Het OV-bureau en de concept-dienstregeling: het belang van bereikbaarheid in Drenthe

Door Rudolf Bosch op 18 juni 2020

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid op woensdag 17 juni kwam het openbaar vervoer uitgebreid aan de orde. Alles is anders in Corona-tijd en dat geldt zeker ook voor de manier waarop we ons per bus door het Drentse land laten vervoeren. Onze woordvoerder Rudolf Bosch stond hier nadrukkelijk bij stil. ‘De PvdA wil ervoor waken dat in een dunbevolkte provincie als Drenthe door de verschraling van het OV “dichtbij” het nieuwe “ver weg” wordt.’

De PvdA staat voor een duurzaam en bereikbaar Drenthe en een goed openbaar vervoer (OV). Laagdrempelig, betaalbaar en fijnmazig, waarmee zorg, onderwijs en andere voorzieningen goed bereikbaar zijn. Vanuit die optiek bekeek onze fractie de begroting van het OV-bureau voor 2021. Het lezen daarvan was een vreemde ervaring aangezien deze vóór de Corona-crisis was opgesteld. Deze heeft een enorme impact, zoveel is inmiddels duidelijk. ‘Zo daalt de kostendekkingsgraad van het OV – die normaal zo rond de 50 procent ligt – sterk, met alle financiële gevolgen van dien. De PvdA-fractie is blij om in de reactie van Gedeputeerde Staten te lezen dat de beschikbaarheidsvergoeding vanuit het Rijk 93 tot 95 procent van de kosten die Qbuzz als vervoerder maakt in 2020 zal dekken.’

Niet extra bezuinigen

Kijkend naar de toekomst wees Rudolf Bosch erop dat een fijnmazig en robuust OV-systeem van groot belang is en blijft voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in Drenthe. Met enige zorg las hij in de begroting van het OV-bureau dat de betaalbaarheid van het OV in Drenthe op middellange en lange termijn onder druk komt te staan: ‘De PvdA-fractie is daarom blij te lezen dat het OV-bureau met haar deelnemers in het najaar op zoek gaat naar oplossingen om de betaalbaarheid van het OV-busvervoer voor middellange en lange termijn te garanderen. De PvdA vraagt GS om PS hierover tijdig te informeren; wij willen ervoor waken dat deze oplossingen vooral komen te liggen in de sfeer van extra bezuinigingen, verdere verschraling van het busvervoer en daarmee verdere uitholling van het OV-systeem. Dit is voor de bereikbaarheid van onze dunbevolkte plattelandsgebieden funest.’ Bosch wenst het OV-bureau succes met de uitdagingen die het in 2021 te wachten staat: ‘De PvdA-fractie ziet in dat een formeel goedgekeurde begroting van belang is om die uitdagingen aan te gaan, ondanks alle onzekerheden.’

Sneldienst Hoogeveen-Emmen

Bij het tweede agendapunt over openbaar vervoer in Drenthe – de voorgenomen dienstregeling voor het busvervoer – wees Rudolf onder meer op het belang van de snelle busverbinding tussen Emmen en Hoogeveen (waar eerder overigens een sneldienst bestond, deze werd in 2012 uit de vaart gehaald): ‘Deze is noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid van zorg- en onderwijsvoorzieningen in Zuidoost-Drenthe. Door de aanzienlijke veranderingen in het zorglandschap en de spreiding van medische specialismen door Treant over drie locaties (Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen) is de bereikbaarheid van zorginstellingen en ziekenhuizen de laatste tijd sterk onder druk gezet. Zo kan een rit vanuit Zuidoost-Drenthe naar Hoogeveen – bij de huidige verbindingen – zomaar tweeëneenhalf uur duren. Dat kan niet de definitie voor goed bereikbare zorg zijn. De PvdA wil ervoor waken dat in een dunbevolkte provincie als Drenthe door de verschraling van het OV “dichtbij” het nieuwe “ver weg” wordt.’ De Statenfractie vraagt GS dan ook met klem om aankomend jaar toch naar mogelijkheden of alternatieve oplossingen te kijken voor de verbinding Hoogeveen-Emmen. Gedeputeerde Cees Bijl nam deze vraag ter harte; hij zal onderzoek doen naar de manier waarop deze verbinding verbeterd kan worden.

Lees hier het artikel in DvhN.

In deze uitzending van RTV Drenthe komt Rudolf Bosch aan het woord over de lijn Hoogeveen-Emmen (vanaf 04.30 min). Dat geldt ook voor onze gedeputeerde Cees Bijl.

 

Rudolf Bosch

Rudolf Bosch

Mooiste plek in Drenthe? Thuis… en natuurlijk het Dwingelderveld! Word blij van… Mijn gezin, mooie muziek, een goed boek, een warme zomerdag in onze eigen tuin, voorbeelden dat de wereld minder individualistisch, hard en kil is dan we soms denken, een discussie op goede, inhoudelijke argumenten. In de politiek beland door? Het idee dat idealen

Meer over Rudolf Bosch