Standpunten

Zoeken

Bestuurlijke samenwerking

De PvdA Drenthe gaat er vanuit dat er voorlopig geen noordelijk landsdeel komt. De PvdA Drenthe richt zich daarom op concrete projecten en partners die toegevoegde waarde bieden voor Drenthe, bijvoorbeeld op het terrein van bereikbaarheid en economie.

Lees verder

Burgerschap

Respect De PvdA Drenthe gaat uit van respect voor hulpverleners bij het uitoefenen van hun taak. Dat geldt op scholen, in wijken, tussen burgers en instanties en tussen burgers onderling. Wederzijds respect. Dat hoort bij de Nederlandse maatschappij en al helemaal bij de Drentse cultuur. De PvdA Drenthe gelooft in een positieve voorbeeldfunctie.

Lees verder

Cultuur en erfgoed

De provincie Drenthe heeft specifieke aandacht voor het (im) materieel cultureel erfgoed en archeologie. Cultuur is een belangrijke drager van de Drentse identiteit. Een stevige culturele infrastructuur vindt de PvdA Drenthe van groot belang. Het is ook een economische factor van belang. De provincie is een belangrijke speler op het gebied van erfgoed, niet alleen als uitvoerder van wettelijke taken en verdeler van subsidies, maar ook op het gebied van cultuureducatie en talentontwikkeling. Gemeenten en provincie dragen samen verantwoordelijkheid voor de restauratie van (Rijks)monumenten.

Lees verder

Cultuur en recreatie

Cultuur en onze culturele identiteit spelen een belangrijke rol in de beleving van natuur en landschap. Denk aan onze hunebedden: zo veel op zo’n klein gebied maakt ze uniek in de wereld! Door onze cultuur en natuur sterker met elkaar te verbinden willen we een unieke, toeristisch en recreatief aantrekkelijke regio vormen.

Lees verder

Drentse dorpshuizen worden dorpshuis ++

Dorpshuizen in Drenthe krijgen een bredere functie. Dokter, fysio en alle WMO-taken moeten in het dorpshuis een plekje kunnen krijgen op een wekelijkse basis.

Lees verder

Drentse taal

De Drentse taal blijft een sterke vertolker van de regionale identiteit en trots. Drents is een onderdeel van het Nedersaksisch en Europees erkend als streektaal. De provincie is de natuurlijke eenheid voor het beschermen en versterken van het Drents.

Lees verder

Duurzame energie

De PvdA wil dat Drenthe in 2035 energieneutraal is. We staan voor een duurzame maatschappij. Een samenleving die zichzelf in stand kan houden, zonder uitputting van grondstoffen, landbouwgronden en arbeidskracht. Dat daarbij ook een andere visie op economische ontwikkelingen hoort, is duidelijk. Veel projecten worden op basis van “oude” inzichten van haalbaarheid en efficiency berekend. Daarbij worden nadelige effecten voor grondstoffen en energie vaak buiten beschouwing gelaten.

Lees verder

Economie: inzet PvdA

De PvdA wil goed werk voor iedereen. Dat vraagt om een sterke regionale economie. In het huidig economisch klimaat vraagt dat in Drenthe om duidelijke keuzes. Die keuzes wil de PvdA maken. De PvdA Drenthe gaat voor werkgelegenheid, waarbij kennisinnovatie en duurzaamheid belangrijk zijn. De provincie kan dit niet alleen, natuurlijk werken we samen met andere provincies, gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Ruimte voor kleine en startende bedrijven is noodzakelijk voor innovatief ondernemerschap.

Lees verder

Economie: rol van de regio’s

Samenwerking is belangrijk, daarom blijft de provincie de regiosamenwerking Groningen-Assen ondersteunen. Maar dit geldt ook voor de regio’s Meppel/Zwolle, Hoogeveen/de Wolden en Emmen/Coevorden/Hardenberg. De PvdA wil ook de grensoverschrijdende samenwerking met het Eemsdeltagebied in Duitsland verder versterken.

Lees verder

Economische sectoren: bouw, energie, agrifood en chemie

De bouw is belangrijk voor de arbeidsmarkt en economie in Drenthe. Nog steeds hebben veel ondernemingen het moeilijk.

Lees verder

Financiën

Geld is geen doel op zich. De PvdA ziet de geldmiddelen van de provincie als een middel om ontwikkelingen te stimuleren die anders niet tot stand komen.

Lees verder

Geef de woningcorporatie weer terug aan de huurders!

Woningcorporaties waren opgericht voor het realiseren van betaalbare huurwoningen. Daar moeten ze nu weer naar terug keren, vindt de PvdA.

Lees verder

Gezond ouder worden

Healthy ageing (gezond ouder worden) is voor Drenthe een interessant thema, omdat in 2020 de provincie meer 65-plussers zal hebben dan jongeren onder de 20 jaar. De PvdA Drenthe ziet dat niet als een last, maar als een gegeven dat kansen biedt.

Lees verder

ICT

Snelle internetverbindingen zijn belangrijk voor inwoners en bedrijven in onze provincie. Voor scholing en bedrijvigheid is dit noodzakelijk, huiswerk verloopt steeds meer digitaal, agrarische bedrijfsvoering heeft internet nodig, vakantiegangers willen snel internet beschikbaar hebben.

Lees verder

Inzet van de PvdA Drenthe

De PvdA is een partij met idealen. Voor ons is het samenleven in welvaart en welzijn van waarde. De PvdA zet zich in voor bestaanszekerheid, goed werk en solidariteit tussen de inwoners van ons land. Bij alle keuzes staat het gezamenlijk belang voorop, het belang van de gemeenschap.

Lees verder

Jeugdbeleid

De jeugdzorg is van de provincie naar de gemeenten gegaan. Maar daarmee is de zorg voor de Drentse jeugd niet uit het gezichtsveld van de provincie verdwenen. Ook in Drenthe zijn problemen die om een integrale oplossing vragen in samenwerking met de gemeenten. Het gaat hier om opleidingskansen, verslavingszorg, alcoholmisbruik of psychische problemen. De directe aansturing ligt bij de twaalf gemeenten. De PvdA Drenthe wil extra faciliteiten ontwikkelen om gemeenten te helpen die taak goed uit te voeren.

Lees verder

Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt

Extra aandacht is er voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zij moeten worden ondersteund in het opbouwen van een goede toekomst. De PvdA Drenthe wil daarvoor een leer-werkprogramma opzetten met uitzicht op een baan.

Lees verder

Krimp

De PvdA Drenthe kiest ook voor een aanvalsplan krimp en groei. Iedere bewoner moet in zijn nabijheid de toegang hebben tot de basisvoorzieningen. Bovenlokale voorzieningen moeten bereikbaar zijn.

Lees verder

Laaggeletterdheid

Voor de PvdA Drenthe is het relatief hoge percentage laaggeletterdheid in Drenthe onacceptabel. Via een aanvalsplan worden onorthodoxe middelen ingezet om deze mensen te bereiken. Nauwe samenwerking met gemeenten en andere instanties zoals bibliotheken is een noodzakelijke voorwaarde daarvoor.

Lees verder

Maakindustrie

Drenthe heeft voldoende ruimte, goed bereikbare bedrijfslocaties, voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten. Voor de PvdA het moment om samen met gemeenten en de markt aan de slag te gaan om maakindustrie naar Drenthe te halen en te houden.

Lees verder

Mobiliteit

Verschillen tussen mensen en hun mogelijkheden kunnen door een gebrek aan mobiliteit steeds groter worden. Dit is voor de PvdA niet acceptabel. Mobiliteit moet voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn. De vervoersvormen moeten betrouwbaar, frequent en beschikbaar zijn. Mobiliteit is meer dan alleen het openbaar vervoer.

Lees verder

Natuur

Het landschap van Drenthe is uniek. De drie robuuste Nationale parken, Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Drentse Aa-gebied springen eruit, daarnaast zijn er vele landschappelijke pareltjes en unieke gebieden in Drenthe.

Lees verder

Onderwijs

De PvdA Drenthe wil in de komende statenperiode de onderwijsparticipatie en de werkgelegenheid in Drenthe op het landelijke gemiddelde brengen. We geven extra aandacht aan de aanpak (en het voorkomen) van jeugdwerkloosheid. Drenthe moet en kan ook jongeren een goed toekomstperspectief bieden.

Lees verder

Onderwijs Duits

We gaan de Duitse taal stimuleren en uitwisselingsprogramma’s tussen Drentse en Duitse (Niedersachsen) jongeren stimuleren. De activiteiten worden verder gekoppeld aan de bestaande Duitsland desk.

Lees verder

Onderwijs en techniek

De PvdA wil voor goed leren in Drenthe het volgende ondernemen:

Lees verder

Onderwijs en vakmanschap

Drenthe wordt Gilde provincie In Nederland gaat steeds meer vakmanschap verloren. We gaan in Drenthe die kloof dichten met het Gildesysteem. Het vakmanschap moet weer ontdekt worden, in samenwerking met VMBO en MBO opleidingen.

Lees verder

Openbaar vervoer

Collectief vervoer In 2017 moeten de nieuwe concessies collectief vervoer worden uitgegeven voor de periode van 2017-2027. In het voorjaar van 2014 heeft het OV-bureau hiertoe de Nota van uitgangspunten ‘Vervoeren, verbinden en verslimmen’ opgesteld.

Lees verder

Recreatie en toerisme

Versterken van recreatie en toerisme als economische motor. Drenthe wil dé recreatieprovincie van Nederland zijn

Lees verder

Ruimtelijke omgeving

In 2014 is de Omgevingsvisie geactualiseerd. Daarom richten we ons in de komende vier jaar vooral op de uitvoering ervan.

Lees verder

Sociaal aanbesteden

In het provinciaal aanbesteding- en inkoopbeleid wordt als standaard opgenomen dat minimaal 5% van de aanneemsom wordt ingezet voor nieuwe werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt volgens de geldende CAO en er vindt geen uitbuiting plaats van werknemers.

Lees verder

Sport

De PvdA Drenthe ziet sport als hèt bindmiddel van de samenleving. Voldoende bewegen is essentieel voor een gezond leven. De provincie heeft hier een coördinerende taak.

Lees verder

Streekproducten

We gaan van globaal naar lokaal, zeker wat ons eten betreft. Door de voedselschandalen en de commercie wordt de herkomst van ons voedsel steeds minder transparant. Een steeds grotere groep mensen wil van bron tot mond weten wie er allemaal bij de bereiding van hun eten is betrokken.

Lees verder

Veiligheid

Veiligheid en het gevoel van veiligheid dragen meer dan gemiddeld bij aan welzijn en welbevinden. Daarbij denken we niet alleen aan de traditionele politie en brandweerdiensten, maar ook aan de persoonlijke veiligheid.

Lees verder

Vierkant voor werk

De PvdA Drenthe gaat voluit voor de uitvoering van het banenplan Vierkant voor Werk van de gemeenten Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg.

Lees verder

Water

Klimaatverandering leidt tot frequentere en zwaardere regenbuien en warmere en drogere zomers. Er is een grotere wisseling in de waterafvoer van de grote rivieren en de zeespiegel zal stijgen. Nog meer dan in het verleden zal water de inrichting van de omgeving bepalen.

Lees verder

Woningbouwverenigingen

Woningcorporaties zijn ooit opgericht om betaalbare huurwoningen te bouwen. Dat is wat ze weer moeten gaan doen. Verdere schaalvergroting is onnodig; huurders moeten echt weer wat te vertellen krijgen.

Lees verder

Zelforganisatie burgers

Er waait een nieuwe wind. Burgers nemen het heft in handen en organiseren zelf zaken die ze belangrijk vinden: bijvoorbeeld zorg, energie of breedbandinternet. Vaak in de vorm van coöperaties.

Lees verder

Zorg

De zorg moet weer naar de burger! Eerstelijnszorg als huisarts, tandarts, geriatrie en andere paramedische voorzieningen moet mensgestuurd zijn, vindt de PvdA Drenthe.

Lees verder