Wonen

Een veilig en betaalbaar dak boven je hoofd is een basisvoorziening. Mensen moeten zo lang mogelijk van hun eigen stek kunnen genieten, ook als dat noodzaakt woningen aan te passen. Daarnaast zijn investeringen in duurzaamheid nodig: iedereen moet mee kunnen doen aan het verduurzamen van de eigen of gehuurde woning en daar de voordelen van plukken. Naast de woningen is ook het leefklimaat in onze dorpen en steden van belang. Met de invoering van de Omgevingswet komen er meer mogelijkheden voor onze inwoners hierover mee te denken.

Uitdaging: zeker van onderdak.

Drenthe is een fijne provincie om te wonen. Er is een divers aanbod aan woonvormen. In of dichtbij de stad waar voorzieningen zijn of op het platteland waar het rustiger is. De komende jaren zal het aantal inwoners nauwelijks groeien maar qua samenstelling wel veranderen. We hebben te maken met vergrijzing en ontgroening en er komen meer eenpersoonshuishoudens. In sommige delen van Drenthe hebben we te maken met krimp en een overaanbod aan woningen. Op andere plekken – met name de steden – met groei. Daarnaast zien we door een gebrek aan passende en betaalbare woningen jongeren uit de provincie vertrekken. De uitdaging is de mismatch tussen vraag en aanbod in samenspraak met gemeenten en woningcorporaties te verkleinen en op te lossen.

Wat vindt de PvdA ervan?

Een veilig, duurzaam en betaalbaar dak boven je hoofd is een basisvoorziening. En betaalbaarheid is van het grootste belang zeker omdat de sociaaleconomische omstandigheden in grote delen van Drenthe dat noodzakelijk maken. Mensen moeten zo lang mogelijk van hun eigen stek kunnen genieten, ook als dat noodzaakt woningen aan te passen.

Wat gaan we doen?

• De provincie treedt op als verbinder tussen de gemeenten en woningcorporaties voor de woningmarkt.

• Er komt bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen én jongeren. Er komt experimenteergeld om gemeenschappelijk leven en wonen voor ouderen te bevorderen. Ook komt er experimenteergeld voor passende woningbouw voor jonge Drenten. (Tiny houses, maar ook functiewijziging en herbestemming van verlaten schoolgebouwen of (boeren) – bedrijven.)

• De provinciale impulsregeling woningbouw en het herstructureringsfonds wordt meer en beter benut.

• We experimenteren met het koppelen van zorgvoorzieningen aan het wonen van ouderen.

 

Uitdaging: zeker van duurzaam wonen.

Onze huizen gaan veranderen. Nieuwbouw is gaat het aardgas af en bestaande bouw gaat de komende jaren eraf. Dat is een enorme opgave waar veel Drenten zich terecht zorgen over maken. Bewoners van (sociale) huurwoningen zijn hierbij afhankelijk van de manier waarop de verhuurder de verduurzaming ter hand neemt. Voor particuliere woningeigenaren is het soms lastig de kosten te dragen. Energiearmoede (steeds meer moeite hebben met het betalen van de energierekening) ligt op de loer of is voor velen al een feit. De uitdaging is dat iedereen mee kan doen aan het verduurzamen van de eigen of de gehuurde woning.

Wat vindt de PvdA ervan?

Alle inwoners van Drenthe moeten zonder financiële nachtmerries en slapeloze nachten kunnen wonen in een verduurzaamde woning. Drenten die hierbij een steuntje in de rug nodig hebben, willen we dat steuntje bieden. We willen zo weinig mogelijk bureaucratie en vooral meer middelen en begeleiding en ondersteuning op lokaal niveau.

Wat gaan we doen?

• We richten samen met gemeenten wijk- en dorpssteunpunten in waar we inwoners met raad en daad bijstaan en informeren over mogelijkheden hun woning te verduurzamen. Daarbij benutten we de kennis van de Energiewerkplaats Drenthe.

• We zorgen in alle wijken en kernen voor energieambassadeurs die buurtgenoten adviseren en begeleiden.

• We blijven het provinciaal steunpunt voor energiecoöperaties de Drentse Kei steunen.

• We onderzoeken of we langdurig werkzoekenden kunnen inschakelen via (om-)scholingsprogramma’s voor de duurzaamheidsopgave.

• We verkennen mogelijkheden minder draagkrachtigen financieel te ondersteunen bij de duurzaamheidsopgave, bijvoorbeeld door laagrentende leningen, zoals die van het Nationaal Energiebespaarfonds.

 

Uitdaging: zeker van een goed leefklimaat.

De steden in Drenthe groeien en zien hun grondgebied verdichten terwijl veel dorpen tot stilstand komen of (verder) krimpen. Dat betekent dat de steden zich moeten oriënteren op een nieuwe positie: hun functie voor eigen inwoners én de regio. De dorpen lopen tegen een andere nieuwe werkelijkheid aan: de groei is eruit en de voorzieningen verschralen. De uitdaging is de stedelijke kernen en het platteland in de gelegenheid te stellen hun nieuwe, gewijzigde functies voor onze inwoners gestalte te geven.

Wat vindt de PvdA ervan?

Drenthe is één provincie met twee vormen van wonen: het wonen in een dorp en het wonen in een stad. Daarbij vormt de beperking van het dorp de kracht van de steden. Dit biedt kansen voor een nieuw woon- en leefklimaat waar, als iedereen er de schouders onder zet, het tot in lengte van jaren prettig wonen blijft. In de steden moeten de bereikbaarheid en het voorzieningenniveau, inclusief de winkelgebieden, op orde zijn. Daarnaast moet het woningaanbod afgestemd zijn op de nieuwe vraag. Dat betekent soms herstructureren of aanpassen van de infrastructuur. Steden worden zo ‘verzorgingsplaatsen’. Voor de dorpen: naoberschap moet geen illusie zijn maar werkelijkheid. Waar steden meer te bieden hebben, profiteren dorpsbewoners daarvan. Dat betekent dat we het ruimtelijk beleid hierop aanpassen.

Wat gaan we doen?

• Voor dorpen en steden komt nieuw beleid en een nieuwe aanpak, gebaseerd op de functies in de toekomst. We ondersteunen de steden en de plattelandsgebieden met de invulling van die opdracht. Met advies, eventueel met geld en vooral door actief samenwerking en overleg tot stand te brengen.

• We zetten het binnenstadsfonds voort in de volgende bestuursperiode.

 

Uitdaging: zeker van een goede Omgevingswet.

In 2021 word naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Een enorme operatie en verandering in het ruimtelijk beleid. In deze wet komt alle bestaande bouw-, milieu- en ruimtelijke ordeningsregelgeving bij elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor gemeentes en provincies om bijvoorbeeld in onbruik geraakte bedrijventerreinen te herontwikkelen, kantoorpanden om te bouwen tot woningen of meer ruimte te maken voor duurzame energieprojecten. Net als bij de transitie in het sociaal domein legt de centrale overheid heel veel verantwoordelijkheden neer bij de lokale overheid. Dat biedt kansen maar ook onzekerheden en risico’s. De uitdaging is om de Drentse inwoners volop te betrekken bij de mogelijkheden van de Omgevingswet en ervoor te zorgen dat participatie voldoende is geborgd.

Wat vindt de PvdA ervan?

De Omgevingswet gaat uit van redzaamheid en participatie. Wij voegen daaraan toe: solidariteit, gemeenschapszin, kleinschalig overleg en onderling vertrouwen. Dat zijn de ingrediënten voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet.

Wat gaan we doen?

• We richten een digitaal en provinciaal loket Omgevingswet in waar de inwoners op een eenvoudige wijze de invoering van de Omgevingswet en wat het voor hem of haar betekent, kunnen volgen.

• We stellen een taakgroep van provincie en gemeenten in die ondersteunt en begeleidt bij de invoering van de Omgevingswet.