klimaataanpassingen. Dat moet ook doorklinken in de ruimtelijke ordening en feitelijk in alle ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?

• We brengen in kaart hoe en op welke schaal medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen etc. van invloed zijn op onze drinkwaterbronnen (oppervlakte en grondwater).

• Ook zal onderzoek naar de nutriëntenbelasting5 in zwemwater worden gestimuleerd, zodat we maatregelen kunnen nemen en blauwalg in hete zomers minder zal voorkomen.

• Er komt een waterplan, waarin we vastleggen hoe we omgaan met droogte en wateroverlast en nog meer aandacht wordt besteed aan het bufferen van water.

• We zorgen voor goede en goed bereikbare zwemwaterlocaties met schoon water.

• Bodemdaling wordt tegengegaan doordat we duidelijke keuzes maken waar ruimte is voor natuur, verstedelijking en landbouw.

• We gaan na op welke manier we de belasting van onze bodem door agrarische activiteiten kunnen verminderen.