Door op 9 november 2016

Begroting 2017: provincie blijft volop investeren

De PvdA-Statenfractie is tevreden over de Begroting 2017, de eerste die door onze gedeputeerde Cees Bijl naar het Drents Parlement is gebracht. De uitkomsten van de Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota zijn prima vertaald, vindt onze fractie. Ronald Koch: ‘De uitvoering van de plannen moet ertoe bijdragen dat ook in Drenthe iedereen merkt dat het beter gaat met Nederland.’

De PvdA vindt het goed dat de provincie volop investeert en daar de komende jaren mee doorgaat. Geld moet niet nodeloos op de bankrekening staan; beter is het wanneer het maatschappelijk ‘rendement’ oplevert. Aan de andere kant betekent dit niet dat belangrijke uitgangspunten van het behoedzame financiële beleid moeten worden verlaten. Ons Statenlid Ronald  Koch: ‘De ondergrens van onze Financieringsreserve moet op minimaal 80 miljoen euro blijven staan. Vanwege mogelijke bezuinigingen van een nieuw kabinet op de decentrale overheden, maar ook bijvoorbeeld vanwege een mogelijke bijdrage aan Groningen Airport Eelde.’

De PvdA-fractie is bijzonder verheugd met het feit dat in het kader van de Investeringsagenda het PvdA-voorstel tot het instellen van een Binnenstadfonds een financiële vertaling krijgt. Voorgesteld wordt een bedrag van maar liefst € 13 miljoen ter beschikking te stellen. Hiermee kan de provincie wat de PvdA betreft een tweesporenbeleid inzetten: ‘Aan de ene kant de vestiging van een FOC bij Assen toestaan, met alle positieve werkgelegenheidseffecten van dien. En aan de andere kant samen met de desbetreffende gemeenten fors investeren in de binnensteden. De noodzaak daartoe is onverminderd groot.’

Verder heeft de PvdA-fractie kennisgenomen van het voorstel van het College om te investeren in de toekomstgerichtheid van de landbouw. Daar wil het College € 5 miljoen voor uittrekken, in het kader van de Investeringsagenda. ‘Voor de PvdA is het belangrijk dat in het op te stellen plan voldoende aandacht is voor duurzaamheidsmaatregelen. Provinciale Staten worden meegenomen in de verdere uitwerking, op ons verzoek.’

Alles overziend concludeert Ronald Koch dat veel onderwerpen die de PvdA-Statenfractie belangrijk vindt worden gedragen door het College van GS: ‘Dat is uitstekend. Denk aan een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, de stimulering van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit, de leefbaarheid van het platteland, het onderzoek naar de haalbaarheid van de spoorverbinding Emmen – Stadskanaal, het behoud van Rijksdiensten en voldoende financiële ondersteuning voor de bibliotheken. De komende jaren wordt hard gewerkt om onze provincie aantrekkelijk en leefbaar te maken en te houden, samen met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Die ambitie kan onze fractie volledig ondersteunen.’