Standpunten

Zoeken

Bedrijvigheid

De PvdA Drenthe wil een Drentse economie met meer banen, eerlijk werk en een inkomen dat loont. We streven naar een goede aansluiting bij sterke economische regio’s zoals de Kop van Overijssel, Groningen-stad, Twente-Hardenberg en Duitsland. En we zoeken samen met Friesland en Groningen naar nieuwe economische impulsen zoals de energietransitie die veel nieuwe banen gaat opleveren. Het Noorden blijft wat ons betreft koploper op het gebied van energievoorziening, bijvoorbeeld met het uitrollen van groene waterstofproductie.

Lees verder

Bereikbaarheid

De PvdA Drenthe staat voor een economisch florerend én aantrekkelijk Drenthe. Daarom willen wij onze provincie goed bereikbaar houden voor onszelf en onze bezoekers. We investeren bij voorkeur in slimme, toekomstbestendige en betaalbare oplossingen zonder de schoonheid van Drenthe aan te tasten.

Lees verder

Cultuur

In Drenthe geven we cultuur de ruimte, letterlijk en figuurlijk. We willen een gevarieerd cultuuraanbod. Een bloeiend cultureel leven is een belangrijke factor voor een fijn woonklimaat. Daarnaast zetten we in op behoud en versterking van onze streektaal, als belangrijk onderdeel van de Drentse identiteit. De bibliotheek krijgt steun in de aanpak van laaggeletterdheid en het op peil houden van de leefbaarheid in de dorpen.

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA Drenthe wil een schone wereld achterlaten voor onze opvolgers. De manieren waarop we dat kunnen doen zijn heel divers en ontwikkelen zich snel. Bij de keuze voor onze toekomstige energiebronnen laten we ons leiden door een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Onze voorkeur gaat uit naar coöperatieve vormen van energieopwekking.

Lees verder

Grensoverschrijdend

Drenthe maakt onderdeel uit van een groter geheel: binnen Noord-Nederland, Nederland en Europa. Grenzen bestaan weliswaar niet meer fysiek maar kunnen altijd nog barrières opwerpen. De PvdA zet zich ervoor in - door samenwerking - dat grensoverschrijdend wonen, werken en ondernemen kansen biedt.

Lees verder

Leefbaarheid

De PvdA Drenthe wil dat onze provincie een leefbare provincie is en blijft. We bepleiten een inclusieve samenleving waarin ieder naar eigen vermogen de kans heeft mee te doen. We zorgen daarom voor een stevige sociale infrastructuur waardoor niemand de boot mist of er uit dreigt te vallen. We willen ook een sociaal veilig Drenthe.

Lees verder

Ontspanning

De PvdA Drenthe stimuleert de groei van het toerisme als een van de dragers van de Drentse economie. Steeds meer mensen verdienen hun brood in de toeristische sector en daarom versterken we voorzieningen voor verblijfsrecreatie, vaarrecreatie en camperplaatsen. Tegelijkertijd versterken we de natuurgebieden zodat de groei van de toeristische sector goed samengaat met een verantwoord gebruik van onze natuurlijke rijkdommen.

Lees verder

Sportiviteit

De PvdA Drenthe stimuleert sport van harte! En we willen het betaalbaar houden en drempels wegnemen om mee te doen aan sport, zowel in verenigingsverband als op individuele basis. We helpen sportverenigingen met het verduurzamen van hun accommodaties en we gaan het zwemonderwijs versterken. Verder zijn we voor grote sportevenementen vanwege de sportieve en economische reuring en we stellen grenzen aan de prijs die we ervoor willen betalen.

Lees verder

Toegankelijkheid

De PvdA Drenthe vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan onze Drentse samenleving. We willen drempels wegnemen bij de toegang tot voorzieningen, tot informatie en tot een passende baan. We willen kortom dat Drenthe de meest toegankelijke provincie wordt.

Lees verder

Toekomstbestendigheid

Drenthe is een provincie voor iedereen maar vooral voor ons, Drenten. We wonen met bijna een half miljoen mensen in één van de mooiste provincies van Nederland. Een provincie met een rijke historie. Wij zijn trots op onze provincie en dat is geen reden om op onze handen te gaan zitten. Want het kan altijd beter. Samen met jou zorgen we ervoor dat Drenthe een mooie provincie blijft om in te werken, te wonen of te recreëren. Landschap, schoon water en natuur zijn dichtbij.

Lees verder

Wonen

Een veilig en betaalbaar dak boven je hoofd is een basisvoorziening. Mensen moeten zo lang mogelijk van hun eigen stek kunnen genieten, ook als dat noodzaakt woningen aan te passen. Daarnaast zijn investeringen in duurzaamheid nodig: iedereen moet mee kunnen doen aan het verduurzamen van de eigen of gehuurde woning en daar de voordelen van plukken. Naast de woningen is ook het leefklimaat in onze dorpen en steden van belang. Met de invoering van de Omgevingswet komen er meer mogelijkheden voor onze inwoners hierover mee te denken.

Lees verder